Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UWAGA!

PRZYPOMINA SIĘ O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO 15 WRZEŚNIA BR. AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY O KONTYNUACJI  NAUKI  W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PRZEZ UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

niedostosowanie się do ww. wymogu skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty świadczeń rodzinnych na uczniów szkół ponadgimnazjalnych za miesiąc wrzesień br.

 

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.


W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowywania dziecka, albo okoliczności związanych z ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.         Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (w przypadku wymiany dowodu – oryginał do wglądu).

2.         Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).

3.         Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (oryginał do wglądu).

4.         Zaświadczenie szkoły  w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej;

5.         Zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;

6.         Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio

 1. zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy
  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 3. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w
 4. zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 5. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym
  poprzedzającym okres zasiłkowy;
 6.  umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, (oryginał do wglądu),
 7. umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 8. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugod zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, (oryginał do wglądu),
 9. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, (oryginał do wglądu),
 10. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 1. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 2. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 3. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

7.         Akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się; (oryginał do wglądu).

8.         Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, (oryginał do wglądu).

9.         Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany.

10.     Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów (oryginał do wglądu).

11.     Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; (oryginał do wglądu).

12.     Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
(oryginał do wglądu).

13.     Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; (oryginał do wglądu).

14.     Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca ubiega się o przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego:
Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 14, należy dostarczyć dodatkowe dokumenty odpowiednio:

 

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:
zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie  korzystania z urlopu wychowawczego

a.         zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu    wychowawczego; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

b.        zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;

c.         imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt b;

d.        zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

e.        inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.

 

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
a) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;

b) zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
c) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

W przypadku dodatku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:
kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

 

W przypadku dodatku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
a) kserokopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka (oryginał do wglądu),
b) kserokopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy, ojciec dziecka jest nieznany (oryginał do wglądu),
c) Wyrok sądu że powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, (oryginał do wglądu).

 

W PRZYPADKU, GDY OKOLICZNOŚCI SPRAWY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ZASIŁKU RODZINNEGO WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA INNYM DOKUMENTEM NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE, PRACOWNIK MOŻE DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO DOKUMENTU.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1042
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-14 10:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159203
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony