Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXIX/163/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  27 września 2013 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2013 rok, przyjętym uchwalą Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku, zmienionym:

- uchwałą Nr XXIV/136/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 22 lutego 2013 roku,

- uchwałą Nr XXV/141/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 22 kwietnia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.15.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.16.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 maja 2013 roku

- uchwałą Nr XXVI/156/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.20.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia  10 czerwca 2013 roku

- uchwałą Nr XXVII/157/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.22.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.24.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lipca 2013 roku

- uchwałą Nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 sierpnia 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.30.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 września 2013 roku

 

zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 714.911,00 zł zgodnie z załącznikiem  Nr 1.

 Ostateczna kwota dochodów -  29.920.341,00 zł, z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 29.420.021,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  500.320,00 zł.

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.674.127,00 zł .

zmniejsza się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 514.911,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Ostateczna kwota wydatków – 29.001.521,00 zł, z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości 26.435.846,00 zł, w tym na: 
  1.   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(wraz z POKL)            12.725.004,00 zł,
  2.  Dotacje                                                                                                      740.979,00 zł,
  3. wydatki na obsługę długu                                                                          300.000,00 zł,
  1. wydatki majątkowe w 2013 r. w wysokości-załącznik nr 3                   2.565.675,00 zł.
  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.674.127,00 zł

§ 2

W budżecie tworzy się nadwyżkę w wysokości 918.820,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

§ 3

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  budżetu  w wysokości 1.202.631,00 zł, stanowiących wolne środki, z tego 683.455,00 zł przeznacza się na spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów  budżetu  w wysokości 2.121.451,00 zł, z tego:

- spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.404.355,00 zł,

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 197.920,00 zł,

- lokaty – 519.176,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 4

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 460.000,00 zł dochodów i 460.000,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                          

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 979
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-03 09:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209555
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony