Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Protokół Nr 9/08

Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

z dnia 1 lutego 2008 roku

Spotkaniu przewodniczył Wojciech Reznerowicz – Przewodniczący Komisji.

W obradach uczestniczyło 7członków komisji.

( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 1).

Przewodniczący powitał obecnych uczestników spotkania i zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia:

  1. Ocena realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007.

  2. Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  3. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu udział brała również Pani Krystyna Pawłowska – Pełnomocnik ds. związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, która zapoznała zebranych z realizacją programu za rok 2007.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przebiegała zgodnie z przyjętym uchwałą Gminnym programem
i rekomendowanymi przez PARPA kierunkami działania określonymi Ustawą
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 z późn. zm. i skierowana była na:

a/ zwiększenia dostępności leczenia choroby alkoholowej przez bieżącą współpracę gminnej komisji RPAL z Oddziałem Poradni Psychiatrycznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie – 15 osób. Finansowanie kosztów dojazdu pacjentów do poradni odwykowej i zakupów leków na kwotę 1.104 zł. Orzekanie przez komisje RPAL zastosowanie wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Wpisy sądowe 3.216 zł.

b/ Udzielanie pomocy prawnej i psychospołecznej ofiarom przemocy fizycznej
i psychicznej w rodzinie przez;

- udzielanie dotacji do działalności profilaktycznej i terapeutycznej Izby wytrzeźwień we Włocławku 2.000 zł,

- funkcjonowanie przy komisji RPAL punktu informacyjnego informującego ofiary przemocy o możliwości wyegzekwowania obowiązku leczenia osoby uzależnionej,

- współpraca Komisji RPAL z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w zakresie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu zagrożonych ubóstwem za kwotę 5.010 zł.

c/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej szczególnie wśród młodzieży szkolnej przez:

- finansowanie organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej wyjazdów na spektakle teatralne poruszające problemy wynikające z uzależnień od alkoholu
i narkotyków na kwotę 5.029,25 zł,

- zakup plakatów, ulotek i broszur traktujących o negatywnych skutkach uzależnienia na kwotę 250 zł.

d/ wspieranie działań profilaktycznych wśród młodzieży i dzieci szkolnej pokazujących zdrowy i trzeźwy styl życia jako alternatywę w wyborze właściwego kierunku życia bez uzależnień przez:

- dofinansowanie kolonii letnich, obozów harcerskich i biwaków wypoczynkowych
z programami profilaktyczno-edukacyjnymi o szkodliwości zdrowotnych
i groźbie uzależnienia się od picia alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków na kwotę 37.585 zł.

e/ tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania sportu, rekreacji
i wypoczynku przez:

- wspieranie finansowe klubów sportowych i organizacji młodzieżowych w formie zakupu sprzętu umożliwiającego ich funkcjonowanie na kwotę 1.546 zł,

-finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków do rozwoju żeglarstwa, sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku na kwotę 30.479 zł,

- remont świetlicy – 11.164 zł.

Z uzyskanej kwoty 96.232 zł za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydatkowana została kwota 95.383 zł tj. 99,1%.

W okresie sprawozdawczym w związku z realizacja programu i innymi wiążącymi się z pracami komisji RPAL zagadnieniami komisja odbyła 9 posiedzeń udokumentowanych sporządzonymi protokółami z ich przebiegu.

Komisja została również zapoznana z preliminarzem wydatków na rok 2008.
Podczas posiedzenia komisji poruszona została sprawa karetki pogotowia, która od 1 stycznia 2008 roku nie stacjonuje w Dobrzyniu n/W

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący komisji

Wojciech Renerowicz

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-05-11 08:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1022
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-11 08:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211372
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony