Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr II/4/10
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 6 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: określenia wysokości diet należnych radnym.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art.25 ust 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
oraz postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lipca 2000r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
(Dz.U. Nr 61, poz. 710)


uchwala się, co następuje:

§ 1

1.     Radnemu za udział w pracach rady oraz posiedzeniach komisji
w zależności od pełnionych funkcji w radzie, przysługuje dieta
w wysokości:

1)    przewodniczącemu Rady – 1.200,00 zł,

2)    wiceprzewodniczącemu Rady – 600,00 zł,

3)    przewodniczącemu stałej komisji rady – 500,00 zł

4)    radnemu – 400,00 zł

2.     Radny otrzymuje dietę w wysokości określonej w ust. 1 raz w miesiącu
i tylko z jednego tytułu, niezależnie od odbytych Sesji Rady, posiedzeń komisji bądź innych obowiązków radnego z zastrzeżeniem ust. 4.

3.     Radny, który nie wyraził akcesu do pracy w stałej Komisji Rady zachowuje prawo do diety, o której mowa w ust. 1 pkt. 4, pomniejszonej
o 50% jej wysokości.

4.     Za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego w pracach Rady dokonuje się potraceń, od ustalonej w ust.1 wysokości diety, według następujących zasad:

1)    za nieusprawiedliwiona nieobecność na Sesji Rady dokonuje
się potracenia 15% diety;

2)    za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu komisji dokonuje się potracenia 7% diety;

3)    potraceń, o których mowa w pkt. 1i2 dokonuje się od diety należnej
za miesiąc, w którym nieobecność nastąpiła;

4)    za nieobecność usprawiedliwiona uznaje się usprawiedliwienie radnego potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub delegacją służbową oraz w uzasadnionych przypadkach losowych na jego pisemny wniosek.

 

§ 2

 

1.     Wypłaty diet radnym dokonywane będą w oparciu o dane z list obecności odbytych Sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji z dołu, do dnia 5-tego następnego miesiąca.

2.     W przypadku pełnienia w danym miesiącu funkcji radnego przez czas krótszy niż cały miesiąc wypłata diety dokonywana będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia tej funkcji.

 

§ 3

Tracą moc uchwały Nr IV/30/03 z dnia 26.03.2003 r., Nr IV/16/07 z dnia 29.01.2007 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01 stycznia 2011 roku.

 

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 13:02
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 09:47

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1236
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 09:48

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180864
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony