Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr  XXXVI/197/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  31 marca 2014 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.      z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwalą Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmienionym:

- uchwałą Nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku

- uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2014 roku         

 

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 286.622,00 zł  

zgodnie z załącznikiem Nr 1. Ostateczna kwota dochodów – 26.319.442,78 z tego:

dochody bieżące w kwocie  26.216.942,78 zł;

dochody majątkowe w kwocie 102.500,00  zł;

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.974.057,58 zł.

 

Zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 286.622,00 zł

zgodnie  z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków – 26.790.951,78 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25.193.685,78 zł w tym na: 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.903.286,00 zł,

 Dotacje 1.329.801,00 zł,

wydatki na obsługę długu 250.000,00 zł,

wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości – załącznik nr 3 1.597.266,00 zł;

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.974.057,58 zł.

 

§ 2.

 

Zwiększa się o 154.281,00 zł kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy, po zmianach:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.259.801,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł,

zgodnie z  załącznikiem Nr 4.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                          

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Uzasadnienie

 

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenie o 32.224,00 zł  subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów           nr ST3/4820/2/2014

 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie – 316.488,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku, z tego w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 142.540,00 zł, w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 173.942,00 zł.

 

Zwiększenie – 2.358,00 zł – wniesienie dochodów budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Dyblinie – 288,00 zł – pochodzących z prowizji PZU z przeznaczeniem na zakup drukarki do pracowni komputerowej.

- Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą - 430,00 zł pochodzących z prowizji PZU  oraz 1.640,00 zł pochodzącej z opłat rodziców za korzystanie z usług przedszkola z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla dzieci, foteli piankowych na sale zabaw oraz pomocy dydaktycznych (zabawek).

 

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przenosi się 30.000,00 zł z oświetlenia ulicznego na dopłatę do wody pobieranej z ujęcia wody w Dobrzyniu nad Wisłą oraz do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni miejskiej.

 

Zmienia się załącznik „Inwestycje 2014” – zmiany polegają na dokonaniu urealnienia wartości łącznych nakładów poszczególnych inwestycji w związku z wykonanymi wydatkami w latach ubiegłych.

Zwiększa się o 154.281,00 zł kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy. Łączna kwota dotacji – 1.329.801,00 zł.

 

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 909
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 10:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211645
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony