Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/103/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2004 roku


w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie art. 118 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz 148 z 2003 r. ze zmianami)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dotacje z budżetu gminy na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ), może uzyskać podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych, nie działający w celu osiągnięcia zysku o ile spełni następujące warunki:
a) wykorzysta przyznane dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w roku budżetowym, którego dotacja dotyczy,
b) uzyska od Burmistrza Miasta i Gminy zlecenie – umowę na realizację zadania,
c) zostanie zachowany tryb postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposób jej rozliczenia oraz poddania się kontroli realizowanego zadania,
d) zostanie zachowane postępowanie wydatkowania środków zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. ze zmianami).

§ 2

Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji:
1. Podmiot ubiegający się o dotację winien przedłożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy wniosek zawierający dane zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wnioski o przyznanie dotacji składa się w terminie do 20 października każdego roku.
3. Termin określony w § 2 ust 2 nie ma zastosowania do zadań jednorazowych, okazjonalnych, których zaplanowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe.

§ 3

Burmistrz Miasta i Gminy przy rozpatrzeniu wniosków o dotację na realizację całości lub części danego zadania publicznego uwzględnia w szczegółowości następujące kryteria:
1. Zasadność i racjonalność zadania powierzonego w proponowanym zakresie oraz możliwość wykonania zadania.
2. Ocenę wykonania zadań w latach poprzednich np. terminowość, rzetelność i prawidłowość złożonych rozliczeń.§ 4

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie zawartej umowy Burmistrza Miasta i Gminy po uprzednim zabezpieczeniu środków w budżecie gminy.
2. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.

§ 5

1. Dotacja może być przyznana na wykonanie zadania jednorazowego lub zadania o charakterze ciągłym z zastrzeżeniem § 4 ust 3.
2. Środki finansowe w ramach dotacji mogą być przekazane:
- jednorazowo na poniesione i udokumentowane wydatki,
- w transach.
3. Do wydatkowania środków finansowych z dotacji przez zleceniobiorcę mają zastosowanie obligatoryjne przepisy o zamówieniach publicznych.
4. Sankcje z tytułu nienależycie wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami i przeznaczeniem, a w szczególności zasady zwrotu dotacji wraz z odsetkami zostaną określone w umowie.

§ 6

1. Ustala się sposób i zakres rozliczenia dotacji zgodnie z danymi zawartymi w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.


2. Termin rozliczenia dotacji jednorazowych ustala się w umowie – przy dotacjach jednorazowych termin ten nie może być dłuższy niż do 31 grudnia roku budżetowego a przy dotacjach ciągłych najpóźniej do 10 stycznia roku następnego po roku budżetowym, w którym podmiot uzyskał dotację.
3. W przypadku niepełnego wykorzystania środków finansowych, niepełnej realizacji zadania lub rezygnacji z realizacji zadania pozostała kwota dotacji podlega niezwłocznemu zwrotowi do budżetu gminy.

§ 7

Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2. Traci moc Uchwała Nr 14/120/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 października 2000 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2280
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 12:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159741
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony