Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr OŚI.00050.17.2014

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 maja 2014r.

 

 

w sprawie postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzonej w Referacie Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Określam sposób postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzonej w Referacie Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w formie instrukcji stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Infrastruktury

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014r.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr OŚI.00050.17.2014

Burmistrza Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2014r.

 

INSTRUKCJA

w sprawie postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzonej w  Referacie Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 

§ 1

Instrukcja określa tryb postępowania w zakresie prawidłowego i terminowego windykowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 2

Podstawa prawna wprowadzenia instrukcji:

1.         ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami),

2.         ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zmianami),

3.         ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012., poz. 1015 ze zmianami).

 

§ 3

Tryb postępowania:

1.         Ewidencja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego GOK+ System gospodarowania odpadami komunalnymi Firmy „RADIX”  z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 33.

2.         Ewidencję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownik prowadzi na kontach założonych dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej zobowiązanego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie informatycznym.

3.         Pracownik prowadzący ewidencję księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje przeglądu zapisów na kontach zobowiązanych, sprawdzając, czy należności zostały uregulowane.

4.         Analiza stanu kont podatników winna być prowadzona na bieżąco, poprzez drukowanie wykazu zaległości, nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.         Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z mocy prawa ( w sytuacji złożenia deklaracji, w której zostało zamieszczone pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego), organ przesyła, zobowiązanemu do uiszczenia opłaty, upomnienie zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Upomnienie wysyła się do dłużnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6.         Przed wysłaniem upomnienia należy sprawdzić na koncie podatnika, czy w okresie od wystawienia upomnienia do dnia wysłania nie odnotowano wpłat zaległości.

7.         Jeżeli zobowiązany nie złożył deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, organ prowadzi postępowanie w celu wydania decyzji określającej wysokość tej opłaty. Po wydaniu decyzji, w przypadku stwierdzenia braku wpłaty, organ wystawia upomnienie.

8.         W przypadku braku wpłaty, pomimo odebranego upomnienia, wystawiane są tytuły wykonawcze. Mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności ponoszenie kosztów przesyłek pocztowych, upomnienia na zaległości w opłacie oraz tytuły wykonawcze wystawia się w terminach określonych niniejszym zarządzeniem.

§ 4

1.         Wystawianie upomnień:

a)         za zaległości dotyczące I kwartału danego roku (terminy płatności opłat 10.02, 10.03, 10.04) upomnienia wystawia się nie później niż do 30 kwietnia danego roku w wysokości nie mniejszej niż 2 miesięczna należność,

b)         za zaległości dotyczące II kwartału danego roku (terminy płatności opłat 10.05, 10.06, 10.07) upomnienia wystawia się nie później niż do 31 lipca danego roku w wysokości nie mniejszej niż 2 miesięczna należność,

c)         za zaległości dotyczące III kwartału danego roku (terminy płatności opłat 10.08, 10.09, 10.10) upomnienia wystawia się nie później niż do 31 października danego roku w wysokości nie mniejszej niż 2 miesięczna należność,.

d)        za zaległości dotyczące IV kwartału danego roku (terminy płatności opłat 10.11, 10.12, 10.01) upomnienia wystawia się nie później niż do 31 stycznia następnego roku w wysokości nie mniejszej niż 2 miesięczna należność.

2.         Upomnienia sporządza się w dwóch egzemplarzach:

a)         oryginał otrzymuje zobowiązany,

b)         kopia pozostaje w aktach referatu.

3.         Upomnienia numerowane są narastająco w danym roku i wprowadzane do ewidencji upomnień.

4.         Upomnienia wysyła się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pracownika urzędu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5.         Otrzymane potwierdzenie odbioru dołącza się do kopii wysłanego upomnienia.

6.         Upomnienie podpisywane jest przez upoważnionego do tego celu pracownika.

7.         Ewidencja wysłanych upomnień  jest potwierdzeniem daty doręczenia upomnienia i jest prowadzona w formie elektronicznej.

8.         Do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zastosowanie art. 54§1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odnoszący się do nie naliczania odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez „operatora”  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki jako poleconej, czyli 6,60zł.

9.         Wystawianie tytułów wykonawczych:

a)         za zaległości I kwartału za dany rok w wysokości nie mniejszej niż 3 miesięczna należność - do 30 maja danego roku,

b)         za zaległości II kwartału za dany rok w wysokości nie mniejszej niż 3 miesięczna należność - do 30 sierpnia danego roku,

c)         za zaległości III kwartału za dany rok w wysokości nie mniejszej niż 3 miesięczna należność - do 30 listopada danego roku,

d)        za zaległości IV kwartału za dany rok w wysokości nie mniejszej niż 3 miesięczna należność - do 28 lutego następnego roku.

10.       Tytuły wykonawcze sporządza się na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 ze zmianami).

11.       Tytuły wykonawcze są numerowane narastająco w danym roku, wprowadzone do ewidencji tytułów wykonawczych prowadzonych według właściwości miejscowej.

12.       Wystawiony tytuł wykonawczy wraz z dołączonym potwierdzeniem odbioru upomnienia wpisuje się do ewidencji tytułów wykonawczych i przekazuje do realizacji pracownikowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne.

13.       Do przekazanych tytułów wykonawczych dołączona jest ewidencja zawierająca zestawienie tytułów.

14.       Ewidencję sporządza się w dwóch egzemplarzach:

a)         oryginał otrzymuje pracownik prowadzący postępowanie egzekucyjne,

b)         kopia potwierdzona przez w/w pracownika pozostaje w aktach sprawy.

15.       W celu ustalenia postępu egzekucji należności objętych tytułami wykonawczymi pracownik prowadzący ewidencję księgową zobligowany jest do pisemnego zapytania co najmniej raz  w roku o stopień realizacji przekazanych tytułów.

16.       W przypadku istnienia realnego zagrożenia, że zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostaną zapłacone, a egzekucja jest nieskuteczna, dokonuje się zabezpieczenia majątku zobowiązanego przez wpis hipoteczny na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.   

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-06-04 14:46
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-06-04 15:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1401
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-06-04 15:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224718
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony