Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Ogłoszenia i komunikaty

Treść strony

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 15.09.2020 r. do 06.10.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00033259/6

działki Nr 761/14

2

powierzchnia nieruchomości

0,0899 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym ośmio-lokalowym położonym przy ul. Robotniczej 7

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użytkowej 50,03m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 70 000,00 zł

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

do dnia 28.10.2020 r.

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 15.09.2020 r.

drukuj (Wykaz)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-09-15 13:11

Ogłoszenie o przetargu

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 września 2020 r.

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14, znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Robotniczej 8 w Dobrzyniu nad Wisłą wraz ze sprzedażą udziału 3349/125325 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 3349/125325 w gruncie (działka o numerze 761/10 o powierzchni 2045 m2, obręb Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, zapisane w księdze wieczystej KW Nr WL1L/00032437/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie).

 

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 24,79 m

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy budynku o powierzchni 8,70 m2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 31.000,00 zł

                 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Przetarg odbędzie się 13 października 2020r. o godz. 10:30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 1 (sala konferencyjna).

 

Wadium w wysokości 3.000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 lub w kasie Urzędu  najpóźniej do dnia 9 października 2020 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu najpóźniej  w dniu 9 października 2020 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, pokój 33, tel. (54) 253-05-56 oraz Referat Gospodarczy, pok. 12 tel. (54) 253-05-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem: Referat Gospodarczy, pok. 12 tel. (54) 253-05-15 784 002 180. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w Internecie pod adresem www.monitorurzedowy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pod adresem bip.dobrzyn.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

                                                                                                                                               BURMISTRZ
                                                                                                                             Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                                             Piotr Wiśniewski

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-09-08 10:38

WYKAZ

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 02.09.2020 r. do 22.09.2020 r.) wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży (na wniosek). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00035524/9

działka Nr 786/7

2

powierzchnia nieruchomości

0,2047 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym siedemnasto-lokalowym położonym przy ul. Wojska Polskiego 2

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 5 o pow. użytkowej 31,40m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 38.400,00 zł

 

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości mieszkaniowej          

do sprzedaży

 

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 2.09.2020 r.

drukuj (WYKAZ)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-09-02 10:02

Obwieszczenie

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 1 września 2020 r.

IR.6733.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

  

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 1.09.2020 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Pana Ryszarda Bartoszewskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 1387/2 i 757/2 położonej w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 33, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-09-01 12:23

Obwieszczenie

        Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31 sierpnia 2020 r.

IR.6733.2.2020

 

OBWIESZCZENIE

  

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31.08.2020 r. (po uzupełnieniu wniosku) wszczęte zostało na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika ProEs Michał Szalkowski ul. Zacisze 5 87-500 Rypin, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych nn-0,4kV i zabudowie szafowej rozdzielnicy stacyjnej przy stacji transformatorowej, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 1630/1, 1748, 955/5, 955/6, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 955/11, 955/12, 955/13, 955/14, 955/15, 953/1, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1790, 1789, 1788 i 1787 położonych w obrębie  Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 33, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-08-31 14:52

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 03.08.2020 r. do 24.08.2020 r.) wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00032437/1

działka Nr 761/10

2

powierzchnia nieruchomości

0,2045 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 24-lokalowym położonym przy ul. Robotniczej 8

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagos-podarowania Przestrzennego znajduje sie w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 13 o pow. użytkowej 47,90m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 61 000,00 zł

 

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości mieszkaniowej          

do sprzedaży

 

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3.08.2020 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-08-03 10:10
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-04 07:51

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 03.08.2020 r. do 24.08.2020 r.) wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00032437/1

działka Nr 761/10

2

powierzchnia nieruchomości

0,2045 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 24-lokalowym położonym przy ul. Robotniczej 8

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagos-podarowania Przestrzennego znajduje sie w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 14 o pow. użytkowej 24,79m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 31 000,00 zł

 

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości mieszkaniowej          

do sprzedaży

 

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3.08.2020 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-08-03 09:53

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 03.08.2020 r. do 24.08.2020 r.) wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży (na wniosek). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00035398/6

działka Nr 761/15

2

powierzchnia nieruchomości

0,1128 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jedenasto-lokalowym położonym przy ul. Wojska Polskiego 3

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagos-podarowania Przestrzennego znajduje sie w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 8 o pow. użytkowej 31,40m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 35.700,00 zł

 

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości mieszkaniowej          

do sprzedaży

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3.08.2020 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-08-03 09:44

Postanowienie-wypis

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2020-07-30 12:13

Decyzja dotycząca W.P. Chalin

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2020-07-27 11:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WA.ZUZ.7.4210.138.3.2020.WS

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WA.ZUZ.7.4210.138.3.2020.WS)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-07-14 10:23

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 1.07.2020 r. do 21.07.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00010407/2

część działki Nr 231/1

2

powierzchnia nieruchomości

0,05ha

3

opis nieruchomości

Działka gruntu położonego

w Chalinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.

 W Studium Uwarunkowań i Kierunków

 Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w strefie rekreacyjno-wypoczynkowo-mieszkaniowej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Nie dotyczy

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

100 zł / rok

9

terminy wnoszenia opłat

roczne po otrzymaniu faktury

10

zasady aktualizacji opłat

waloryzacja jeden raz w roku kalendarzowym w oparciu o wskaźnik zmian cen konsumpcyjnych stosownie do § 2 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XV/78/04

z dnia 25.08.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 103 poz. 1765)

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym

(zgodnie ze złożonym wnioskiem)

na okres 3 lat

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 01.07.2020 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-07-01 10:44

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2020-06-23 11:11

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez niektóre zjawiska atmosferyczne

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2020-06-22 14:24

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 czerwca 2020 r.

IR.6733.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 09.06.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowych nn-0,4kV i zabudowie szafowej rozdzielnicy stacyjnej przy stacji transformatorowej, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1782/4, 1782/5, 1782/6, 1783/1, 1783/2, 1783/3, 1783/4, 1783/5, 1783/6, 1783/7, 696/10, 723/1, 723/2, 1784, 727/2 i 752/12 położonych w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz nr ewid. 345/1 położonej w obrębie Bachorzewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                                  Agnieszka Zaborowska
                                                                                    Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-06-09 09:13

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 10.06.2020 r. do 30.06.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00033095/8

działka Nr 761/19

2

powierzchnia nieruchomości

0,1044 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym czternasto-lokalowym położonym przy ul. Robotniczej 5

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagos-podarowania Przestrzennego znajduje sie w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 4 o pow. użytkowej 49,71m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 58 800,00 zł

 

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości mieszkaniowej          

do sprzedaży

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9.06.2020 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-06-08 12:07

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego za rok 2019

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-05-29 10:58

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2020

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-05-21 08:29

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18 maja 2020 r.

IR.6733.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych nn-0,4kV i zabudowie szafowej rozdzielnicy stacyjnej przy stacji transformatorowej, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1782/4, 1782/5, 1782/6, 1783/1, 1783/2, 1783/3, 1783/4, 1783/5, 1783/6, 1783/7, 696/10, 723/1, 723/2, 1784, 727/2 i 752/12 położonych w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz nr ewid. 345/1 położonej w obrębie Bachorzewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                       Agnieszka Zaborowska
                                                                                            Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-05-18 11:27

OBWIESZCZENIE OŚiGW.6220.4.1.2020

Burmistrz Miasta i Gminy

    Dobrzyń nad Wisłą

     Piotr Wiśniewski

 

OŚiGW.6220.4.1.2020                                                                           Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19.03.2020 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody                   na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U.            z 2020r.  poz. 256)   oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                                                  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2020 , poz. 283)

zawiadamiam

że na wniosek JAREX Jarosław Augustyniak z dnia 09.03.2020 r., który wpłynął dnia 09.03.2020r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pn.

Punkt do zbierania złomu na działce o nr ewidencyjnym 210/2, obręb 0023 Zbyszewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających                                      z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego  do czynnego w nim udziału w każdym                               jego stadium zapoznania się , a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami                                           w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego                                       obwieszczenia. Z  dokumentami  w przedmiotowej sprawie można zapoznać  się  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pok.11, od poniedziałku do piątku w godzina 8-14.                                                                                                                                                Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  informacji o  środowisku              i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania                               na środowisko (t. j. Dz. U. 2020 , poz. 283) i § 3 ust1 pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach      na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej sprawie wydaje    się  po uzgodnieniu  z następującymi organami:

1.. Regionalnym Dyrektorem  Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

2. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

3. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie.

 

Wobec powyższego  rozstrzygnięcie  sprawy  nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy: www.dobrzyn.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1 w Dobrzyniu nad Wisłą.

                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                             Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                             Piotr Wiśniewski

  1. Wnioskodawca.         
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą
  3. BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą
  4. Sołtys Wsi Strachoń (tablice ogłoszeń)
  5. a/a

 

 

drukuj (OBWIESZCZENIE OŚiGW.6220.4.1.2020)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-24 16:54

POSTANOWIENIE OŚiGW.6220.1.6.2020

                                                                                                    Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25.03.2020r.

 

 

 

OŚiGW.6220.1.6.2020

 

POSTANOWIENIE

 

       Na podstawie art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ) oraz art. 63 ust. 1, 4 ,art. 64 ust. 1 , ust.3 , art. 66 i art. 68  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 , poz.283,284, 322.) , a także  § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów                   z dnia  10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2019r. Poz.1839), na wniosek P.H.U. ,,Czarniak,, Pani Małgorzata Czarniak dla przedsięwzięcia pn: ,,Realizacja przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych w Dobrzyniu nad Wisłą, działki nr 1091/2 i 1095, powiat lipnowski, województw o kujawsko – pomorskie,,  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                             w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie 

 

 

 

postanawiam

 

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

                                                                                    

II. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2b uouioś wskazuję zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez przeprowadzenie w raporcie:

   1. W zakresie klimatu akustycznego:

 1.     Identyfikacji i klasyfikacji terenów chronionych przed hałasem w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).              Prowadzący postępowanie powinien dokonać klasyfikacji terenów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 j.t.).

Analizy oddziaływania projektowanej inwestycji na klimat akustyczny z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu funkcjonujących na terenie zadania, w tym ruchu pojazdów.

 

b)      Opisu aktualnego stanu klimatu akustycznego.

c)  Rozwiązań chroniących oraz działań minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko, zwłaszcza w zakresie oddziaływania na klimat akustyczny.

2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

 1.       Oceny oddziaływania na powietrze atmosferyczne, z uwzględnieniem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego, charakterystycznych dla tego typu inwestycji.
 2.      Omówienia metody oczyszczania gazu poprocesowego wraz ze schematem systemu oczyszczania, w tym: budowy urządzenia, zasady działania, skuteczności redukcji poszczególnych zanieczyszczeń.
 3.       Opisu systemu monitorowania poszczególnych etapów, parametrów procesu i instalacji oraz właściwości i jakości uzyskanych frakcji.
 4.    Analizy oddziaływań zamierzenia związanych ze zmianami klimatu (mitygacja -  ­łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do tych zmian), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

3. W zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich:

 1.    Przedstawienia na mapie najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie względem granic terenu inwestycyjnego, wraz z określeniem odległości.

b) Wskazania oddziaływań skumulowanych zamierzenia                         z istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami                       na terenie, a także w sąsiedztwie analizowanego terenu.

 1.    Analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.
 2.     Wykazania zabezpieczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie, z uwagi na zamiar przetwarzania odpadów łatwopalnych. Analiza ta winna uwzględniać istniejącą infrastrukturę (wod.-kan.) oraz bliskość sąsiedniej zabudowy,               a także możliwość rozprzestrzeniania się pożaru.

4. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

a)  Sposoby zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed          zanieczyszczeniami na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

b)    Przedstawienie planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym: podanie źródła zaopatrzenia inwestycji w wodę wraz                         z wyliczeniem zapotrzebowania na wodę na poszczególne cele, przedstawienie sposobu postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi oraz wodami opadowymi.

c)   Określenie budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych otoczenia projektowanego przedsięwzięcia, wraz z określeniem potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne (zwłaszcza pierwszy poziom wodonośny).

d) Wskazanie w obrębie jakich jednolitych części wód                         (JCWP, JCWPd) zlokalizowane jest przedsięwzięcie. Określić                            statut oceny wód zgodnie z planem gospodarowania wodami                        (dobry/zły), ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych                    (zagrożone/niezagrożone jednolity części wód powierzchniowych i podziemnych.
 

e)  Odniesienie się do art. 81 ust. 3 uouioś, w tym wyjaśnienie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem                             i odwołaniem do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 tj.), czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Odpowiedź szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu.

5. W zakresie ochrony przyrody:

1. Oceny zgodności przedsięwzięcia z ograniczeniami:

a)   względem gatunków chronionych i ich siedlisk, wynikającymi               z art. 51, 52 i 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku                       o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 tj.).

 

 

2.  Oceny wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na:

 1. gatunki (w szczególności objęte ochroną) i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji;
 2. korytarze ekologiczne migracji zwierząt o znaczeniu lokalnym, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji.

3. Analizy zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia wraz z ustaleniem zakresu niezbędnych do podjęcia działań minimalizujących                                      i kompensujących na:

 1.  formy ochrony przyrody;
 2.  gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze;

 

 

c) korytarze ekologiczne i szlaki migracji zwierząt pozostające                      w zasięgu

                         oddziaływania inwestycji;

                d) bioróżnorodność;

                 e)walory krajobrazu.

6. W zakresie szkód w środowisku:

a)    Analizę możliwości wystąpienia szkody w środowisku podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

b)   Wskazanie sposobu postępowania w przypadku zaistnienia szkody lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

7. W zakresie gospodarki odpadami:

a)  Przeanalizowanie gospodarki odpadami, w tym podanie:

 1. skali inwestycji — ilości i rodzajów odpadów wg kodów zbieranych;
 2. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 3. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

d) Szczegółowy opis sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów oraz zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

e) Szczegółowy opis prowadzonego procesu zbierania odpadów, w tym m.in. podanie etapów wykonywanych czynności, wykazu stosowanych urządzeń.

Oceny i analizy, o których mowa powyżej należy przeprowadzić dla fazy przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia, uwzględniając oddziaływanie skumulowane pochodzące od przedsięwzięć sąsiadujących, również planowanych do realizacji.

III. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2c uouioś wskazuję następujące zakresy               i metody badań wpływu na poniższe elementy środowiska:

1. W zakresie ochrony przyrody: przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji występowania siedlisk chronionych gatunków ptaków oraz nietoperzy w obrębie obiektu budowlanego objętego inwestycją oraz roślinności porastającej obiekt oraz znajdującej się w jego bezpośrednim sąsiedztwie, która może ulec likwidacji lub przekształceniu w związku z realizacją inwestycji.

Metody oraz terminy badań należy dostosować do biologii i ekologii gatunków potencjalnie występujących w zasięgu inwestycji oraz uwzględniając dobre praktyki w tym zakresie, np. określone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ. Zebranie wyników powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych.

2. W zakresie oddziaływania na klimat akustyczny należy:

a) określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć                  na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne.                  Przy określaniu zagospodarowania i przeznaczenia terenu uwzględnić następujące wymagania:

— jeśli w obszarze potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), określić przeznaczenie terenów chronionych akustycznie               w tym planie i dodatkowo, uzyskać informacje z właściwej jednostki samorządu terytorialnego (wydane nie wcześniej niż trzy miesiące               od daty przedłożenia raportu) o aktualnym sposobie zagospodarowania i wykorzystania ww. terenów, które w danym m.p.z.p. przeznaczone              są pod tereny chronione akustycznie;

— dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym m.p.z.p.,                 a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię danego organu gminy dotyczącą faktycznego aktualnego (tzn. data wydania nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) zagospodarowania tych terenów.

b) Wskazać do jakiego rodzaju terenu należą, zgodnie z rozporządzeniem                       w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Informacje przedstawione w opinii powinny w jednoznaczny sposób wskazywać granice terenów wymagających ochrony akustycznej. Opinię organu gminy załączyć do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

c) Określić oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko,                   w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu.

d) Określić wartości poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów wymagających ochrony przed hałasem zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia.

e) Przedstawić informacje, dotyczące przyjętego modelu obliczeniowego propagacji hałasu. Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego              i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku.

 

 

 

 

 

IV. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia  winien odpowiadać wymogom  z art. 66 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 1 lit. d, pkt. 3b, pkt 6a, lit. a i g, pkt. 7 oraz pkt. 15 ww. ustawy o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                     o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z przedłożonych materiałów wynika, że projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji punktu skupu złomu i metali kolorowych na terenie działek nr 1091/2 i 1095 zlokalizowanych w Dobrzyniu nad Wisłą. Teren posiada łączna powierzchnię 1260 m2. Punkt skupu będzie wyposażony w kontenery i pojemniki                     na zbierane odpady, kontener biurowy oraz wagę samochodową. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się utwardzenie całego terenu oraz ogrodzenie z płyt betonowych. Szacunkowa ilość odpadów zbieranych w ramach przedsięwzięcia wyniesie ok. 10 Mg/miesiąc, Planowana inwestycja położona               jest w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowo - handlowo-usługowej.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie § 3 ust.1 pkt 83 lit. a), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko między innymi charakter inwestycji będący źródłem emisji pyłu i hałasu do otoczenia oraz położenie w bliskim sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej uznano, że dla powyższego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 W dniu 8.01.2020 r.  P.H.U. ,,Czarniak,,  Pan Małgorzata   Czarniak wystąpiła           z wnioskiem  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Realizacja przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych w Dobrzyniu nad Wisłą, działki nr 1091/2 i 1095, powiat lipnowski, województwo kujawsko – pomorskie,,,

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali  1: 2000 .

Burmistrz Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą  zwrócił się z pismem                                    Nr OŚiGW .6220.1.2020  z dnia 16.01.2020r. o uzupełnienie wniosku o opłatę skarbową oraz dostarczenie wersji elektronicznej KIP co uzupełniono w dniu 28.01.2020r. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji                                   o środowiskowych uwarunkowaniach  Nr OŚiGW .6220.1.1.2020  z dnia 7.02.2020r.

Wystąpił również z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                 w Bydgoszczy  ,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lipnie  oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydanie opinii  w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska    w Bydgoszczy  pismem z dnia                       27 lutego 2020r.znak: WOO.4220.179.2020.J.O. wezwał  Burmistrza Miasta i Gminy  do uzupełnienia wniosku , który został uzupełniony pismem                                      Nr OŚiGW .6220.1.5.2020  z dnia 2.03.2020r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie  opinią z dnia  3 marca  2020 roku  znak:   N.NZ-42-3-4/613/20  wyraził opinie , że dla powyższego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  pismem z dnia 16 marca 2020r .znak: WOO.4220.179.2020.J.O.2 wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko..Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziły opinię znak WA.ZZŚ.7.435.1.64.2020.AK z dnia 9.03.2020r.                                 że dla powyższego przedsięwzięcia nie  istnieje konieczność   przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane .

            W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska , jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg planowanego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko zaliczają ją do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w cyt. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a): „punkty do zbierania, w tym przeładunku: złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych".

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Dla omawianego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu. W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, brak uregulowań w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje chaotycznym lokalizowaniem przedsięwzięć, a także nie zapewnia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów gminy.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk                      lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary                       o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zadanie zostanie usytuowane w granicach Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w obszarze o małej gęstości zaludnienia.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy o ochronie przyrody, w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji punktu skupu złomu i metali kolorowych na terenie działek nr 1091/2 i 1095, zlokalizowanych przy                     ul. Skaszewskiej i Zduńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Dotychczas działki wykorzystywane były jako parking dla samochodów ciężarowych na potrzeby firmy PHU CZARNIAK.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia utwardzony zostanie cały teren                  o łącznej powierzchni 1260 m2 oraz planuje się ustawić:

 • 3 kontenery stalowe (do magazynowania odpadów);
 • kontener biurowy z zapleczem socjalnym;
 • waga najazdowa samochodowa.

Planuje się zbieranie odpadów złomu na poziomie 10 Mg/ miesiąc.

Dostawy i wywozy odpadów będą odbywać się pojazdami ciężarowymi realizowanymi nieregularnie. Do czynności załadunkowych i rozładunkowych wykorzystywany będzie wózek widłowy. Zakłada się, że punkt zbierania odpadów będzie czynny wyłącznie w porze dziennej. Nie przewiduje się pracy w godzinach nocnych. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów będą one przekazywane do odzysku uprawnionym odbiorcom odpadów.

Istotnym w przedmiotowej sprawie jest fakt, zakład graniczy bezpośrednio                      z zabudową chronioną akustycznie. Projektowane zadanie będzie przede wszystkim źródłem emisji hałasu do środowiska.

W fazie eksploatacji instalacji występować będą źródła emisji hałasu, źródło komunikacyjne oraz z maszyn obsługujących załadunek i rozładunek kontenerów — ładowarki kołowej i samochodu ciężarowego — hakowca.

 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie organom administracji materiału pozwalającego na ocenę dopuszczalności danego przedsięwzięcia w określonej lokalizacji ze względu                     na panujące uwarunkowania środowiskowe. Decyzje podejmowane w kwestiach dotyczących ochrony środowiska, mimo iż dotyczą indywidualnych podmiotów, wywierają wpływ na środowisko będące dobrem publicznym, dobrem ogółu członków społeczeństwa.

Należy zaznaczyć, działalność związana z przetwarzaniem odpadów często budzi obawy lokalnej społeczności. W związku z tym, niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko                     i zapewnienia udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu.

Stwierdzono zatem, dla planowanej inwestycji konieczne jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

W opracowywanym raporcie należy dokonać oceny i omówić oddziaływanie zamierzenia na klimat akustyczny. Do raportu dołączyć należy materiały kartograficzne ustalające granice poszczególnych kategorii terenów objętych ochroną akustyczną, sporządzone na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku wyznaczone zgodnie              z art. 115 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.                           Autorzy raportu muszą zapewnić: jak najlepszy stan akustyczny środowiska,              za który uznaje się osiągnięcie co najmniej poziomu hałasu dopuszczalnego, określonego w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W przypadku jeśli sporządzone w ramach raportu analizy: akustyczna oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykażą,                że wartości poziomu hałasu i substancji w powietrzu będą zbliżone                            do dopuszczalnych, organ wydający decyzję środowiskową powinien rozważyć nałożenie w decyzji środowiskowej obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

Ponadto, raport powinien zawierać analizę oddziaływań przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja — łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na zamierzenie (adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.               w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zbieranie odpadów niesie ryzyko zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych, dlatego raport powinien wskazać usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni                i jednolitych części

 

wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłoby oddziaływać, zgodnie z art. 56, 57, 59 i ew. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w kontekście art. 81 ust. 3 uouioś, a także powinna zostać przeprowadzona analiza zawierająca kwestie wymienione w sentencji, w tym wskazująca czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód.

Niezbędne jest również podanie podstawowych informacji na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji w miejscu realizacji inwestycji, a także podanie kierunku spływu wód podziemnych.

W związku z powyższym, raport powinien zawierać podstawowe informacje na temat warunków gruntowych i hydrogeologicznych terenu oraz zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego, w tym również rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Analizy w opracowywanym raporcie wymaga również potencjalne zagrożenie powstania szkody w środowisku, w tym możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz omówienie postępowaniu na wypadek wykrycia ewentualnego zagrożenia.

Podczas eksploatacji inwestycji będą zbierane odpady, w związku z tym raport winien zawierać informacje na temat rodzaju i ilości zbieranych odpadów; sposobów (np. kontener, pojemnik itp.) oraz miejsc ich magazynowania, wraz z określeniem zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko (np. szczelne podłoże, inne zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się odpadów itp.), a także określać sposób dalszego postępowania z nimi.

W związku z możliwym wpływem inwestycji na gatunki chronione i ich siedliska stwierdzono potrzebę przeprowadzenia dla przedmiotowej inwestycji procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu zawierającego wyniki i analizy, pozwalające na ocenę stanu lokalnych zasobów cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych, które powinno być przeprowadzone              w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ustalenia stosowanych działań minimalizujących                i kompensujących utratę stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Reasumując, biorąc pod uwagę przede wszystkim charakter i rodzaj oraz skalę inwestycji, w oparciu o art. 63 uouioś, tut. Organ stwierdził potrzebę przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania                   na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            Ponadto , w zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich należy dokonać w raporcie analizy możliwych konfliktów społecznych związanych       z realizacją przedmiotowej inwestycji, a jak również ocenić oddziaływanie skumulowanego zamierzenia z istniejącymi , projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami w sąsiedztwie analizowanego terenu.

                        Reasumując, biorąc pod uwagę przede wszystkim charakter, rodzaj skale inwestycji, w oparciu o art. 63  ustawy o udostępnianiu informacji                              o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                 o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Organ stwierdził potrzebę przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko , a tym samym sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko.

 

 

 

 

                        Jednocześnie biorąc pod uwagę charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organ zgodnie z art. 68 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalił powyższy zakres raportu.

 

 

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium                  Odwoławczego we Włocławku , ul. Kilińskiego 2  za pośrednictwem Burmistrza Miasta  i  Gminy Dobrzyń nad Wisłą   w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              Piotr Wiśniewski

 

                                                                                        

 

Otrzymują:

 

 1. Wnioskodawca          
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą
 3. BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą
 4. Tablica Plac Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą
 5. Tablica ul. Płocka w Dobrzyniu nad Wisłą
 6. a/a

 

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Warszawie

drukuj (POSTANOWIENIE OŚiGW.6220.1.6.2020)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-24 16:53

OBWIESZCZENIE OŚiGW.6220.1.7.2020

                                                                                                  Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25.03.2020r.

 

 

 

OŚiGW.6220.1.7.2020

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

              BURMISTRZA  MIASTA I GMINY   DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

o wydaniu postanowienia

 

 

Zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                       na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 283,284, 322.) w związku z art. art. 49 -  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ) :

 

zawiadamiam

 

że zostało wydane Postanowienie nr OŚiGW.6220.1.6.2020 z dnia 25.03.2020r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Realizacja przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych w Dobrzyniu nad Wisłą, działki nr 1091/2 i 1095, powiat lipnowski, województw o kujawsko – pomorskie,,

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy przy ul. Szkolnej 1 oraz tablicy  na Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą i tablicy przy ul. Płockiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

 

Piotr Wiśniewski

drukuj (OBWIESZCZENIE OŚiGW.6220.1.7.2020)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-24 16:51

POSTANOWIENIE OŚiGW.6220.1.8.2020

                                                                                                      Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25.03.2020r.

 

 

 OŚiGW.6220.1.8.2020

 

 

POSTANOWIENIE

 

       Na podstawie art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ) oraz art. 63 ust 5 i 6 ustawy z dnia                               3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 , poz.283,284, 322.)

 

postanawiam

 

 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia  pn: :,,Realizacja przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych w Dobrzyniu nad Wisłą, działki nr 1091/2 i 1095, powiat lipnowski, województw o kujawsko – pomorskie,,

 

uzasadnienie

 

            Obowiązek zawieszenia postępowania administracyjnego wynika z mocy prawa przywołanego  w podstawie prawnej i jest konsekwencją złożenia wniosku przez Wnioskodawcę o wydanie decyzji             o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                     10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                    (Dz. U.  z 2019r. Poz.1839)

 

        W dniu 8.01.2020 r.  P. H.U. ,,Czarniak,,  Pan Małgorzata   Czarniak wystąpiła                         z wnioskiem  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Realizacja przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych w Dobrzyniu nad Wisłą, działki nr 1091/2 i 1095, powiat lipnowski, województwo kujawsko – pomorskie,,,

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali  1: 2000 .

Burmistrz Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą  zwrócił się z pismem                                              Nr OŚiGW .6220.1.2020  z dnia 16.01.2020r. o uzupełnienie wniosku o opłatę skarbową oraz dostarczenie wersji elektronicznej KIP co uzupełniono w dniu 28.01.2020r. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                               Nr OŚiGW .6220.1.1.2020  z dnia 7.02.2020r.

Wystąpił również z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                              w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lipnie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  pismem z dnia 27 lutego 2020r.znak: WOO.4220.179.2020.J.O. wezwał  Burmistrza Miasta i Gminy  do uzupełnienia wniosku , który został uzupełniony pismem Nr OŚiGW .6220.1.5.2020  z dnia 2.03.2020r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie  opinią z dnia  3 marca  2020 roku  znak:   N.NZ-42-3-4/613/20  wyraził opinie , że dla powyższego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 16 marca 2020r .znak: WOO.4220.179.2020.J.O.2 wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko..Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziły opinię znak WA.ZZŚ.7.435.1.64.2020.AK z dnia 9.03.2020r. że dla powyższego przedsięwzięcia nie  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z treścią art. 63 ust. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o jego zawieszeniu do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

 

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy                           Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                         

   Piotr Wiśniewski 

 

 

 

Otrzymują:

 

 1. Wnioskodawca          
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą
 3. BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą
 4. Tablica Plac Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą
 5. Tablica ul. Płocka w Dobrzyniu nad Wisłą
 6. a/a

 

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Warszawie

 

 

 

drukuj (POSTANOWIENIE OŚiGW.6220.1.8.2020)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-24 16:49

Ogłoszenie o możliwości wskazania osób do składu komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa

drukuj (Ogłoszenie o możliwości wskazania osób do składu komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-03-12 09:41

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 4 marca 2020 r.

IR.6733.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

  

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 2.03.2020 r. (po uzupełnieniu wniosku) wszczęte zostało na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika ProEs Michał Szalkowski ul. Zacisze 5 87-500 Rypin, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych nn-0,4kV i zabudowie szafowej rozdzielnicy stacyjnej przy stacji transformatorowej, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1782/4, 1782/5, 1782/6, 1783/1, 1783/2, 1783/3, 1783/4, 1783/5, 1783/6, 1783/7, 696/10, 723/1, 723/2, 1784, 727/2 i 752/12 położonych w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz nr ewid. 345/1 położonej w obrębie Bachorzewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-03-04 10:11

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 26.02.2020 r. do 18.03.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00019619/4

część działki Nr 1169

2

powierzchnia nieruchomości

80 m2

3

opis nieruchomości

Działka gruntu rolnego położonego

w Dobrzyń nad Wisłą - ul. Kilińskiego

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.

 W Studium Uwarunkowań i Kierunków

 Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Nie dotyczy

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

50 zł / rok

9

terminy wnoszenia opłat

roczne po otrzymaniu faktury

10

zasady aktualizacji opłat

waloryzacja jeden raz w roku kalendarzowym w oparciu o wskaźnik zmian cen konsumpcyjnych stosownie do § 2 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XV/78/04

z dnia 25.08.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 103 poz. 1765)

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym

(zgodnie ze złożonym wnioskiem)

na okres 1 roku

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25.02.2020 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2020-02-25 12:47

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku

drukuj (Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-14 11:47

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w „Programie Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022”.

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-10 14:30
 • zmodyfikował: Oliwia Zalewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 14:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-20 14:44

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 19.12.2019 r. do 8.01.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00033118/6

działka Nr 756/7

2

powierzchnia nieruchomości

0,1148 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym czternasto-lokalowym położonym przy ul. Robotniczej 6

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje sie w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 5 o pow. użytkowej 36,08m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 44 600,00 zł

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości mieszkaniowej do sprzedaży

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19.12.2019 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-12-19 08:46

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12 grudnia 2019 r.

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 26, znajdującego się na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Robotniczej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą wraz ze sprzedażą udziału 3714/184376 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 3714/184376 w gruncie (działki o numerach 761/9 i 761/12 o łącznej powierzchni 2440 m2, obręb Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, zapisane w księdze wieczystej KW Nr WL1L/00036970/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie).

 

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 23,98 m

Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze w piwnicy budynku o łącznej powierzchni 13,16 m2. Lokal nie posiada własnych pomieszczeń sanitarnych - ubikacja o pow. 1,5 m2 wspólnego użytkowania na korytarzu.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 20.000,00 zł

                 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm.).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Przetarg odbędzie się 20 stycznia 2020r. o godz. 10:30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 1 (sala konferencyjna).

 

Wadium w wysokości 2.000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 lub w kasie Urzędu  najpóźniej do dnia 16 stycznia 2020 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu najpóźniej  w dniu 16 stycznia 2020 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, pokój 33, tel. (54) 253-05-56 oraz Referat Gospodarczy, pok. 12 tel. (54) 253-05-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem: Referat Gospodarczy, pok. 12 tel. (54) 253-05-15 784 002 180. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w Internecie pod adresem www.monitorurzedowy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pod adresem bip.dobrzyn.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

                                                                                                                                               BURMISTRZ
                                                                                                                             Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                                             Piotr Wiśniewski

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-12-12 14:12

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 28.11.2019 r. do 19.12.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00033259/6

działki Nr 761/14

2

powierzchnia nieruchomości

0,0899 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym ośmio-lokalowym położonym przy ul. Robotniczej 7

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagos-podarowania Przestrzennego znajduje się w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użytkowej 50,03m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 70 000,00 zł

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

do dnia 10.01.2020 r.

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 29.11.2019 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-11-29 12:23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-13 14:04

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 28.10.2019 r. do 18.11.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00036970/7

działki Nr 761/9 i Nr 761/12

2

powierzchnia nieruchomości

0,1495 ha + 0,0945 ha

Łącznie 0,2440 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym trzydziestosiedmio-lokalowym położonym przy ul. Robotniczej 2

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy. 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się

w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 26 o pow. użytkowej 23,98m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 20 000,00 zł

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie

przetargu nieograniczonego ustnego

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

do dnia 10.12.2019 r.

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28.10.2019 r.

                                                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                                                   Agnieszka Zaborowska

                                                                                                      Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-10-28 10:19

Ogłoszenie o konsultacjach

drukuj (Ogłoszenie o konsultacjach)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-10-11 12:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 12:16

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-10-11 12:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 12:10

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 października 2019r.

IR.6733.3.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 07.10.2019 r. została wydana decyzja w sprawie częściowej zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn-0,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                                                                  Agnieszka Zaborowska
                                                                                                  Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-10-07 13:45

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 1 października 2019r.

IR.6733.5.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 01.10.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 154, 153, 102/2, 205, 206, 207, 216/3, 209/2, 210/1 i 202/1 położonych w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń wsi Krojczyn, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                             Z up. Burmistrza

                                                                                                                        Agnieszka Zaborowska
                                                                                                           Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-10-01 10:44

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 września 2019r.

IR.6733.3.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE 

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nn-0,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych  w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                         Agnieszka Zaborowska
                                                                          Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-09-13 08:40
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 08:42

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 5 września 2019r.

IR.6733.5.2019

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach 154, 153, 102/2, 205, 206, 207, 216/3, 209/2, 210/1 i 202/1 w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                                                Agnieszka Zaborowska
                                                                                  Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-09-05 09:01

Informacja w sprawie w wody - dot. SUW Grochowalsk

drukuj (Informacja w sprawie w wody - dot. SUW Grochowalsk)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-27 13:57

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 sierpnia 2019 r.

IR.6733.3.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie zmiany decyzji

  

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 08.08.2019 r. wszczęte zostało na wniosek Firmy Zakład Ślusarski Produkcyjno-Usługowy ANDUR S.C. ul. Szkolna 8/10 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nn-0,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 33, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                                                   Agnieszka Zaborowska
                                                                                                      Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-08-09 10:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-30 13:11
Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w SPRAWIE OSZACOWANIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO - SUSZA 2019
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-26 14:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-26 14:04

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 lipca 2019r.

IR.6733.4.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19.07.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 668/1, 668/2, 669/2, 670/2, 671/2, 672/2, 696/7, 696/10, 696/11, 756/3, 758, 757/2, 761/5, 1353, 1748, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1777/4, 1777/5, 1777/7 położonych   w obrębie Nr 1 i 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądania – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                     Agnieszka Zaborowska

                                                                        Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-07-19 08:33

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 czerwca 2019 r.

IR.6733.5.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26.06.2019 r. (po uzupełnieniu wniosku) wszczęte zostało na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji  w Rypinie ul. Piaski 31 87-500 Rypin, reprezentowanej przez pełnomocnika Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny "ENERPOL" Zbigniew Melerski ul. Skępska 29 87-600 Lipno, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach 154, 153, 102/2, 205, 206, 207, 216/3, 209/2, 210/1 i 202/1 w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 33, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                                                                  Agnieszka Zaborowska

                                                                                                   Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-06-28 12:07

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 czerwca 2019r.

IR.6733.4.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki  o numerach 668/1, 669/2, 670/2, 671/2, 672/2, 696/7, 696/10, 696/11, 756/3, 758, 757/2, 761/5, 1353, 1748, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1777/4, 1777/5, 1777/7 położonej w obrębach Nr 1 i 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                      Agnieszka Zaborowska

                                                                                        Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-06-27 12:25

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 czerwca 2019r.

IR.6733.2.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 52/2, 40, 167/1, 118/2, 55/2, 168/6 i 168/8 położonych w obrębie Glewo oraz nr ewid. 67/2, 68/2, 75/6, 66/2, 50/7, 74/4, 73/3, 50/4, 68/1, 19/2, 21/1, 44/2 i 44/1 położonych w obrębie Tulibowo gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                          Agnieszka Zaborowska

                                                                                            Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-06-27 12:03

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 czerwca 2019r.

IR.6733.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 10, 87, 5/2, 2/2, 86/3, 86/2, 85/1, 84, 33, 89, 88 i 90 położonych w obrębie Stróżewo oraz nr ewid. 25, 19, 20/5 i 18/1 położonych w obrębie Zbyszewo gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                     Agnieszka Zaborowska

                                                                                         Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-06-27 10:37

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 czerwca 2019r.

IR.6733.3.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn-0,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                           Agnieszka Zaborowska

                                                                              Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-06-26 14:25

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 maja 2019r.

IR.6733.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej  nn-0,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                          Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                         Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-05-28 09:50

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 maja 2019r.

IR.6733.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 52/2, 40, 167/1, 118/2, 55/2, 168/6 i 168/8 położonych w obrębie Glewo oraz nr ewid. 67/2, 68/2, 75/6, 66/2, 50/7, 74/4, 73/3, 50/4, 68/1, 19/2, 21/1, 44/2 i 44/1 położonych w obrębie Tulibowo gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                    Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                  Agnieszka Zaborowska

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-05-28 09:05

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 maja 2019r.

IR.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 10, 87, 5/2, 2/2, 86/3, 86/2, 85/1, 84, 33, 89, 88 i 90 położonych w obrębie Stróżewo oraz nr ewid. 25, 19, 20/5 i 18/1 położonych w obrębie Zbyszewo gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                    Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                  Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-05-28 08:54

Wynik konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2019 r

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-05-22 13:55

Informacja w sprawie w wody - dot. SUW Grochowalsk

drukuj (Informacja w sprawie w wody - dot. SUW Grochowalsk)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-05-10 13:27

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2019

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-04-30 15:15

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 kwietnia 2019 r.

IR.6733.4.2019

 

OBWIESZCZENIE 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19.04.2019 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Pana Ryszarda Bartoszewskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 668/1, 669/2, 670/2, 671/2, 672/2, 696/7, 696/10, 696/11, 756/3, 758, 757/2, 761/5, 1353, 1748, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1777/4, 1777/5, 1777/7 położonej w obrębach Nr 1 i 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 33, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                  Z up. Burmistrza
                                                                               Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-04-19 10:37

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019

drukuj (Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-04-18 15:07

Obwieszczenie GD.RUZ.421.259.2018.MG

drukuj (Obwieszczenie GD.RUZ.421.259.2018.MG)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-04-08 08:40

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 marca 2019 r.

IR.6733.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11.03.2019 r. wszczęte zostało na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika SAN-TECH Piotr Szameta ul. Broniewskiego 13C/10  87-100 Toruń, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 52/2, 40, 167/1, 118/2, 55/2, 168/6 i 168/8 położonych w obrębie Glewo oraz nr ewid. 67/2, 68/2, 75/6, 66/2, 50/7, 74/4, 73/3, 50/4, 68/1, 19/2, 21/1, 44/2 i 44/1 położonych w obrębie Tulibowo gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

                                                                                         Z up. Burmistrza

                                                                     Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                   Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-03-19 16:07

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 14 marca 2019 r.

IR.6733.3.2019

OBWIESZCZENIE

  

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 12.03.2019 r. wszczęte zostało na wniosek Firmy Zakład Ślusarski Produkcyjno-Usługowy ANDUR S.C. ul. Szkolna 8/10 87-610 Dobrzyń nad Wisłą reprezentowanej przez właściciela Andrzeja Urbańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nn-o,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                           Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

 

                                                                                         Agnieszka Zaborowska                                                                          

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-03-14 13:53
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-14 13:56

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 marca 2019 r.

IR.6733.1.2019 

OBWIESZCZENIE

  

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11.03.2019 r. wszczęte zostało na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika SAN-TECH Piotr Szameta ul. Broniewskiego 13C/10  87-100 Toruń, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 10, 87, 5/2, 2/2, 86/3, 86/2, 85/1, 84, 33, 89, 88 i 90 położonych w obrębie Stróżewo oraz nr ewid. 25, 19, 20/5 i 18/1 położonych w obrębie Zbyszewo gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                 Z up. Burmistrza
                                                                             Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                          Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-03-13 11:15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej

 Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Czynsz wywoławczy za           1 rok dzierżawy

Wadium

Postąpienie

74

1,70

WL1L/00022546/5

Dyblin, gmina Dobrzyń nad Wisłą

Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, stanowiąca grunty rolne klas bonitacji: RIIIa - 0,88ha, RIIIb -0,69ha, RIVa - 0,13ha.
Dla działki brak  jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w strefie wiejskiej rolniczo-osadniczej.

510,00 zł

100,00 zł

nie mniej niż  1% czynszu wywoławczego

Termin i miejsce przetargu - Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2019 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą  (sala konferencyjna)

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U z 2014 poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej rocznej stawki  czynszu. Minimalne postąpienie  nie może wynosić  mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 

Wymagania dotyczące wadium - Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Urzędu lub na konto Gminy - Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 w terminie do dnia 14.03.2019 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na dzierżawę wyżej wymienionego gruntu. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku rolnego za wydzierżawiony grunt.

Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego, który płatny będzie w jednej racie rocznej po wystawieniu faktury przez Gminę.

Okres dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi - do 3 lat.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.

 Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój Nr 11, tel. (054) 253-05-56

                                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                              Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                          Piotr Wiśniewski

Dobrzyń nad Wisła, dnia 14.02.2019 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-02-14 11:37

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 1.02.2019 r. do 21.02.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia.

 

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00019619/4

część działki Nr 1155/2

2

powierzchnia nieruchomości

10,5 m2

3

opis nieruchomości

Działka gruntu utwardzonego położonego w Dobrzyń nad Wisłą - Plac Wolności

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.

 W Studium Uwarunkowań i Kierunków

 Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w strefie zabudowy usługowej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Nie dotyczy

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

3,50 zł + VAT / 1 m2 / miesiąc

9

terminy wnoszenia opłat

Miesięczne po otrzymaniu faktury

10

zasady aktualizacji opłat

waloryzacja jeden raz w roku kalendarzowym w oparciu o wskaźnik zmian cen konsump-cyjnych stosownie do § 2 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XV/78/04  z dnia 25.08.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 103 poz. 1765)

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym

(zgodnie ze złożonym wnioskiem)

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

                                                                    

                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                                             Agnieszka Zaborowska
                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-01-31 14:09

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2019

drukuj (Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2019)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-01-18 08:08

Informacja dot. szkód wyrządzonych podczas polowań

drukuj (Informacja dot. szkód wyrządzonych podczas polowań)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-01-14 11:40
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-14 12:02

Ogłoszenie o wykazie

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 14.01.2019 r. do 04.02.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia - działka Nr 74 położona w Dyblinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą (dzierżawa w trybie przetargu).

 

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00022546/5

działka Nr 74

2

powierzchnia nieruchomości

1,70 ha

3

opis nieruchomości

Działka gruntu rolnego położonego w Dyblinie,

 gm. Dobrzyń nad Wisłą

klasy bonitacji: RIIIa - 0,88ha,

RIIIb - 0,69ha, RIVa - 0,13ha

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.

 W Studium Uwarunkowań i Kierunków

 Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w strefie wiejskiej rolniczo-osadniczej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa dzierżawy na okres do 3 lat

6

cena nieruchomości

Nie dotyczy

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

min. 300 zł / ha / rok

cena zostanie ustalona w przetargu

9

terminy wnoszenia opłat

Roczne po otrzymaniu faktury

10

zasady aktualizacji opłat

Waloryzacja jeden raz w roku kalendarzowym w oparciu  o wskaźnik zmian cen konsumpcyjnych stosownie do § 2 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XV/78/04  z dnia 25.08.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 103 poz. 1765)

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego

 

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

                                                                                        Z up. Burmistrza
                                                                                   Agnieszka Zaborowska
                                                                     p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj (Ogłoszenie o wykazie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-01-11 11:04

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26.11.2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 26.11.2018r. do 17.12.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia - część działki o numerze 1155/2 położonej przy Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą (dzierżawa w trybie bezprzetargowym - zgodnie ze złożonym wnioskiem).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

 

Z up. Burmistrza

Agnieszka Zaborowska

p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-11-26 09:35
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 09:38

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

drukuj (Informacja o wynikach konsultacji społecznych)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-11-09 11:13

Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej
położonej w Dyblinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą

                                     

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych, na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości gruntowej rolnej, niezabudowanej:

Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Cena [zł]

Wadium

[zł]

Postąpienie nie mniej niż [zł]

74

1,70

WL1L/00022546/5

Dyblin, gmina Dobrzyń nad Wisłą

Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, stanowiąca grunty rolne klas bonitacji: RIIIa - 0,88ha, RIIIb -0,69ha, RIVa - 0,13ha.
Dla działki brak  jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w strefie wiejskiej rolniczo-osadniczej.

108.500,00

15.000,00

1.085,00

 

Księga wieczysta nr WL1L/00022546/5 prowadzona dla w/w nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń.

Cena sprzedaży nieruchomości podana w wykazie została ustalona na podstawie jej wartości określonej w operacie szacunkowym z dnia 07.09.2018 r.

Gmina Dobrzyń nad Wisłą sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą  (sala konferencyjna):

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.  

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 11.12.2018 r. godz. 10:00, dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych, potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy.), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą, w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Urzędu lub na konto Gminy - Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 w terminie do dnia 11.12.2018 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 11.12.2018 r. o godz. 10:00
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:

- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

- kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.

Pisemnie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy przedłożyć w pokoju nr 11, w tut. urzędzie najpóźniej do dnia 11.12.2018 r. do godz. 10:00

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Agnieszka Zaborowska - p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego  tel. (54) 253-05-56 (pokój nr 11).

 

   Dobrzyń nad Wisłą, dnia 5 listopada 2018 r.                                                                                                                             

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

/-/ Jacek Waśko

  

INFORMACJA DO PRZETARGU

 Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

4) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

5) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

6) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

7) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

8) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

9) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

10)Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-11-07 09:28

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018

drukuj (Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-10-31 13:01

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30.10.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 30.10.2018r. do 20.11.2018r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 8 i ul. Robotniczej 2, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży (na rzecz najemców). Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                      Agnieszka Zaborowska
                                                                        p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-10-30 09:06

Konsultacje „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymina rok 2019”.

Załącznik do Zarządzenia nr PFZiRG.0050.86.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Z dnia 15 października 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z
dnia 15 października roku


 

Ogłasza się rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag bądź propozycji mieszkańców dotyczących projektu programu.

Termin trwania konsultacji: od 22.10.2018 r. do 05.11.2018 r.

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

a) przyjmowania uwag w siedzibie urzędu;

b) przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwagi będą przyjmowane:

a) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, w godzinach jego urzędowania (7:30-15:30);

b) drogą elektroniczną na adres: magdalena.turkiewicz@dobrzyn.pl, w temacie wpisując „konsultacje”.

Treść projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” jest dostępny na stronie www.dobrzyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                                                                          Jacek Waśko

drukuj (Konsultacje „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymina rok 2019”.)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-10-15 15:08

Konsultacje „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymina rok 2019”.

drukuj (Konsultacje „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymina rok 2019”.)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-10-15 15:07

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez niekosrzystne zjawisko atmosferyczne - suszę

drukuj (Komunikat dla rolników poszkodowanych przez niekosrzystne zjawisko atmosferyczne - suszę)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-10-01 13:03

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 24.09.2018r. do 15.10.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze 74 położona w Dyblinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą (przetarg ograniczony do rolników indywidualnych).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

 

                                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                                              Agnieszka Zaborowska

                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-09-24 10:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-24 10:20

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18 września 2018r.

I.6733.6.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18.09.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV  i stanowiska słupowego elektroenergetycznego SN-15kV, a także dodatkowego przewodu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV z wymianą wybranych stanowisk słupowych i częściowym demontażem przewodów tejże linii na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 201/1 i 202/1 położonych w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą. Celem inwestycji jest zwiększenie mocy przyłączeniowej dla obiektu budynku mieszkalnego na działce nr 201/1  w Krojczynie.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Krojczyn oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                 Agnieszka Zaborowska
                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-09-18 14:06

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 06.09.2018r. do 26.09.2018r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 1, ul. Robotniczej 9 i ul. Robotniczej 4, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży (na rzecz najemców) oraz działki Nr 1777/6 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przeznaczonej do zamiany. Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

 

                                                                                            Z up. BURMISTRZA

                                                                                               Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-09-05 14:30

Obwieszczenie

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30 sierpnia 2018r.

RZG.6733.5.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30.08.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu LPN1201A na działce nr ewid. 202/1 położonej w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Krojczyn oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                           

                                                                                             Z up. BURMISTRZA

                                                                                               Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-08-30 13:01

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 23 sierpnia 2018r.

I.6733.6.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV i stanowiska słupowego elektroenergetycznego SN-15kV, a także dodatkowego przewodu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV z wymianą wybranych stanowisk słupowych i częściowym demontażem przewodów tejże linii na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 201/1 i 202/1 położonych w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą. Celem inwestycji jest zwiększenie mocy przyłączeniowej dla obiektu budynku mieszkalnego na działce nr 201/1 w Krojczynie.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-08-23 13:21

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 2 sierpnia 2018r.

RZG.6733.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu LPN1201A na działce nr ewid. 202/1 położonej w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                           Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-08-02 12:50

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę

UWAGA ROLNICY !

 

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę


 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy o możliwości składania wniosków w celu oszacowania szkód w uprawach w terminie do 09 lipca 2018 roku, w pok. nr 9 Urzędu Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. W zgłoszeniu należy podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie rolnym, niezależnie od stopnia zniszczenia, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2018 roku z uwzględnieniem klas gruntów poszczególnych upraw. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Warunkiem sporządzenia przez Komisję protokołu z szacowania strat w uprawach jest złożenie przez rolnika wniosku w odpowiednim terminie. Na podstawie wniosku oraz wizyty w terenie sporządzony zostanie protokół.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, pok. nr 9 , czynny w godzinach 7:30-15:30 lub na stronie internetowej www.dobrzyn.pl.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z systemem monitoringu suszy rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, na dzień dzisiejszy (20.06.2018 r.) w raportach dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą wskazano wystąpienie suszy w uprawach, położonych na glebach bardzo lekkich i lekkich, obejmujących: zboża ozime, zboża jare, truskawki i krzewy owocowe.

 

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-06-28 12:30
 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-06-28 12:33

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 czerwca 2018 r.

I.6733.6.2018

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 15.06.2018 r. wszczęte zostało na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika Przemysława Kruszka ELGREEN CENTRUM Sp. z o.o. ul. Orłowska 62 88-100 Inowrocław, postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV i stanowiska słupowego elektroenergetycznego SN-15kV, a także dodatkowego przewodu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV z wymianą wybranych stanowisk słupowych i częściowym demontażem przewodów tejże linii na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 201/1 i 202/1 położonych w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą. Celem inwestycji jest zwiększenie mocy przyłączeniowej dla obiektu budynku mieszkalnego na działce nr 201/1 w Krojczynie.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                            Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                               Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-06-19 14:28

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 5 czerwca 2018r.

RZG.6733.4.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 05.06.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci  wodociągowej w ul. Służba Polsce na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 785, 764 i 1040/3 położonej  w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                            Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                               Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-06-05 10:54

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18 maja 2018 r.

RZG.6733.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

  

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17.04.2018 r. wszczęte zostało na wniosek firmy P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Marcina Bachórz P.P.P. i U.R. Lambda Sp. z o.o. ul. Siennicka 30 80-758 Gdańsk, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu LPN1201A na działce Nr 202/1  w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                         

                                                                                             Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                               Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-05-18 10:08

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 maja 2018r.

RZG.6733.4.2018  

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci  wodociągowej w ul. Służba Polsce na nieruchomości  oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 785, 764 i 1040/3 położonej w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                            Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-05-09 13:01

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 maja 2018r.

RZG.6733.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 09.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci  wodociągowej w Krojczynie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako części działek o numerach 102/2, 142 i 143 położonej w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Krojczyn oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                           Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-05-09 12:30

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 maja 2018r.

RZG.6733.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 08.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 11/4 i 11/16 położonej w obrębie Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                           Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-05-08 12:28

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 maja 2018r.

RZG.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 08.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na utwardzeniu 800 m2 gruntu przy Astro-Bazie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 799/2 położonej w obrębie nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą,  gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-05-08 11:19

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji

i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza, co następuje:

 

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 wynosi: 887,04 zł..Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

2.dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – 665,28 zł.

 

 1.   Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji wynosi: 53.

 

drukuj (Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018)

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-04-17 12:13

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 16 kwietnia 2018r.

RZG.6733.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w Krojczynie na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako części działek o numerach 102/2, 142 i 143 położonej w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-04-16 11:34

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 kwietnia 2018r.

RZG.6733.2.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako działki o numerach 11/4 i 11/16 położonej w obrębie Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                   Agnieszka Zaborowska
                                                                             Zastępca Kierownika Referatu
                                                                                  Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-04-09 12:31

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 kwietnia 2018r.

RZG.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utwardzeniu powierzchni 800m2 gruntu przy Astro-Bazie w Dobrzyniu nad Wisłą, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 799/2 położonej w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                   Agnieszka Zaborowska
                                                                             Zastępca Kierownika Referatu
                                                                                  Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-04-09 12:12

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 marca 2018 r.

RZG.6733.4.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.02.2018 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Służba Polsce na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako działki o numerach 785, 764 i 1040/3 położonej w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj (obwieszczenie - wszczęcie postępowania)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-03-07 12:56

Ogłoszenie - wykaz

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 marca 2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 7.03.2018r. do 28.03.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia - część działki o numerze 779/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                            Z-ca Kierownika Referatu
                                                                                              Realizacji Zadań Gminy

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-03-07 09:58

Obwoeszczenie

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 lutego 2018 r.

RZG.6733.3.2018

 

OBWIESZCZENIE 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.02.2018 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w Krojczynie na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako części działek o numerach 102/2, 142 i 143 położonej w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj (Obwoeszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-02-06 12:29

Obwieszczenie

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 lutego 2018 r.

RZG.6733.2.2018

 

OBWIESZCZENIE 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.02.2018 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako działki o numerach 11/4 i 11/16 położonej w obrębie Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-02-06 10:45

Obwieszczenie

        Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 lutego 2018 r.

RZG.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.02.2018 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utwardzeniu powierzchni 800m2 gruntu przy Astro-Bazie w Dobrzyniu nad Wisłą, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 799/2 położonej w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się  z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-02-06 08:25

Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018

ZOS.3153.01.07.2018

 

 

 

 

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji

i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza, co następuje:

 

 

 1. Miesięczna kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dla których Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest organem rejestrującym, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. na 1 dziecko wynosi: 674,07 .

 2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosi: 53.

 

drukuj (Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018)

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-01-25 14:50

Obwieszczenie

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 4 stycznia 2018r.

RZG.6733.7.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 04.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej o garaż na lekki samochód ratowniczo-gaśniczy”, przylegający narożnikiem do granicy działki nr 75, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ewid. 74 położonej w obrębie Główczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i wsi Główczyn oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-01-04 08:30

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2017 - korekta

ZOS.3153.12.307.2017

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

w roku 2017 - korekta

         Na podstawie art. 89 d ust. 1 i 2 w związku z art. 78 c ust. 2 i 3 pkt 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty ( Dz. U. z 2016r., poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 r., poz. 60, 949 i 1292) ogłaszam korektę II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  oraz statystyczną liczbę dzieci na rok 2017:

 1. kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 622,68 zł;
 1. statystyczna liczba dzieci wynosi: 46,34

drukuj (Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2017 - korekta)

 • autor informacji: Marzanna Kornacka
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 15:09

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 grudnia 2017r.

RZG.6733.7.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowie budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej o garaż na lekki samochód ratowniczo-gaśniczy”, przylegający narożnikiem do granicy działki nr 75, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ewid. 74 położonej w obrębie Główczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                           Z up. Burmistrza

                                                       Agnieszka Zaborowska
                                                   Zastępca Kierownika Referatu
                                                       Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-12-06 07:48
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-06 07:49

Ogłoszenie o drugiej aktualizacji kwoty dotacji 2017

ZOS.3153.11.297.2017

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

w roku 2017

   

     Na podstawie art.89 d ust. 1 i 2 w związku z art. 78 c ust. 2 i 3 pkt 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2016r., poz. 1943, 1954,1985,2169, z 2017r., poz.60,949 i 1292) ogłaszam II aktualizację podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci na rok 2017:

 

   1) kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 625,81 zł;

   2) statystyczna liczba dzieci wynosi: 46,34

 

drukuj (Ogłoszenie o drugiej aktualizacji kwoty dotacji 2017)

 • autor informacji: Agnieszka Zielińska
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-11-27 09:08
 • zmodyfikował: Agnieszka Zielińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-28 08:07

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2017

drukuj (Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2017)

 • autor informacji: Agnieszka Zielińska
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-11-24 10:30
 • zmodyfikował: Agnieszka Zielińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-25 20:24

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 16 października 2017r.

RZG.6733.6.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 16.10.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie placu zabaw” na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1777 położonej w obrębie Nr 3 miasta  Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                 Z up. Burmistrza

                                                            Agnieszka Zaborowska
                                                       Zastępca Kierownika Referatu
                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-10-16 12:30

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10 października 2017r.

RZG.6733.7.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 10.10.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Rozbudowie budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej o garaż na lekki samochód ratowniczo-gaśniczy", przylegający narożnikiem do granicy działki Nr 75, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 74 położonej w obrębie Główczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                   Agnieszka Zaborowska
                                                              Zastępca Kierownika Referatu
                                                                  Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-10-10 11:02

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9.10.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 9.10.2017r. do 30.10.2017r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do wydzierżawienia - działka o numerze 1215 (część) położona w Dobrzyniu nad Wisłą oraz działka Nr 29/4 położona w Chalinie (bezprzetarg).

Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                       Agnieszka Zaborowska
                                                                   Zastępca Kierownika Referatu
                                                                       Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-10-09 09:15

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 października 2017r.

RZG.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.10.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rewitalizacji parku miejskiego” na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1308/7 położonej w obrębie Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                 Agnieszka Zaborowska
                                                             Zastępca Kierownika Referatu
                                                                Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-10-06 10:10

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 22 września 2017r.

RZG.6733.6.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie placu zabaw” na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1777 położonej w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                      Agnieszka Zaborowska
                                                                 Zastępca Kierownika Referatu
                                                                      Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-09-22 14:39

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 września 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 19.09.2017r. do 10.10.2017r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży - działki o numerach 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 i 1776 położone w Dobrzyniu nad Wisłą.

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                           Agnieszka Zaborowska
                                                                      Zastępca Kierownika Referatu
                                                                           Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-09-19 10:42

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 września 2017r.

RZG.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Rewitalizacji parku miejskiego” na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1308/7 położonej w obrębie Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                       Z up. Burmistrza

                                                    Agnieszka Zaborowska
                                               Zastępca Kierownika Referatu
                                                    Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-09-13 12:34

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10 sierpnia 2017r.

RZG.6733.6.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31.07.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Budowie placu zabaw" na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1777 położonej  w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                    Z up. Burmistrza

                                                               Agnieszka Zaborowska
                                                          Zastępca Kierownika Referatu
                                                               Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-08-10 14:31

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 4 sierpnia 2017r.

RZG.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 04.08.2017r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 102/2, 143, 141, 133, 132/2, 132/1, 131, 130, 129/2, 129/1, 128/2, 128/1, 163/1,67/1, 55, 73, 57/1, 56, 54/5, 54/6, 54/3, 54/1, 53, 69/3, 68, 52/2, 52/1, 219, 222, 51/1 i 51/2 położone w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą oraz na terenie działki o numerze 662/1 położonej w obrębie Zaduszniki, gm. Wielgie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i Urzędu Gminy Wielgie, wsi Krojczyn, wsi Zaduszniki oraz Biuletynie Informacji Publicznej.


                                                            Z up. Burmistrza

                                                        Agnieszka Zaborowska
                                                   Zastępca Kierownika Referatu
                                                       Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-08-04 08:37

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31 lipca 2017r.

RZG.6733.5.2017

 

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31.07.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Rewitalizacji parku miejskiego" na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako działka o numerze 1308/7 położona  w obrębie Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                Z up. Burmistrza

                                            Agnieszka Zaborowska
                                      Zastępca Kierownika Referatu
                                           Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-07-31 10:35

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19.07.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 20.07.2017r. do 09.08.2017r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 3 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemcy). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

                                                                          Jacek Waśko
 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-07-19 12:31
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-19 12:33

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19.07.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza

nieograniczony publiczny przetarg ustny

na zbycie mienia komunalnego – lokal mieszkalny.

 

Lokal mieszkalny Nr 16 o pow. użytkowej 56,38m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 6413/105524części w nieruchomości wspólnej, zlokalizowany na I piętrze w budynku wielorodzinnym (18-lokalowym) przy ul. Robotniczej 3 w Dobrzyniu nad Wisłą.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej WL1L/00034450/2

Geodezyjny nr nieruchomości 756/5 o pow. 0,1335ha

Cena wywoławcza: 40.000,00 zł

Wadium: 6.000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 21.08.2017r.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2017r. o godz. 1000  w Urzędzie Miasta i Gminy – sala konferencyjna.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój Nr 12 tel. (54) 253-05-15 lub Nr 11 tel. (54) 253-05-56.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                           Dobrzyń nad Wisłą

                                                                              Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-07-19 11:38

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 21.06.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 2147 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 22.06.2017r. do 12.07.2017r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 3 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                             Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                Jacek Waśko
 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-06-21 12:34

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 20 czerwca 2017r.

RZG.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20.06.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie i przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą,
w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków” na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 757/1, 757/2 i 1387/2  położone
w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                               Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                 Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-06-20 12:21

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12 czerwca 2017r.

RZG.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 09.06.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie i przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą, w części dotyczącej budowy stacji uzdatniania wody" na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 672/1 i 673 położone w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

                                                                        Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-06-12 09:32

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 24 maja 2017r.

RZG.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24.05.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci  wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 102/2, 143, 141, 133, 132/2, 132/1, 131, 130, 129/2, 129/1, 128/2, 128/1, 163/1,67/1, 55, 73, 57/1, 56, 54/5, 54/6, 54/3, 54/1, 53, 69/3, 68, 52/2, 52/1, 219, 222, 51/1 i 51/2 położone w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą oraz na terenie działki o numerze 662/1 położonej w obrębie Zaduszniki, gm. Wielgie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i Urzędu Gminy Wielgie, wsi Krojczyn, wsi Zaduszniki oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

                                                                         Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-05-24 10:05
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-24 10:05

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 22 maja 2017r.

RZG.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie i przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą, w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków” na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 757/1, 757/2 i 1387/2  położone w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                            Dobrzyń nad Wisłą

                                                                               Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-05-22 09:32

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18 maja 2017r.

RZG.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18.05.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci  wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 1777, 1748, 1353, 756/4, 758, 761/1 i 761/5 położone w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                        Dobrzyń nad Wisłą

                                                                          Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-05-18 10:28

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 15 maja 2017r.

RZG.6733.3.2017

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 672/1 i 673 położone w obrębie ewidencyjnym Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                        Dobrzyń nad Wisłą

                                                                           Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-05-15 08:07
  • autor informacji: Andrzej Stępczyński
   data wytworzenia: 2017-05-10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-10 15:48

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-10 15:46
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-27 08:24

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-15 16:19

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 kwietnia 2017r.

RZG.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 102/2, 143, 141, 133, 132/2, 132/1, 131, 130, 129/2, 129/1, 128/2, 128/1, 163/1, 67/1, 55, 73, 57/1, 56, 54/5, 54/6, 54/3, 54/1, 53, 69/3, 68, 52/2, 52/1, 219, 222, 51/1 i 51/2 położone w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą oraz na terenie działki o numerze 662/1 położonej  w obrębie Zaduszniki, gm. Wielgie.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                    Dobrzyń nad Wisłą

                                                                       Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-04-26 07:53

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25 kwietnia 2017r.

RZG.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci  wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 1777, 1748, 1353, 756/4, 758, 761/1 i 761/5 położone w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                        Dobrzyń nad Wisłą

                                                                           Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-04-25 07:58

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30.03.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 31.03.2017r. do 20.04.2017r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 2 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemcy lokalu). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                         Dobrzyń nad Wisłą

                                                                            Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-03-30 13:15
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-03-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-16 16:33
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-03-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-16 16:34

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-16 16:31

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 14 marca 2017r.

RZG.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 14.03.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Budowie i przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą, w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków" na nieruchomościach oznaczonych  geodezyjnie jako działki o numerach 757/1, 757/2 i 1387/2 położone  w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                       Dobrzyń nad Wisłą

                                                                          Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-03-14 13:55

        Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 marca 2017r.

RZG.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 2.03.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 672/1 i 673 położone w obrębie ewidencyjnym Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                    Dobrzyń nad Wisłą

                                                                       Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-03-08 12:16

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 2 marca 2017r.

RZG.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 2.03.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 1777, 1748, 1353, 756/4, 758, 761/6 i 761/5 położone w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                            Burmistrz Miasta i Gminy
                                                               Dobrzyń nad Wisłą

                                                                 Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-03-02 09:42

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 1 marca 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 1.03.2017r. do 21.03.2017r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 3 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemcy lokalu). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                 Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                     Jacek Waśko
 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-03-01 10:50
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 10:52

        Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 lutego 2017r.

RZG.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28.02.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 102/2, 143, 141, 133, 132/2, 132/1, 131, 130, 129/2, 129/1, 128/2, 128/1, 163/1, 67/1, 55, 73, 57/1, 56, 54/5, 54/6, 54/3, 54/1, 53, 69/3, 68, 52/2, 52/1, 219, 222, 51/1 i 51/2 położone w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą oraz na terenie działki o numerze 662/1 położonej w obrębie Zaduszniki, gm. Wielgie.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                       Dobrzyń nad Wisłą

                                                                         Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-02-28 09:15

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 16 lutego 2017r.

RZG.6733.7.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 16.02.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie Placu Wolności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 1159, 1158 i 1154 położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-02-16 08:06

                                                                       Dobrzyń nad Wisłą, dn.10.02.2017r.

 

RZG.6220.4.19.2016

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz.353)

zawiadamiam,

że w dniu 10.02.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej  na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą  w części  dotyczącej  budowy oczyszczalni ścieków polegającego na budowie oczyszczalni ścieków” w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą, województwo kujawsko-pomorskie.

Inwestorem będzie Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w            Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą pokój nr 9 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Dobrzyń nad Wisłą

Jacek Waśko

 

 

 

Umieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 2. Tablica ogłoszeń na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą
 3. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10 lutego 2017r.

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-28 11:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-10 15:22

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 06.02.2017r. do 27.02.2017r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek) - część działki Nr 757/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-02-06 12:12
  • autor informacji: Kinga Szczypińska
   data wytworzenia: 2017-01-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-31 13:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 13:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 13:36

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 stycznia 2017r.

RZG.6733.7.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie Placu Wolności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 1159, 1158 i 1154 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-01-26 07:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-10 15:53

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 20 grudnia 2016r.

RZG.6733.6.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20.12.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 33/3 i 33/6 oraz na części działek o nr ewid. 33/4 i 36/1 położonych w obrębie Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Grochowalsk oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-12-20 07:42

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-15 16:20

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 grudnia 2016r.

RZG.6733.7.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 6.12.2016r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Studium sp. z o.o. sp. k. Damian Pędrakowski ul. Noakowskiego 12/99 00-666 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie Placu Wolności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki  o numerach 1159, 1158 i 1154 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-12-07 13:55

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 grudnia 2016r.

RZG.6733.5.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.12.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie SB telefonii komórkowej EmiTel s.b. GWL_DOBRZYNNW_GLEWO1 na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 103/1 i 185/2 położonych w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Glewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-12-06 09:21
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-12-05 12:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 12:05

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-05 12:01

Dobrzyń nad Wisła, dnia 2.12.2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 02.12.2016r. do 22.12.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek) - część działki Nr 1157 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy Placu Wolności (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-12-02 09:24

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 29 listopada 2016r.

RZG.6733.6.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 33/3 i 33/6 oraz na części działek o nr ewid. 33/4 i 36/1 położonych w obrębie Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-11-29 08:36

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 listopada 2016r.

RZG.6733.5.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie SB telefonii komórkowej EmiTel s.b. GWL_DOBRZYNNW_GLEWO1 na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 103/1 i 185/2 położonych w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-11-09 09:32

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 02.11.2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 02.11.2016r. do 22.11.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek) - część działki Nr 1353 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Licealnej (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-11-02 14:00

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19.10.2016r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 19.10.2016r. do 08.11.2016r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 3 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemcy lokalu). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-10-19 08:53

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 11 października 2016r.

RZG.6733.4.2016

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11.10.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 154, 186, 185/2 i 187 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Glewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-10-11 09:28

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10 października 2016r.

RZG.6733.3.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 10.10.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: działki o numerach 84, 85/1, 86/2, 86/3 i 86/1 położone w obrębie Stróżewo i działki o numerach 90, 23 i 21 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Stróżewo i Glewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-10-10 13:12

RZG.6220.5.8.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 4 października 2016 roku

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję, że w dniu 4.10.2016 r. roku, Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej  na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą  w części  dotyczącej  budowy oczyszczalni ścieków "na działkach nr 757/1, 757/2,1387/2 obręb geodezyjny nr 0003 miasto Dobrzyń nad Wisłą oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że organem właściwym do wydania decyzji zgodnie z art. 75 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)  jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy a do wydania opinii  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie ( art. 77 ust.1 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy ( w tym z raportem ooś) oraz składania uwag  i wniosków od dnia 4.10.2016 r. do dnia 25.10.2016 r.  Wnioski i uwagi : w formie pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, pok. nr 9 w godz. 8:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, bądź pod adresem dobrzyn@dobrzyn.pl. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia w ustawowym terminie uwag i wniosków przed wydaniem decyzji, jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Podanie do publicznej informacji następuje poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz na  tablicach  na terenie Miasta Dobrzynia nad Wisłą oraz stronie  www.bip.dobrzyn.pl

 

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy 

                                                                                   Jacek Waśko

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-06 11:44
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2016-10-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-04 16:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 16:15

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3 października 2016r.

RZG.6733.6.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 3.10.2016r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie  i rozbudowie stacji uzdatniania wody na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 33/6 i 33/3 położone w obrębie Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-10-03 11:08

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 • opublikował: Nowakowski Jacek
  data publikacji: 2016-09-28 11:56
 • zmodyfikował: Nowakowski Jacek
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-28 11:59

"Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków "na działkach nr 757/1, 757/2,1387/2 obręb geodezyjny nr 0003 miasto Dobrzyń nad Wisłą

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-28 11:50
 • zmodyfikował: Nowakowski Jacek
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-28 11:54

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 15 września 2016r.

RZG.6733.2.2016

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 15.09.2016r. została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej działkami ewidencyjnymi: działka nr 59 położona w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk i działki  nr 42, 40 i 41/6 położone  w obrębie ewidencyjnym Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Grochowalsk i Glewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-15 08:05

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 września 2016r.

RZG.6733.3.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: działki o numerach 84, 85/1, 86/2, 86/3 i 86/1 położone  w obrębie Stróżewo i działki o numerach 90, 23 i 21 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą..      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-13 08:34

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 września 2016r.

RZG.6733.5.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 09.09.2016r. wszczęte zostało na wniosek Firmy EMITEL Sp. z o.o. ul. Wołoska 22 02-675 Warszawa, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana Tomasza Smolibowskiego ul. Piekarnicza 1 80-126 Gdańsk, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie SB telefonii komórkowej EmiTel s.b. GWL_DOBRZYNNW_GLEWO1 na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 103/1 położonej w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się  z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-13 08:25

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12 września 2016r.

RZG.6733.4.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 154, 186, 185/2 i 187 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-12 11:48

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 22 sierpnia 2016r.

RZG.6733.2.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: działka Nr 59 położona w obrębie Grochowalsk i działki Nr 42, Nr 40 i Nr 41/6 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-08-22 09:19
 • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-27 12:08
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-26 15:03
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:12
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:12
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:13
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:14
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:14
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:15
 • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-27 12:06

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 27.07.2016r. do 16.08.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek) - część działki Nr 95 położona w Mokowie (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-07-26 09:46

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 26.07.2016r. do 15.08.2016r.) wykaz nieruchomości lokalowej (użytkowej) znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do najmu (tryb bezprzetargowy - w drodze rokowań).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-07-25 09:22

            Dobrzyń nad Wisłą, dnia 21 lipca 2016r.

RZG.6733.4.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21.07.2016r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na  nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 154, 186, 185/2 i 187 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-07-21 11:18

            Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 lipca 2016r.

RZG.6733.3.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 07.07.2016r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na  nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: działki o numerach 84, 85/1, 86/2, 86/3 i 86/1 położone w obrębie Stróżewo i działki o numerach 90, 23 i 21 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                       Dobrzyń nad Wisłą

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-07-07 11:50

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 4 lipca 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. 2015r. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 05.07.2016r. do 25.07.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad wisłą przeznaczonej do sprzedaży - działka Nr 84 położona w Główczynie (bezprzetarg).Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy.
 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-07-04 12:50

            Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 czerwca 2016r.

RZG.6733.2.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28.06.2016r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na  nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: działka Nr 59 położona w obrębie Grochowalsk i działki Nr 42, Nr 40 i Nr 41/6 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                               Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-06-28 12:10

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 2 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 02.06.2016r. do 22.06.2016r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 9 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemcy lokalu). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-06-02 08:36

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 19.04.2016r. do 09.05.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - działka Nr 1715 położona w Dobrzyniu nad Wisłą (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-04-20 07:58

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31 marca 2016r.

NZM.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31.03.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej działkami ewidencyjnymi o numerach 37/3 i 59 położonych w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i wsi Grochowalsk oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-03-31 13:02

UWAGA  ROLNICY !

Ujemne skutki przezimowania roślin

 

 I N F O R M A C J A  !!!

 

         W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy szkód  w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – ujemne skutki przezimowania -  informuję, że od dnia dzisiejszego tj. 14 marca 2016 r. można składać wnioski  o oszacowanie strat (druk wniosku  wraz ze stosownym oświadczeniem stanowi załącznik do informacji). Wnioski dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyń nad Wisłą  pokój nr 12 ( parter budynku ) oraz  w sekretariacie.

Wnioski należy składać  do 11 kwietnia 2016 r. w pokoju nr 12 budynku urzędu.

UWAGA: Szkody w uprawach należy zgłaszać przed  likwidacją uprawy z odpowiednim wyprzedzeniem, minimum 3 dni robocze.

 

                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                             Dobrzyń nad Wisłą

                                                                 Jacek Waśko

 

 

Do złożenia wniosku należy przygotować informacje o powierzchni wszystkich upraw (zgodnie z wnioskiem do ARiMR) niezależnie od poziomu szkód oraz średniej rocznej produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (średnia z 3 ostatnich lat).  

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Nowakowski
  data wytworzenia: 2016-03-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-15 09:39

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 marca 2016r.

NZM.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 37/3 i 59 położonych w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

      W związku z powyższym, zgo