Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXXV/208/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 sierpnia 2010 roku


 

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki płatniczej długoterminowej na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego


 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art.58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


 

uchwala się, co następuje :


 

§ 1

  1. Zaciągnąć pożyczkę płatniczą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 685.277,00 zł ( słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 00/100 ) na zapewnienie ciągłości finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w 2010 roku, pn:

Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dobrzyniu nad Wisłą (zad. 1,2) zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”


 

  1. Na zabezpieczenie pożyczki wskazuje się :

- weksel własny in blanco

§ 2


 

Zaciągniete zobowiązanie finansowe, okreslone w § 1 uchwały, zostanie w całości pokryte z pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, polegającej na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji określonych umową o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-97-107/09, 00094-6921-UM0200097/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 18 lutego 2010 r. w Toruniu pomiędzy: Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, a Gminą Dobrzyń nad Wisłą z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą


 

§ 3


 

Ustala się okres spłaty pożyczki do 2011 roku (włącznie)


 

§ 4


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 

§ 5


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 


 


 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej


 

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dobrzyniu nad Wisłą (zad.1,2) zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej” jest w części finansowane z przyznanej pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.


 

Planowana wartość dofinansowania zgodnie z zawartą umową w dniu 18 lutego 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, a Gminą Dobrzyń nad Wisłą wynosi kwotę 685.277,00 zł, jednak ostatecznie stanowiło to będzie nie więcej niż 75% rzeczywiście poniesionych przez Gminę kosztów kwalifikowanych inwestycji.


 

W związku z powyższym oraz stosownie do zapisów wyżej wymienionej umowy w zakresie jej realizacji zachodzi potrzeba zaciągnięcia pożyczki płatniczej w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia.


 

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


 


 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:26

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1159
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162877
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony