Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXVI/148/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2005r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1951 ze zmianami) oraz art.122, 128 ust. 2 art 134, ust 3, art. 135 ust. 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r, Nr 15 poz. 148 ze zmianami). Art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1


1. Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok w wysokości 15.305.165,00 zł w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 2.947.900,00 zł
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł
c) subwencja ogólna w wysokości - 8.039.898,00 zł
z tego:
- część oświatowa w wysokości - 5.734.303,00 zł
- część wyrównawcza w wysokości - 2.305.595,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok w wysokości - 17.556.219,00 zł w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.947.900,00 zł
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę - 80.000,00 zł
2. W wydatkach określonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości - 14.739.219,00 zł
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości - 6.118.851,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 2.528.934,00 zł
- dotacje z budżetu w wydokości - 92.800,00 zł
- obsługa długu publicznego w wysokości - 159.829,00
b) wydatki majątkowe w wysokości - 2.817.00,00 zł
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt. a) i § 2, pkt. a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3


1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości - 2.435.554,00 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:
- pożyczka z WFOŚiGW - 661.725,00 zł
- inne pożyczki lub kredyty - 1.450.000,00 zł
- wolne środki - 323.829,00 zł
3. Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości - 2.620.054,00 zł
- rozchody budżetu w wysokości - 184.500,00 zł
Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychody lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4


Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2006 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5.

§ 5


Ustala się pklan przychodów rachunku dochodów włąsnych w łącznej kwocie 162.729,00 zł, oraz wydatków w kwocie 162.729,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6


Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
- przychody w kwocie - 30.000,00 zł
- wydatki w kwocie - 30.000,00
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 7


Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
w kwocie - 92.800,00 zł
w tym dla Stowarzyszeń w kwocie 70.000,00.
Wielkość dotacji stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 8


1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń dotacji i wydatków majątkowych.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym Gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Gminy.

§ 9


1. Ustala się kwotę 200.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe.
2. Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do kwoty 50.000,00 zł.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w łącznej kwocie 200.000,00 zł.

§ 10


Określa się prognozę kwoty długu oraz spłaty 2006 rok i lata następne, - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 11


Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i II półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 12


Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-03 08:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-03 09:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1843
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-03 09:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5208733
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony