Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXIV/137/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5 poz. 13 z późn. zmianami)

 

uchwala się, co następuje

 

§ 1.

 

1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą, udostępnione dla operatorów i przewoźników.

2. Wykaz przystanków, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.Określa się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych,
o których mowa w § 1:

1) Z przystanków mogą korzystać wyłącznie operator oraz przewoźnicy posiadający:

a) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków autobusowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265),

b) umowę z organizatorem określającą zasady korzystania z przystanków.

2) Z zastrzeżeniem ust. 2, z przystanków można korzystać wyłącznie w celu realizacji przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów);

3) Zabrania się postoju na przystankach ponad czas konieczny do obsługi pasażerów,
z wyjątkiem przystanków określonych, jako przystanek końcowy - pętla autobusowa;

4) Pojazdy obsługujące określone linie komunikacyjne powinny zatrzymywać się na przystankach w taki sposób, aby pasażer wsiadający do pojazdu, bądź z niego wysiadający nie musiał wchodzić na jezdnię;

5) Dopuszcza się zatrzymanie na przystanku jednocześnie dwóch lub więcej pojazdów, jeśli warunki techniczne przystanku na to pozwalają;

6) Operator lub przewoźnik korzystający z przystanków podaje do publicznej wiadomości, na każdym przystanku danej linii komunikacyjnej, rozkład jazdy uzgodniony przez organizatora;

7) Rozkład jazdy winien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika oraz może zawierać jego logo;

8) Aktualizacja rozkładu jazdy, po jego uprzednim uzgodnieniu z organizatorem, a także zapewnienie jego wymiany w przypadku, gdy przestanie być czytelny, albo zostanie zniszczony, należy do operatora lub przewoźnika, o którym mowa w ust. 1.;

9) Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

 

§ 3.

 

1.Właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanku, jeżeli:

1) Spowodowałoby to ograniczenie jego przepustowości;

2) Stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) Operator lub przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie
i w tym samym czasie, co inni uprawnieni, a warunki techniczne przystanku nie pozwalają na równoczesne zatrzymanie się takiej ilości pojazdów.

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 924
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-09 09:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159517
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony