Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr V/11

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 lutego 2011 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono, o godz. trzynastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady piątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 14 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu).

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że w biurze rady wyłożony był protokół z obrad czwartej Sesji Rady Miejskiej i spytał czy są uwagi. Zastrzeżeń nie wniesiono w związku, z czym zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Rada jednogłośnie 14 głosami – za przyjęła protokół czwartej Sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Burmistrz Miasta i Gminy złożył wniosek ustny w sprawie wprowadzenia do punktu 5 p-pkt „c” - projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2011 rok i do punktu 5 p-pkt „d” - projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diet zryczałtowanych radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad propozycją zmian do porządku obrad:

Wyniki głosowania

Za – 14,

Przeciw – 0

Wstrz – 0

Zmiany zostały wprowadzone.

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

Sprawy proceduralne

Odpowiedzi na wnioski złożone na IV Sesji

Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu

Sprawozdanie dotyczące budżetu gminy na 2001 rok

Podjęcie uchwał w sprawie:

uchwalenia budżetu gminy na rok 2011,

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2018,

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

ustalenia wysokości diet zryczałtowanych radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

Informacje, wolne wnioski i zapytania.

Składanie wniosków

Zakończenie obrad V Sesji Rady Miejskiej.

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na IV Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Następnie Przewodniczący zapytał czy odpowiedzi są satysfakcjonujące dla wnioskodawców.

Uwag nie wniesiono.

/ treść odpowiedzi, jako załącznik nr 3 do niniejszego protokółu/.

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji.

Kazimierz Janecki – radny zapytał o skład Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ryszard Bartoszewski – z-ca odczytał nazwiska osób, które zostały powołane do komisji:

Pawłowska Krystyna – Przewodnicząca

Bartoszewski Ryszard – z-ca Przewodniczącej

Antonowicz Maria – sekretarz

Gładkowska Dorota – członek

Ziółkowska Jadwiga - członek

Dzierżanowska Ilona - członek

Raszkiewicz Sławomir – członek

Pogorzelski Tadeusz - członek

/Informacja, jako załącznik nr 4 do niniejszego protokółu/.

 

 

 

do punktu 4

 

Sprawozdanie na temat projektu budżetu gminy na rok 2011 złożył Burmistrz Miasta i Gminy – Ryszard Dobieszewski.

Działając na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jako organ wykonawczy przedłożyłem w terminie określonym przepisami prawa, organowi stanowiącemu Radzie miejskiej na ręce Pana przewodniczącego projekt budżetu na 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Celem zaopiniowania, projekt budżetu został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku. Pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym i prawnym projekt budżetu nie budzi zastrzeżeń. Projekt budżetu zawiera wszystkie te elementy obligatoryjne, których ustawa o finansach publicznych wymaga, jak również elementy fakultatywne. Jest opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów, jak i wydatków. Zakres szczegółowości uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,

- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,

- kwotę planowanej nadwyżki budżetu i jej przeznaczenia,

- łączna kwotę planowanych przychodów,

- łączną kwotę planowanych rozchodów,

- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek,

- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,

- szczególne zasady wykonywania budżetu,

- inne postanowienia.

Projekt budżetu uwzględnia podstawowe źródła dochodów własnych oraz kwoty subwencji i dotacje celowe oraz dochody i wydatki ze środków unijnych na realizowane programy i projekty, subwencje i dotacje celowe zostały ujęte w sposób prawidłowy, w określonych kwotach i zgodnie z ich przeznaczeniem. Kwoty subwencji odpowiadają projektowanym kwotom określonym przez Ministerstwo Finansów. O ostatecznych wielkościach Minister finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2011.

Udziały w podatku od osób fizycznych przyjęte zostały w wysokości wynikającej z pisma Ministerstwa Finansów. Wydatki na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zostały zaplanowane w pełnej wysokości osiąganych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zabezpieczyliśmy dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Budżet jest niezrównoważony, z nadwyżką budżetową w wys. 1.630.719 złotych. Zakładana nadwyżka stanowi 6, 3% planowanych dochodów ogółem. Przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wielkości dochodów i wydatków budżetowych obejmują środki niezbędne na sfinansowanie zadań własnych obligatoryjnych, zadań zleconych i odzwierciedlają nasze zamierzenia. Tak przyjęta struktura dochodów pozwala na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej w 2011 roku. Sugestie, uwagi i opinie Komisji Rady znalazły swoje odzwierciedlenie we wprowadzonych do budżetu zmianach:

Dokonuję zmniejszenia na łączną kwotę 153.000,00 zł

- w dziale 600 rozdział 60013§6050 zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny-Płock w miejscowości Krojczyn” o 25.000,00 zł,

- w dziale 600 rozdział 60016§6050 zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej i mostu w ciągu drogi gminnej 171015KD-L w miejscowości Bachorzewo o 20.000,00 zł

- w dziale 926 rozdział 92695§6050 zadanie „Orlik w Chalinie dokumentacja” o 10.000,00 zł,

- w dziale 750 rozdział 75023§4270 zadanie „Remont dachu na budynku urzędu” o kwotę 28.000,00 zł,

- w dziale 800 rozdział 80110§4010 zadanie „Wynagrodzenia gimnazja” o kwotę 50.000,00 zł

- w dziale 921 rozdział 92109§2480 zadanie „Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu kultury Żak” o kwotę 20.000,00 zł.

Dokonuję zwiększenia na łączną kwotę 153.000,00 zł

- w dziale 01009§2830 zadanie „Dotacja dla spółki wodnej Dobrzynianka” o kwotę 10.000,00 zł

- w dziale 926 rozdział 92605§2820 zadanie „dotacja dla klubów sportowych”  o kwotę 20.000,00 zł

Wprowadzam środki na zadania inwestycyjne:

- w dziale 010 rozdział 01010§6050 zadanie „Wodociągowanie w miejscowościach Kol. Chalin, Chudzewo, Krojczyn” kwota 20.000,00 zł,

- w dziale 600 rozdział 60016§6050 zadanie „projekt skrzyżowania w miejscowości Szpiegowo” kwota 3.000,00 zł,

- w dziale 600 rozdział 60016§6050 zadanie „zakup przystanków autobusowych” kwota 25.000,00 zł,

- dziale 900 rozdział 90095§6060 zadanie „zakup koparki” kwota 40.000,00zł,

- dziale 926 rozdział 92695§6060 zadanie „wyposażenie stadionu w Dobrzyniu n/Wisłą” kwota 25.000,00 zł,

- w dziale 600 rozdział 60016§4300 zadanie „odwodnienie dróg w Płomianach i Dyblinie” kwota 10.000,00 zł

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych przed uchwaleniem budżetu, przedstawię Wysokiej Radzie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Kończąc, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony projekt budżetu wraz z autopoprawkami na rok 2011 przedkładam do uchwalenia.

/ treść informacji, jako załącznik nr 5 do niniejszego protokółu/

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o dyskusję na temat budżetu gminy na rok 2011.

Teresa Orbaczewska – radna. Rada dość intensywnie pracowała nad analizą projektu budżetu na 2011 rok. Proszę jednak o wyjaśnienie deficytu, który powstał w między czasie, a więc od momentu naszego posiedzenia do dnia dzisiejszego. Proszę również o podanie kwoty podwyżek dla pracowników urzędu, jaka miała miejsce w 2010 roku.

Celina Witkowska – Skarbnik.

Deficyt powstał z tego względu, że kwota z podatku od siłowni wiatrakowych była ujęta do projektu budżetu na podstawie deklaracji.

Wanda Hetflajsz- radna. Jak wygląda sytuacja dotycząca budowy boiska pn.
z „Orlik” w Krojczynie?

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza. Złożony został wniosek na odnowę wsi Krojczyn, na realizację zadania remontu boiska sportowego w Krojczynie. Na tym etapie zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wykonać tego zadania. Po skontaktowaniu się z urzędem marszałkowskim otrzymaliśmy odpowiedź, że potrzebuje potwierdzenia rady miejskiej dotyczącego braku środków finansowych. Na chwilę obecną nie chcemy pogłębiać długu, ponieważ budżet i tak jest bardzo uszczuplony finansowo.

Kazimierz Janecki – radny. Czy prawdą jest, że w Krojczynie boisko będzie miało nawierzchnie betonową?

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza. To nie jest prawda będzie nawierzchnia tartanowa.

Kazimierz Janecki – radny. Wcześniej uzgodniliśmy, że zostawiamy wszystko, jeśli chodzi o boiska. Mamy się skupić na remoncie dróg i zabudowie oświetlenia. Jestem za tym, aby z umowy, jeśli chodzi o budowę boiska w Krojczynie się wycofać. Uważam również, że jedno boisko pn. „Orlik” na terenie gminy powinno być zabudowane.

Wanda Hetflajsz- radna. Dlaczego Pan Janecki mówi o gminie, wskazuje tylko na Chalin i Dobrzyń?

Bylicki Ludomir – radny. Chciałem zauważyć, że Pan Janecki pozyskał w budżecie dwie pozycje na sport i to już chyba wystarczy.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych, kto jest za budową boiska w Krojczynie

Wyniki głosowania:

Za- 5

Przeciw -8

Wstrz - 1

Wobec powyższego budowa boiska pn. Orlik w Krojczynie została odrzucona.

 

do punktu 5 „a”

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14

Za- 14

Przeciw - 0

Wstrz – 0

/ uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu, jako załącznik nr 6/

 

do punktu 5 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2018 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik UMiG.

Program dochodów i wydatków oparto na wykonaniu dochodów z lat poprzednich. W roku 2010 wzrostu dochodów do roku 2009 wynika z otrzymanych dotacji na inwestycje tj. 3.232.347,00 zł budowa „Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa”. W roku 2011 gmina otrzyma dotacje z rozliczeń inwestycji z roku 2010 w kwocie 1.637.410,00 zł, co przyjęto do projektu budżetu po stronie dochodów w 2011 roku. W roku 2012 i w latach następnych gmina przewiduje wzrost dochodów i wydatków o stopień inflacji w podatkach lokalnych oraz czynszu i dzierżawy. Z uwagi na spłatę zadłużenia, gmina ograniczyła zadania inwestycyjne, a tym samym nie zakłada deficytu budżetu. Umorzenie pożyczki w kwocie 46.800,00 zł przypada na lata:

2010 rok –   1.300,00 zł

2011 rok – 25.000,00 zł

2012 rok – 19.500,00 zł

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie

Ustawowy skład rady -15 radnych, obecnych 14

Za- 10

Przeciw - 0

Wstrz – 4

/ uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu, jako załącznik nr 7/

 

do punktu 5 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii omówiła Pani Krystyna Pawłowska – Pełnomocnik ds. uzależnień.

Z uwagi na odrębne przepisy prawne obowiązujące od bieżącego roku gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie może być częścią gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z uwagi na powyższe uchwała wcześniej podjęta winna być zmieniona.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14

Za- 14

Przeciw - 0

Wstrz – 0

/ uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu, jako załącznik nr 8/

 

do punktu 5 p-pkt „d’

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet zryczałtowanych radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą omówił Przewodniczący Rady Miejskiej.

Zmiana dotyczy wysokości i zasad obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą za udział w pracach rady i jej komisjach.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14

Za- 14

Przeciw - 0

Wstrz – 0

/ uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu, jako załącznik nr 9/

 

 do punktu 6

 

Pan Stanisław Niekraś – Dyrektor Dobrzyńskiego Centrum sportu i Turystyki poinformował zebranych o działaniach prowadzonych w hali sportowej.

Pani Wioletta Zajączkowska – radna wspomniała o zmianach w statucie, które powinny być za zgodą rady wprowadzone.

Teresa Orbaczewksa – radna. Jeśli chodzi o statut to nie widzę powodów aby wprowadzać zmiany. Są może drobne nieścisłości, ale to nie powód do uruchamiania procedury zmiany statutu.

Jeszcze jedna prośba do Pana Przewodniczącego Rady aby jasno i czytelnie formułował pytania poddawane do głosowania.

Kwiatkowska Danuta – mieszkanka Gminy Dobrzyń nad Wisłą zwróciła uwagę na to, aby przetargi były realizowane zgodnie ze specyfikacją / dot. kaloryczności opału /. Za taka analizę płaci wykonawca.

Teresa Orbaczewska – radna. Myślę, że warto powołać komisję ds. wyrywkowego sprawdzenia kosztów dostawy opału.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy poinformował zebranych  o osuwiskach, które mają miejsce w Dobrzyniu n/W.

 

do punktu 7

 

Zostały złożone wnioski w sprawie:

Sławomir Kowalewski – radny. W budżecie powinny być środki na dofinansowanie do podtopień dla całej gminy.

Mirosław Mierzejewski – radny. Zgłosił podtopienie gospodarstwa we wsi Mokowo, woda wdziera się do mieszkania.

Wanda Hetflajsz – radna. Firma uszkodziła meliorację, teraz nie ma kto tego naprawić.

Budowa drogi asfaltowej w Krojczynie przy zabudowaniach p. Dziakiewicza.

Wiesław Jaworski – naprawa drogi w Wierznicy i w Płomianach oraz zabezpieczenie rowu melioracyjnego.

Paweł Bielicki – radny. Naprawa nawierzchni ul. Słowackiego oraz chodników.

Ewa Tomczyk – radna. Naprawa dróg gminnych w Michałkowie. W jakie dni przyjmuje radca prawny czy przyjmuje również interesantów.

Zabudowa toalety miejskiej w Dobrzyniu n/W

Teresa Orbaczewska – radna. Stanem dróg powinna zając się komisja rolnictwa i opracować schemat napraw tych dróg.

Ludomir Bylicki – radny. Naprawa wyrwy w drodze na wys. zabudowań p. Sadowskiego.

Zebranie pobocza przy drodze Zbyszewa-Bachorzewo-Dobrzyń n/W

Tadeusz Amroziewicz – sołtys sołectwa Grochowalsk

Naprawa dróg uszkodzonych wskutek budowy siłowni wiatrakowych

Ochocińska Katarzyna – sołtys sołectwa Krojczyn.

Naprawa drogi od zabudowania p. Przybyszekiego w kierunku zabud. p. Migdalskiego / z uwagi na zły stan drogi dzieci nie mogły korzystać z nauczania indywidualnego/

Henryk kobyłecki – sołtys sołectwa Szpiegowo.

Zabudowa lampy oświetleniowej na rozwidleniu dróg Krojczyn-Kisielewo

      

do punktu 8

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady piątej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady piątej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                       Henryk Domeradzki

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-07-03 10:49
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-07-03 14:50
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-19 07:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1157
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-19 07:53

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5206930
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony