Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała W sprawie      
Uchwała Nr XXII/102/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2016 roku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej ,,Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk" Otwórz
Uchwała Nr XXII/103/2016  Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2016 roku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej ,,Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, Gmina Wielgie  Otwórz
Uchwała Nr XXII/104/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2016 roku zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy za dostawę wody” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, Gmina Wielgie Otwórz
Uchwała Nr XXII/105/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2016 roku wydzierżawienia na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1157 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2016 roku wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXII/107/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2016 roku

określenia regulaminu i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych powadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i terminów składania tych dokumentów.


 

Otwórz

Uchwała Nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku

przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2020 dla gminy miejsko-wiejskiej Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXIII/109/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030 Otwórz
Uchwała Nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok Otwórz
Uchwała Nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2031 Otwórz
Uchwała Nr XXIII/112/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Otwórz
Uchwała Nr XXIII/113/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą , przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Otwórz
Uchwała Nr XXIII/114/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016  roku trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie niebublicznych przedszkoli, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Otwórz
Uchwała Nr XXIII/115/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXIII/116/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu ,,BIOCLERE" położonej w miejscowości Dyblin Otwórz
Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nd Wisłą w dnia 30 marca 2016 roku zatwierdzenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Otwórz
Uchwała Nr XXIII/118/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą zdnia 30 marca 2016 roku zatwierdzenia dopłaty do taryfowej grupy za odprowadzenie ściekó do oczyszczalni typu ,,BIOCLERE" położonej w miejscowości Dyblin Otwórz
Uchwała Nr XXIII/119/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku ceny dla zbiorowego odprowadzadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz wsi Dyblin Otwórz
Uchwała Nr XXIII/121/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku wystapienia o zmianę urzędowej nazywy miejscowości ,,Mokre " na nazwę ,,Glewo- Mokre " Otwórz
Uchwała Nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok Otwórz
Uchwała Nr XXIV/123/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2030 Otwórz
Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016 zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tulibowo w celu wyborów sołtysa Otwórz
Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia  2016 roku zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strachoń w celu wyborów sołtysa. Otwórz
Uchwała Nr XXIV/127/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Otwórz
Uchwała Nr XXV/128/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2016 roku zmian  budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok. Otwórz
Uchwała Nr XXV/129/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2016 roku  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2030 Otwórz
Uchwała Nr XXV/130/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2016 roku
 
zbycia działki Nr 84 położonej w Głóczynie, gm. Dobrzyń nad Wisłą, stanowiącej mienie komunalne gminy
Otwórz
Uchwała Nr XXV/131/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2016 roku zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tulibowo w celu wyborów sołtysa Otwórz
Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2016 roku zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2015 rok Otwórz
Uchwała Nr XXVI/133/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2016 roku udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2015 rok Otwórz
Uchwała Nr XXVI/134/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2016 roku zmian budżetu  Miasta i Gminy na 2016  rok Otwórz
Uchwała Nr XXVI/135/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2016 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2030 Otwórz
Uchwała Nr XXVI/136/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę wsprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i
Gminy Dobrzyń nad Wisłą
Otwórz
Uchwała Nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisła z dnia 15 czerwca 2016 roku określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok Otwórz
Uchwała Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czercwa 2016 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2030 Otwórz
Uchwała Nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXVII/141/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez wlaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Otwórz
Uchwała Nr XXVII/142/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Otwórz

Uchwała Nr XXVIII/143/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2016 roku

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok Otwórz

Uchwała Nr XXVIII/144/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2016 roku

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2030 Otwórz
Uchwała Nr XXVIII/145/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru. Otwórz
Uchwała Nr XXVIII/146/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2016 roku
przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXVIII/147/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2016 roku wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaqczonej numerem geodezyjnym 1156/2 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXIX/148/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad
Wisłą z dnia 7 października 2016 roku
zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok Otwórz
Uchwała Nr XXIX/149/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2030 Otwórz
Uchwała Nr XXIX/150/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXIX/151/2016 Rady Miejskiej Dobrrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Otwórz
Uchwała Nr XXIX/152/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Otwórz
Uchwała Nr XXXI/153/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok Otwórz
Uchwała Nr XXXI/154/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016 roku stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodziezy z Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXXII/155/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok Otwórz

Uchwała Nr XXXII/156/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 roku

 

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2017 r. Otwórz
Uchwała Nr XXXII/157/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 roku określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości Otwórz
Uchwała Nr XXXII/158/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 roku określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 Otwórz
Uchwała Nr XXXII/159/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany w statucie Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXXII/160/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 roku określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Otwórz
Uchwała Nr XXXII/161/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisła z dnia 28 listopada 2016 roku Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022 Otwórz
Uchwała Nr XXXII/162/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 roku gminnego programu opieki nad zabytkami Otwórz
Uchwała Nr XXXII/163/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 roku uchwalenia ,, Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" Otwórz

Uchwała Nr XXXII/164/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 roku

przyjecia Wieloletniego Programu Operacjnego Miasta i Gminy Dobrzyń nad  Wisłą na lata 2016-2020 Otwórz
Uchwała Nr XXXIII/165/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2016 roku zmiany budżetu Miasta i
Gminy na 2016 rok.
Otwórz
Uchwała Nr XXXIV/166/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 roku zmiany budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Uchwała Nr XXXIV/167/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 roku zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016-2030
Otwórz
Uchwała Nr XXXIV/168/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 roku przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Otwórz
Uchwała Nr XXXIV/169/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 roku zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Bibiloteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą i Dobrzyńskiego Domu Kultury ŻAK w Dobrzyniu nad Wisłą w jedną samorządową instytucję kultury - Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXXIV/170/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 roku uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031 Otwórz
Uchwała Nr XXXIV/171/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 roku uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1990
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-05 12:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5167676
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony