Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie wewnętrzne Nr 27/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24.09.2003.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzam sporządzenie spisu:

- z natury

- poprzez potwierdzenie

- drogą weryfikacji

1. Rzeczowe składniki aktywów trwałych:

- środki trwałe

- środki trwałe w budowie

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych:

- materiały jak paliwo i opał

4. Aktywa finansowe

- Środki pieniężne tj. Gotówka w kasie, środki pieniężne na rachunkach bankowych.

5. Należności i zobowiązania

6. Pozostałe aktywa i pasywa

- obce składniki , które zostały powierzone innym jednostkom w celu użytkowania

- własne składniki aktywów , które zostały powierzone innym jednostkom w celu użytkowania

7. Rodzaj inwentaryzacji składnika majątkowego , osoby materialnie odpowiedzialne, termin rozpoczęcia i zakończenia w/g załączonego planu inwentaryzacji – Załącznik Nr 1 .

8. Do składu komisji inwentaryzacyjnej powołuje się osoby wymienione w załączniku do Zarządzenia – Załącznik Nr 2.

9. Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w/g wykazu – Załącznik Nr 1
Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

10. Inwentaryzację należy przeprowadzić w/g planu inwentaryzacyjnego – Załącznik Nr 1 .

11. Arkusze spisowe ponumerowane wydano przewodniczącemu zespołu spisowego.

12. Arkusze spisowe wypełnia się w dwóch egzemplarzach.

13. Wycenę należy dokonać w cenach ewidencji księgowej.

14. Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

15. Po zakończeniu spisu komisja przekaże arkusze spisowe do działu księgowości (P. Renata Barucha) w celu wyceny arkuszy spisowych.

16. Osoby materialne odpowiedzialne zobowiązują się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

- oznaczenia wywieszkami, ułożenia w/g asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,

- przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej (OT – przyjęcie środka trwałego, PT – przekazania – przyjęcia środka trwałego, LT – likwidacja środka trwałego, MT, MN – zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, przedmiotu nietrwałego).

- Uporządkowanie ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

17. Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych , członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisów w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogram spisów .

18. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji .

19. Wynik inwentaryzacji ( rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzony przez kierownika jednostki ) winne być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego .

20. Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacji spisów rocznych winny być dostarczone do skarbnika w terminach ustalonych w harmonogramie.

21. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

22. Nadzór nad prawidłowością , kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się skarbnikowi .

23. Zarządzenie obowiązuje od dnia 24.09.2003 r
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-05 13:19
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2003 z dnia 24.09.2003 r Plan inwentaryzacji
Lp..Pole spisoweOsoby materialne odpowiedzialneSpis na dzieńTermin rozpoczęcia Termin rozpoczęciaSkład zespołu spisowego
1.Świetlica – Niebieska Linia
Renata Chęcka31.10.200303.11.2003
10.11.2003

Od poz. 1 do poz. 10

1. Renata Chęcka
2. Krystyna Michalska
3. Andrzej Stępczyński
4. Kszysztof Habasiński
2.Świetlica - SzpiegowoRyszard Bartoszewski
3.Świetlica - ZbyszewoRyszard Bartoszewski
4.Klub Żeglarski
Ryszard Przybytek
5.Klub ŻakRenata Chęcka
6.Gimnazjum w ChalinieKazimierz Żołnowski
7.Klub sportowy MLKS w Dobrzyniu n. WisłąDariusz Kaczkowski
8.Wodociągi wiejskieAndrzej Wyszyński
9.Biblioteka w Dobrzyniu n. WisłąZbigniew Koprowski
10.Biblioteka w Chalinie
Irena Lichocka
11.Budynek Urzędu Gminy w Dobrzyniu n. WisłąRyszard Bartoszewski31.10.2003

03.11.2003
14.11.2003
1. Renata Chęcka
2. Andrzej Stępczyński
3. Magdalena Sujka
4. Krzysztof Habasiński
12.Mienie komunalneJacek Nowakowski31.10.200303.11.2003
14.11.2003
Od poz. 12 do poz.14

1. Andrzej Nawrocki
2. Roman Składanowski
3. Agnieszka Zaborowska
4. Sławomir Kowalewski
13.Mienie komunalne

Lecznica dla zwierząt
Andrzej Stępczyński
Zofia Jóżwiak
Sylwester Kluszczyński
14.OSP budynkiMaria Antonowicz
15.Gotówka w kasieIrena Zawidzka31.12.200331.12.2003
05.01.2004
1. Krystyna Furmańska
2. Ewa Witkowska
3. Grażyna Kiembłowska
4. Kszysztof Habasiński
16.Grunty, wartości niematerialne i prawne, należności i zobowiązania, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, składniki majątkowe w magazynie urzędu K-to 310Dział księgowości31.12.200331.12.2003
15.01.2004
1. Krystyna Furmańska
2. Ewa Witkowska
3. Grażyna Kiembłowska
4. Renata Chęcka
5. Krzysztof Habasiński
6. Andrzej Stępczyński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-05 13:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-05 13:21
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 24.09.2003 r Wykaz powołanych członków komisji inwentaryzacyjnej na okres od dnia 24.09.2003r do odwołania. Niniejszym powołuję na członków komisji inwentaryzacyjnej następujące osoby:
Lp.Imię i NazwiskoStanowiskoFunkcja w komisji
1.Edmund RyczkowskiInspektor ds. Obrony cywilnejPrzewodniczący
2.Ewa SobocińskaKierownik USCZ-ca przewodniczącego
3.Renata Kwiatkowska Inspektor ds. Obsługi RadSekretarz
4.Maria AntonowiczInspektor ds. p. Poż.Członek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-05 13:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-05 13:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2996
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-05 13:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5199007
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony