Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 30)03

Komisji Budżetu i Finansów, z dnia 09 maja 2003 roku.
Obradom przewodniczył Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji. W obradach uczestniczyło 9 osób (7 członków komisji) oraz Inspektor ds. dróg i gospodarki komunalnej.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu jako zał. nr 1).
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek. Protokół ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad :

1. Analiza wykorzystania środków finansowych budżetu gminy na inwestycje w roku 2002.
2. Sprawy bieżące.

do punktu 1.
Inspektor ds. dróg i gospodarki komunalnej – Andrzej Stępczyński złożył informację o realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie remontu i modernizacji dróg gminnych oraz ulic w roku 2002.
(informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 2 )
Komisja przyjęła informację jako w pełni wyczerpującą temat. Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nad złożoną informacją.
Radny Stanisław Wojciechowski – członek komisji zwrócił się z zapytaniem do kogo należy żużel, który posypany jest w rowie przydrożnym drogi powiatowej Chalin – Mokowo. Andrzej Stępczyński wyjaśnił, że przeznaczony on jest dla sołectwa Chalin na drogę dojazdową do pól (gminną). Żużel ten został odstąpiony z sołectwa Mokowo.

Radny Henryk Ziółkowski - członek komisji zaproponował, aby władze samorządowe gminy rozważyły możliwość stworzenia na bazie SGR zakładu, który generalnie zająłby się gospodarką komunalną ( modernizacją i budową dróg, gospodarką ściekową, zaopatrzeniem w wodę i. t. p. ).
Inspektor ds. ADM Jacek Nowakowski złożył informację z wykonania zadań
w zakresie remontu bloków komunalnych. W roku 2002 wydatkowano łącznie kwotę 65.000 złotych, z ważniejszych zadań zrealizowano :- 2 -
docieplenie szczytów i elewację bloku przy ul. Licealnej 2, docieplenie szczytów i wykonanie elewacji na bloku komunalnym przy ul. Robotniczej 7, dokończenie malowania zewnętrznego na bloku przy ul. Robotniczej 5. Wiele prac zostało wykonanych systemem gospodarczym w ramach robót publicznych. Ponadto została wykonana elewacja zewnętrzna budynku komunalnego w Chalinie (wodomistrzówka).
Komisja przyjęła złożoną informację bez uwag.
Informację o wykonaniu inwestycji w dz. „Oświata i Wychowanie” za rok 2002 złożył Grzegorz Mazurek – dyrektor „ZOS”.
(informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 3)
Dodatkowych wyjaśnień do złożonej informacji udzielił dyrektor „ZOS”, mianowicie: 10.000 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej, koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów szkoły podstawowej w Chalinie. Zamówienie z wolnej ręki – wykonawca był ostatecznym wykonawcą całej inwestycji. Dla wyjaśnienia w budynku szkoły zlokalizowany jest wiejski ośrodek zdrowia oraz poczta polska i stąd nastąpiła konieczność sporządzenia dodatkowej dokumentacji technicznej. Wyjaśnił również, że w budynku szkoły Krojczyn wykonane zostały dodatkowe roboty za kwotę 14.000 zł (wymiana okien). W szkole podstawowej w Dyblinie
p. dyrektor planowała tylko remont bieżący pokrycia dachowego, ale po zdjęciu pokrycia okazało się, że musi nastąpić wymiana całej konstrukcji nośnej, belki
i inne elementy były spróchniałe, stąd musiał być zrobiony kosztorys powykonawczy. Mówca podkreślił także, że SANEPID odbierając wykonanie sanitariatów w szkole w Płomianach, stwierdził, że są one najładniejsze
w całym powiecie lipnowskim, zrobione są bardzo estetycznie i nowocześnie.
Na najbliższą przyszłość w roku bieżącym planuje się dokończenie elewacji zewnętrznej w szkołach Krojczyn i Chalin, wymianę instalacji elektrycznej
w szkole podstawowej w Dyblinie, budowę placu apelowego z kostki polbruk przy szkole w Dobrzyniu n. Wisłą.
Komisja w czasie dyskusja zwróciła uwagę na słaby stan techniczny autobusów szkolnych, stąd pytanie do dyrektora „ZOS” jak planuje zabezpieczenie dowozu uczniów do szkół i czy planuje się zakup, chociaż jednego autobusu. Dyrektor „ZOS” wyjaśnił, że w związku z planem budowy pełno wymiarowej sali sportowo-widowiskowej nie może być mowy o dodatkowych inwestycjach.
W przypadku konieczności wycofania z eksploatacji autobusu ze względu na stan techniczny, wówczas rozpisze się przetarg na wynajem. Bowiem koszty utrzymania własnego autokaru wraz z obsługą są porównywalne z kosztami wynajmu autokaru. Koszt zakupu nowego autobusu oscyluje w granicach
300 tysięcy złotych.
Na tym obrady komisji zostały zakończone.
Protokółowała : Przewodniczący Komisji


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1776
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 08:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5167747
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony