Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Konkursy

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku wybrał do realizacji zadania złożone przez:

 

           1.Wnioskodawca – Dobrzyński Klub Żeglarski

Adres wnioskodawcy – ul. Zjazd 5, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji – 49.500,00 zł

Przyznana kwota dotacji – 18.500,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

           2. Wnioskodawca - Klub Sportowy „Wisła”

Adres wnioskodawcy – ul. Sportowa 9, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji – 70.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji – 63.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

           3.Wnioskodawca – Uczniowski Klub Sportowy Dobrzyń

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji – 8.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji 2.500,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

           4.Wnioskodawca – Uczniowski Klubu Sportowy Wisełka Centrum

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 1a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji – 12.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji – 9.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

            5.Wnioskodawca – TEAM VOLLEY CHALIN

Adres wnioskodawcy – Chalin 6, 87-606 Chalin

Wnioskowana kwota dotacji – 15.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji – 7.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez klub w terminie 2 tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia korekty zakresu rzeczowego oraz zaktualizowanego do wysokości dotacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.

Wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie. Wnioskodawcy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

Niezłożenie korekty w w/w terminie traktowane jest jako rezygnacja z realizacji zadania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

drukuj (Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-03-09 11:05

drukuj ()

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-03-09 11:06

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku

Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

z dniem 5 lutego 2020 roku

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 r.

 

 

I. Informacje podstawowe

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu wynosi 100.000,00 zł słownie: (sto tysięcy 00/100 zł).

Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem bądź złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać może najpóźniej będzie do 31.12. 2020 roku.

 

II. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty przyjmowane są do dnia 27.02.2020 r. (włącznie - liczy się data wpływu)
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą do godz. 1530. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres klubu sportowego z adnotacją „Konkurs na realizację zadań
w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

III. Termin i miejsce otwarcia ofert

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

IV. Koszty  które, mogą być dofinansowane:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach/rozgrywkach, między innymi ( koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie, koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania , koszty szkoleń i treningów zawodników),
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego między innymi ( koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne),
 5. koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

Dotacja nie będzie udzielana na:

 1. remonty budynków,
 2. zadania i zakupy inwestycyjne,
 3. zakup nieruchomości,
 4. działalność gospodarczą,
 5. koszty promocji,
 6. premie i diety dla zawodników,
 7. pokrycie kosztów związanych z transferami,
 8. pokrycie kosztów związanych z dojazdami na treningi.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane
  i kwalifikowane przez komisje konkursową.
 3. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.
 4. oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

  1. rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla Miasta i Gminy,
  2. sposób realizacji zadania,
  3. koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
  4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych oraz rzeczowych,
  5. liczbę osób objętych realizacją zadania,
  6. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,
  7. wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,
  8. dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się
   z zawartych umów i porozumień,
  9. zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu.

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

 

VI. Wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta

Oferta powinna zawierać, co najmniej:

  1. nazwę i siedzibę oferent
  2. dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax. oraz adres e-mail.
  3. formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy.
  4. numer NIP i REGON.
  5. nazwę banku i numer rachunku bankowego.
  6. rodzaj i cel zadania.
  7. opis realizacji zadania.
  8. kosztorys zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania
   z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.
  9. wysokość wnioskowanej dotacj
  10. oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne
   z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
  11. podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

Złożona oferta podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli:

a. oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył się z udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu,

b. oferent nie dołączył wymaganych załączników,

c. oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,

d. została sporządzona na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu,

e. jest niekompletna,

f. została złożona przez podmiot nieuprawniony,

g. została przesłana drogą elektroniczną,

h. jeżeli została podpisana przez osoby nie umocowane do reprezentacji.

Do oferty dołączyć należy, co najmniej:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego.
 3. merytoryczne sprawozdanie z działalności za 2019 r.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 • Nie dopuszcza się możliwości podzlecania realizacji zadania.
 • Po zakończeniu zadania od klubu wymaga się złożenia szczegółowego sprawozdania
  z wykonanego zadania na druku określonym przez Zleceniodawcę.
 • Wyniki konkursu zostaną doręczone wnioskodawcom oraz zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na określonych drukach.
Druk oferty do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą p.3
 oraz na stronie internetowej http://www.bip.dobrzyn.pl - zakładka konkursy

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski

 

 

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-05 14:39
 • zmodyfikował: Oliwia Zalewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-05 14:40
 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-05 14:41

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2019 roku wybrał do realizacji zadania złożone przez:

 

 1. Wnioskodawca – Uczniowski Klubu Sportowy Wisełka Centrum

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 1a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji – 12.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji – 10.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

 1. Wnioskodawca – Dobrzyński Klub Żeglarski

Adres wnioskodawcy – ul. Zjazd 5, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji – 66.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji – 20.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

 1. Wnioskodawca – Uczniowski Klub Sportowy Dobrzyń

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji – 8.500,00 zł

Przyznana kwota dotacji – 3.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

 1. Wnioskodawca - Klub Sportowy „Wisła”

Adres wnioskodawcy – ul. Sportowa 9, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji – 70.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji – 64.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

 1. Wnioskodawca – TEAM VOLLEY CHALIN

Adres wnioskodawcy – Chalin 6, 87-606 Chalin

Wnioskowana kwota dotacji – 15.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji – 8.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

 1. Wnioskodawca – Stowarzyszenie Alternatywa

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 4 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji – 10.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji – 5.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez klub w terminie 2 tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia korekty zakresu rzeczowego oraz zaktualizowanego do wysokości dotacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania. Wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie. Wnioskodawcy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. Niezłożenie korekty w w/w terminie traktowane jest jako rezygnacja
z realizacji zadania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                      Piotr Wiśniewski

drukuj (Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2019 roku)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-03-01 11:14
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-01 11:16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2019 r.

Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

z dniem 30 stycznia 2019 roku

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2019 r.

 

 

I. Informacje podstawowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu wynosi 110.000 zł.

Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem bądź złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać będzie do 31.12. 2019 roku.

 

II. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty przyjmowane są do dnia 20 .02.2019 r. (włącznie - liczy się data wpływu)
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą do godz. 1530. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres klubu sportowego z adnotacją „Konkurs na realizację zadań
w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

III. Termin i miejsce otwarcia ofert

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

IV. Koszty  które, mogą być dofinansowane:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach/rozgrywkach, między innymi ( koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie, koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania , koszty szkoleń i treningów zawodników),
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego między innymi ( koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne),
 5. koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

Dotacja nie będzie udzielana na:

 1. remonty budynków,
 2. zadania i zakupy inwestycyjne,
 3. zakup nieruchomości,
 4. działalność gospodarczą,
 5. koszty promocji,
 6. premie i diety dla zawodników,
 7. pokrycie kosztów związanych z transferami,
 8. pokrycie kosztów związanych z dojazdami na treningi.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane
  i kwalifikowane przez komisje konkursową.
 3. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.
 4. oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

  1. rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla Miasta i Gminy,
  2. sposób realizacji zadania,
  3. koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
  4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych oraz rzeczowych,
  5. liczbę osób objętych realizacją zadania,
  6. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,
  7. wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,
  8. dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się
   z zawartych umów i porozumień,
  9. zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu.

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

 

VI. Wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta

Oferta powinna zawierać, co najmniej:

  1. nazwę i siedzibę oferent
  2. dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax. oraz adres e-mail.
  3. formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy.
  4. numer NIP i REGON.
  5. nazwę banku i numer rachunku bankowego.
  6. rodzaj i cel zadania.
  7. opis realizacji zadania.
  8. kosztorys zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania
   z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.
  9. wysokość wnioskowanej dotacj
  10. oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne
   z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
  11. podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

Złożona oferta podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli:

a. oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył się z udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu,

b. oferent nie dołączył wymaganych załączników,

c. oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,

d. została sporządzona na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu,

e. jest niekompletna,

f. została złożona przez podmiot nieuprawniony,

g. została przesłana drogą elektroniczną,

h. jeżeli została podpisana przez osoby nie umocowane do reprezentacji.

Do oferty dołączyć należy, co najmniej:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego.
 3. merytoryczne sprawozdanie z działalności za 2018 r.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 • Nie dopuszcza się możliwości podzlecania realizacji zadania.
 • Po zakończeniu zadania od klubu wymaga się złożenia szczegółowego sprawozdania
  z wykonanego zadania na druku określonym przez Zleceniodawcę.
 • Wyniki konkursu zostaną doręczone wnioskodawcom oraz zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na określonych drukach.
Druk oferty do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą p.3
 oraz na stronie internetowej http://www.bip.dobrzyn.pl - zakładka konkursy

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski

 

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2019 r.)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-30 12:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-30 12:25

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 roku wybrał do realizacji zadania złożone przez:

 

 1. Wnioskodawca – Uczniowski Klubu Sportowy Wisełka Centrum

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 1a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Przyznana kwota dotacji – 10.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

 1. Wnioskodawca – Dobrzyński Klub Żeglarski

Adres wnioskodawcy – ul. Zjazd 5, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Przyznana kwota dotacji – 20.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

 1. Wnioskodawca – Uczniowski Klub Sportowy Dobrzyń

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Przyznana kwota dotacji – 6.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

 1. Wnioskodawca - Klub Sportowy „Wisła”

Adres wnioskodawcy – ul. Sportowa 9, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Przyznana kwota dotacji – 64.000,00 zł

 

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez klub w terminie
2 tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia korekty zakresu rzeczowego oraz zaktualizowanego do wysokości dotacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.

Wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie. Wnioskodawcy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone
w umowie zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

Niezłożenie korekty w w/w terminie traktowane jest jako rezygnacja
z realizacji zadania.

 

Oferty odrzucone z przyczyn formalnych:

 

 1. Oferta Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 105
  w Dobrzyniu nad Wisłą,

 2. Oferta Klubu Sportowego TEAM VOLLEY CHALIN.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Jacek Waśko

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-03-15 15:59

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 r.

Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

z dniem 12 lutego 2018 roku

 

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 r.

 

I. Informacje podstawowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu wynosi 100.000 zł.

Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem bądź złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać będzie do 31.12. 2018 roku.

 

II. Termin i miejsce składania ofert

Oferty przyjmowane są do dnia 05.03.2018 r. (włącznie - liczy się data wpływu) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą do godz. 1530. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres klubu sportowego z adnotacją „Konkurs na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

III. Termin i miejsce otwarcia ofert

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

IV. Koszty które, mogą być dofinansowane:

a.realizację programów szkolenia sportowego,

b.zakup sprzętu sportowego,

c.pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach/rozgrywkach, między innymi ( koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie, koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania , koszty szkoleń i treningów zawodników),

d.pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego między innymi ( koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne),

e.koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

Dotacja nie będzie udzielana na:

a. remonty budynków,

b. zadania i zakupy inwestycyjne,

c.zakup nieruchomości,

d.działalność gospodarczą,

e.koszty promocji,

f. premie i diety dla zawodników,

g.pokrycie kosztów związanych z transferami,

h. pokrycie kosztów związanych z dojazdami na treningi.

V. Zasady przyznawania dotacji

a. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

b. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane
i kwalifikowane przez komisje konkursową.

c. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.

d.oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

a.rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla Miasta i Gminy,

b. sposób realizacji zadania

c. koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

d. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych oraz rzeczowych,

e. liczbę osób objętych realizacją zadania,

f. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,

g. wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,

h. dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z zawartych umów i porozumień,

i. zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu.

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

 1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 

 2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

 3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 

 4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 

 5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

VI. Wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta

Oferta powinna zawierać, co najmniej:

a. nazwę i siedzibę oferenta.

b. dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax. oraz adres e-mail.

c. formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy.

d. numer NIP i REGON.

e. nazwę banku i numer rachunku bankowego.

f. rodzaj i cel zadania.

g.opis realizacji zadania.

h. kosztorys zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania
z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.

i. wysokość wnioskowanej dotacji.

j. oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

k. podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

Złożona oferta podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli:

a. oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył się z udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu,

b. oferent nie dołączył wymaganych załączników,

c. oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,

d. została sporządzona na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu,

e. jest niekompletna,

f. została złożona przez podmiot nieuprawniony,

g. została przesłana drogą elektroniczną,

h. jeżeli została podpisana przez osoby nie umocowane do reprezentacji.

Do oferty dołączyć należy, co najmniej:

a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.

b. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego.

c. merytoryczne sprawozdanie z działalności za 2017 r.

VII. Informacje dodatkowe

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 • Nie dopuszcza się możliwości podzlecania realizacji zadania.

 • Po zakończeniu zadania od klubu wymaga się złożenia szczegółowego sprawozdania
  z wykonanego zadania na druku określonym przez Zleceniodawcę.

 • Wyniki konkursu zostaną doręczone wnioskodawcom oraz zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na określonych drukach.Druk oferty do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pokój nr 3 oraz na stronie internetowej http://www.bip.dobrzyn.pl - zakładka konkursy

 

      Burmistrz Miasta i Gminy

     Jacek Waśko

 

 

 

 

 

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 r.)

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-02-12 14:16
 • zmodyfikował: Agnieszka Zielińska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-12 14:27

Druk oferty 2018

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-02-12 14:17

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2017 roku wybrał do realizacji zadania złożone przez:

 

1.Wnioskodawca - Klub Sportowy „Wisła”

Adres wnioskodawcy – ul. Sportowa 9, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 61.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji                         – 57.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

2.Wnioskodawca – Dobrzyński Klub Żeglarski

Adres wnioskodawcy – ul. Zjazd 5, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 60.500,00 zł

Przyznana kwota dotacji                        – 31.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

3.Wnioskodawca – Uczniowski Klubu Sportowy Wisełka Centrum

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 1a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 7.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji                         – 6.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

4.Wnioskodawca – Uczniowski Klub Sportowy Dobrzyń

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 8.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji                         – 6.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez klub w terminie
2 tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia korekty zakresu rzeczowego oraz zaktualizowanego do wysokości dotacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.

Wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie. Wnioskodawcy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone
w umowie zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

Niezłożenie korekty w w/w terminie traktowane jest jako rezygnacja
z realizacji zadania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

          Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 11:35

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2017 r.

Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

z dniem 30 stycznia 2017 roku

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2017 r.

 

 

I. Informacje podstawowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu wynosi 100.000 zł.

Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem bądź złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać będzie do 31.12. 2017 roku.

 

II. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty przyjmowane są do dnia 21.02.2017 r. (włącznie - liczy się data wpływu)
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą do godz. 1530. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres klubu sportowego z adnotacją „Konkurs na realizację zadań
w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

III. Termin i miejsce otwarcia ofert

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

IV. Koszty  które, mogą być dofinansowane:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach/rozgrywkach, między innymi ( koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie, koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania , koszty szkoleń i treningów zawodników),
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego między innymi ( koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne),
 5. koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

Dotacja nie będzie udzielana na:

a.remonty budynków,

b.zadania i zakupy inwestycyjne,

c.zakup nieruchomości,

d.działalność gospodarczą,

e.koszty promocji,

f.premie i diety dla zawodników,

g.pokrycie kosztów związanych z transferami,

h.pokrycie kosztów związanych z dojazdami na treningi.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane
  i kwalifikowane przez komisje konkursową.
 3. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.
 4. oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

a.rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla Miasta i Gminy,

b.sposób realizacji zadania,

c.koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

d.możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych oraz rzeczowych,

e.liczbę osób objętych realizacją zadania,

f.dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,

g.wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,

h.dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych umów i porozumień,

i.zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu.

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

 

VI. Wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta

Oferta powinna zawierać, co najmniej:

a.nazwę i siedzibę oferenta.

b.dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax. oraz adres e-mail.

c.formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy.

d.numer NIP i REGON.

e.nazwę banku i numer rachunku bankowego.

f.rodzaj i cel zadania.

g.opis realizacji zadania.

h.kosztorys zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania
z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.

i.wysokość wnioskowanej dotacji.

j.oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

k.podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

Złożona oferta podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli:

a. oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył się z udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu,

b. oferent nie dołączył wymaganych załączników,

c. oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,

d. została sporządzona na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu,

e. jest niekompletna,

f. została złożona przez podmiot nieuprawniony,

g. została przesłana drogą elektroniczną,

h. jeżeli została podpisana przez osoby nie umocowane do reprezentacji.

Do oferty dołączyć należy, co najmniej:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego.
 3. merytoryczne sprawozdanie z działalności za 2016 r.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 • Nie dopuszcza się możliwości podzlecania realizacji zadania.
 • Po zakończeniu zadania od klubu wymaga się złożenia szczegółowego sprawozdania
  z wykonanego zadania na druku określonym przez Zleceniodawcę.
 • Wyniki konkursu zostaną doręczone wnioskodawcom oraz zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na określonych drukach.
Druk oferty do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą p.3
 oraz na stronie internetowej http://www.bip.dobrzyn.pl - zakładka konkursy

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2017 r.)

 • autor informacji: Paweł Szymański
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-30 14:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-30 14:48
  • autor informacji: Paweł Szymański
   data wytworzenia: 2017-01-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-30 14:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-30 14:32

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2016 roku wybrał do realizacji następujące oferty:

1.Wnioskodawca – Dobrzyński Klub Żeglarski.

Adres wnioskodawcy – ul. Zjazd 5, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 50.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji                       – 38.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

2.Wnioskodawca - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Wisła”

Adres wnioskodawcy – ul. Sportowa 9, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 50.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji                        – 41.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

3.Wnioskodawca – Stowarzyszenie Alternatywa

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 26.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji                          – 6.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

4.Wnioskodawca – Uczniowski Klub Sportowy Dobrzyń

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 8.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji                        – 5.000,00 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez klub w terminie
2 tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia korekty zakresu rzeczowego oraz zaktualizowanego do wysokości dotacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.

Wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie. Wnioskodawcy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone
w umowie zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

Niezłożenie korekty w w/w terminie traktowane jest jako rezygnacja
z realizacji zadania.

                                                  Burmistrz Miasta i Gminy
                                                          
Jacek Waśko

drukuj ()

 • autor informacji: Paweł Szymański
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-07 12:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 13:00
  • autor informacji: Paweł Szymański
   data wytworzenia: 2016-03-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-07 12:58

Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

OGŁASZA

 

z dniem 02.02.2016 r.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2016 r.

 

 

I. Informacje podstawowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu wynosi 90.000 zł.

Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem bądź złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać będzie do 31.12. 2016 roku.

 

II. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty przyjmowane są do dnia 24.02.2016 r. (włącznie - liczy się data wpływu)
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą do godz. 1530. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres klubu sportowego z adnotacją „Konkurs na realizację zadań
w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

III. Termin i miejsce otwarcia ofert

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

IV. Koszty  które, mogą być dofinansowane:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach/rozgrywkach, między innymi ( koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie, koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania , koszty szkoleń i treningów zawodników),
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego między innymi ( koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne),
 5. koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

Dotacja nie będzie udzielana na:

a.remonty budynków,

b.zadania i zakupy inwestycyjne,

c.zakup nieruchomości,

d.działalność gospodarczą,

e.koszty promocji,

f.premie i diety dla zawodników,

g.pokrycie kosztów związanych z transferami,

h.pokrycie kosztów związanych z dojazdami na treningi.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane
  i kwalifikowane przez komisje konkursową.
 3. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.
 4. oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

a.rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla Miasta i Gminy,

b.sposób realizacji zadania,

c.k,

d.

e.liczbę osób objętych realizacją zadania,

f.dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,

g.wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,

h.dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z zawartych umów i porozumień,

i.zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu.

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

 

VI. Wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta

Oferta powinna zawierać, co najmniej:

a.nazwę i siedzibę oferenta.

b.dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax. oraz adres e-mail.

c.formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy.

d.numer NIP i REGON.

e.nazwę banku i numer rachunku bankowego.

f.rodzaj i cel zadania.

g.opis realizacji zadania.

h.kosztorys zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania
z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.

i.wysokość wnioskowanej dotacji.

j.oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

k.podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

Złożona oferta podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli:

a. oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył się z udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu,

b. oferent nie dołączył wymaganych załączników,

c. oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,

d. została sporządzona na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu,

e. jest niekompletna,

f. została złożona przez podmiot nieuprawniony,

g. została przesłana drogą elektroniczną,

h. jeżeli została podpisana przez osoby nie umocowane do reprezentacji.

Do oferty dołączyć należy, co najmniej:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego.
 3. merytoryczne sprawozdanie z działalności za 2015 r.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 • Nie dopuszcza się możliwości podzlecania realizacji zadania.
 • Po zakończeniu zadania od klubu wymaga się złożenia szczegółowego sprawozdania
  z wykonanego zadania na druku określonym przez Zleceniodawcę.
 • Wyniki konkursu zostaną doręczone wnioskodawcom oraz zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na określonych drukach.
Druk oferty do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą p.28
 oraz na stronie internetowej http://www.bip.dobrzyn.pl - zakładka konkursy

                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                       Dobrzyń nad Wisłą

                                                           Jacek Waśko

drukuj ()

Wyniki otwartego Konkursu na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2015 roku wybrał do realizacji następujące oferty:

 

 1. Wnioskodawca – Stowarzyszenie Alternatywa

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 31.100 zł

Przyznana kwota dotacji                      – 10.000 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

 1. Wnioskodawca – Dobrzyński Klub Żeglarski.

Adres wnioskodawcy – ul. Zjazd 5, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 59.000 zł

Przyznana kwota dotacji                      – 26.000 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

 1. Wnioskodawca - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Wisła”

Adres wnioskodawcy – ul. Sportowa 9, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 40.000 zł

Przyznana kwota dotacji                      – 32.000 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

 1. Wnioskodawca – Uczniowski Klub Sportowy Dobrzyń

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 8.000 zł

Przyznana kwota dotacji                      – 2.000 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 

Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez klub w terminie
2 tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia korekty zakresu rzeczowego oraz zaktualizowanego do wysokości dotacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.

Wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie. Wnioskodawcy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone
w umowie zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

Niezłożenie korekty w w/w terminie traktowane jest jako rezygnacja
z realizacji zadania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Jacek Waśko

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-03-16 11:09
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-16 11:18

Druk korekty

  • autor informacji: Paweł Szymański
   data wytworzenia: 2015-03-16
  • opublikował: Agnieszka Zaborowska
   data publikacji: 2015-03-16 11:20
 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-03-16 11:16

Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

OGŁASZA

 

z dniem 13.02.2015 r.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2015 r.

 

 

I. Informacje podstawowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu wynosi 70.000 zł.

Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem bądź złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać będzie do 31.12. 2015 roku.

 

II. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty przyjmowane są do dnia 06.03.2015 r. (włącznie - liczy się data wpływu)
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą do godz. 1400. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres klubu sportowego z adnotacją „Konkurs na realizację zadań
w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

III. Termin i miejsce otwarcia ofert

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

IV. Koszty  które, mogą być dofinansowane:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach/rozgrywkach, między innymi ( koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie, koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania , koszty szkoleń i treningów zawodników),
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego między innymi ( koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne),
 5. koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

Dotacja nie będzie udzielana na:

a.remonty budynków,

b.zadania i zakupy inwestycyjne,

c.zakup nieruchomości,

d.działalność gospodarczą,

e.koszty promocji,

f.premie i diety dla zawodników,

g.pokrycie kosztów związanych z transferami,

h.pokrycie kosztów związanych z dojazdami na treningi.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane
  i kwalifikowane przez komisje konkursową.
 3. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.
 4. oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

a.rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla Miasta i Gminy,

b.sposób realizacji zadania,

c.koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

d. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych, 

e.liczbę osób objętych realizacją zadania,

f.dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,

g.wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,

h.dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z zawartych umów i porozumień,

i.zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu.

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

 

VI. Wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta

Oferta powinna zawierać, co najmniej:

a.nazwę i siedzibę oferenta.

b.dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax. oraz adres e-mail.

c.formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy.

d.numer NIP i REGON.

e.nazwę banku i numer rachunku bankowego.

f.rodzaj i cel zadania.

g.opis realizacji zadania.

h.kosztorys zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania
z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.

i.wysokość wnioskowanej dotacji.

j.oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

k.podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

Złożona oferta podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli:

a. oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył się z udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu,

b. oferent nie dołączył wymaganych załączników,

c. oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,

d. została sporządzona na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu,

e. jest niekompletna,

f. została złożona przez podmiot nieuprawniony,

g. została przesłana drogą elektroniczną,

h. jeżeli została podpisana przez osoby nie umocowane do reprezentacji.

Do oferty dołączyć należy, co najmniej:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego.
 3. merytoryczne sprawozdanie z działalności za 2014 r.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 • Nie dopuszcza się możliwości podzlecania realizacji zadania.
 • Po zakończeniu zadania od klubu wymaga się złożenia szczegółowego sprawozdania
  z wykonanego zadania na druku określonym przez Zleceniodawcę.
 • Wyniki konkursu zostaną doręczone wnioskodawcom oraz zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na określonych drukach.

Druk oferty do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą p.19
 oraz na stronie internetowej http://www.bip.dobrzyn.pl - zakładka konkursy

Burmistrz Miasta i Gminy 
Dobrzyń nad Wisłą

Jacek Waśko

 

drukuj ()

Wyniki otwartego Konkursu na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2014 roku wybrał do realizacji następujące oferty:

1.Wnioskodawca - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Wisła”

Adres wnioskodawcy – ul. Sportowa 9, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 37.000 zł

Przyznana kwota dotacji                      – 33.000 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

2.Wnioskodawca – Dobrzyński Klub Żeglarski.

Adres wnioskodawcy – ul. Zjazd 5, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 50.000 zł

Przyznana kwota dotacji                      – 27.000 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

3.Wnioskodawca – Stowarzyszenie Alternatywa

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                   – 65.400 zł

Przyznana kwota dotacji                      – 10.000 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez klub w terminie

2 tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia korekty zakresu rzeczowego oraz zaktualizowanego do wysokości dotacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.

Wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie. Wnioskodawcy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone
w umowie zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą

Burmistrz Miasta i Gminy

    Ryszard Dobieszewski

 

 

drukuj (Wyniki otwartego Konkursu na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2014r.)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2014 r.

Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

OGŁASZA

 

z dniem 21.02.2014 r.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2014 r.

 

 

I. Informacje podstawowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu wynosi 70.000 zł.

Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem bądź złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania
z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać będzie do 31.12. 2014 roku.

 

II. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty przyjmowane są do dnia 14.03.2014 r. (włącznie - liczy się data wpływu)
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą do godz. 1530. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres klubu sportowego z adnotacją „Konkurs na realizację zadań
w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

III. Termin i miejsce otwarcia ofert

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

IV. Koszty  które, mogą być dofinansowane:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach/rozgrywkach, między innymi ( koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie, koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania , koszty szkoleń i treningów zawodników),
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego między innymi ( koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne),
 5. koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

Dotacja nie będzie udzielana na:

 1. remonty budynków,
 2. zadania i zakupy inwestycyjne,
 3. zakup nieruchomości,
 4. działalność gospodarczą,
 5. koszty promocji,
 6. premie i diety dla zawodników,
 7. pokrycie kosztów związanych z transferami,
 8. pokrycie kosztów związanych z dojazdami na treningi.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane
  i kwalifikowane przez komisje konkursową.
 3. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.
 4. oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

 1. rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla Miasta i Gminy,
 2. sposób realizacji zadania,
 3. koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych oraz rzeczowych,
 5. liczbę osób objętych realizacją zadania,
 6. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,
 7. wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,
 8. dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się
  z zawartych umów i porozumień,
 9. zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu.

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

 

VI. Wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta

Oferta powinna zawierać, co najmniej:

 1. nazwę i siedzibę oferenta.
 2. dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax. oraz adres e-mail.
 3. formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy.
 4. numer NIP i REGON.
 5. nazwę banku i numer rachunku bankowego.
 6. rodzaj i cel zadania.
 7. opis realizacji zadania.
 8. kosztorys zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania
  z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.
 9. wysokość wnioskowanej dotacji.
 10. oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne
  z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
 11. podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

Złożona oferta podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli:

a. oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył się z udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu,

b. oferent nie dołączył wymaganych załączników,

c. oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,

d. została sporządzona na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu,

e. jest niekompletna,

f. została złożona przez podmiot nieuprawniony,

g. została przesłana drogą elektroniczną,

h. jeżeli została podpisana przez osoby nie umocowane do reprezentacji.

Do oferty dołączyć należy, co najmniej:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego.
 3. merytoryczne sprawozdanie z działalności za 2013 r.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 • Nie dopuszcza się możliwości realizacji tego zadania przez kilka podmiotów oraz jego podzlecania.
 • Po zakończeniu zadania od klubu wymaga się złożenia szczegółowego sprawozdania
  z wykonanego zadania na druku określonym przez Zleceniodawcę.
 • Wyniki konkursu zostaną doręczone wnioskodawcom oraz zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na określonych drukach.
Druk oferty do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą p.19
 oraz na stronie internetowej http://www.bip.dobrzyn.pl - zakładka konkursy

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Ryszard Dobieszewski

 

 

 

 

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2014 r.)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-21 13:11

INFORMACJA

 

O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87 - 610 Dobrzyń nad Wisłą do zatrudnienia na stanowisku

 

Referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

(nazwa stanowisko)

 

wybrana została Pani Marta Raśkiewicz zamieszkała w Krojczynie

 

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Pani Marta Raśkiewicz spełnia wszystkie wymagania stawiane w ogłoszeniu dla stanowisku ds. gospodarki odpadami. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą z zakresu funkcjonowania ww. stanowiska oraz przepisów prawa związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, ochrony środowiska oraz zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku pracy. W procedurze naboru uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 24.06.2013r.                                      Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

I. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1,

wymiar etatu: 1 pełny etat.

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów: ochrona środowiska, gospodarka odpadami,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe umyślne,

 5. umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz poczty elektronicznej
  i internetu,

 6. gotowość pracy w terenie,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 8. znajomość zagadnień i przepisów z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o odpadach, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,

 2. umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,

 3. obowiązkowość, dokładność i dyspozycyjność,

 4. mile widziany staż pracy w strukturach samorządowych lub w spółkach komunalnych bądź w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami, w tym na stanowisku związanym z ochroną środowiska.

 

 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do głównych zadań pracownika będzie należało prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

 2. obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,

 3. utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

 4. opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,

 5. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

 6. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,

 7. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

 8. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

 9. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

 10. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

 12. przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 13. sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

 14. prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów,

 15. przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za odpady komunalne.

 16. kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

 6. czytelnie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe;

 7. czytelnie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie
  na wskazanym stanowisku;

 8. czytelnie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, póz. 926 z późniejszymi zmianami).

Osoba, wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska, wystawione przez lekarza medycyny pracy nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą, sekretariat
(pok. Nr 16
), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2013 roku.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

V. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I – etap konkursu – sprawdzanie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Złożone oferty będą badane pod kątem kompletności i spełnienia wymagań formalnych niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

II – etap konkursu – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu.

Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 17.05.2013r.                             Burmistrz Miasta i Gminy

drukuj ()

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w 2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2013 roku wybrał do realizacji następujące oferty:

 1. Wnioskodawca - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Wisła”

Adres wnioskodawcy – ul. Sportowa 9, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                     – 40.000 zł

Przyznana kwota dotacji                         – 34.000 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 1. Wnioskodawca – Dobrzyński Klub Żeglarski.

Adres wnioskodawcy – ul. Zjazd 5, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                     – 50.000 zł

Przyznana kwota dotacji                         – 34.000 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

 1. Wnioskodawca – Stowarzyszenie Alternatywa

Adres wnioskodawcy – ul. Licealna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Wnioskowana kwota dotacji                     – 30.000 zł

Przyznana kwota dotacji                         – 12.000 zł

Projekt służy rozwojowi sportu, wnioskodawca zapewnia możliwość realizacji zadania. Kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku o dotację zostały zmniejszone z uwagi na wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs.

Burmistrz Miasta i Gminy

    Ryszard Dobieszewski

drukuj (Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w 2013 r.)

Konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2013roku

Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

OGŁASZA

 

z dniem 19.02.2013r.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2013 r.

 

 

I. Informacje podstawowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu wynosi 80.000 zł.

Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem bądź złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać będzie do 31.12. 2013 roku.

 

II. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty przyjmowane są do dnia 12.03.2013 r. (włącznie - liczy się data wpływu)
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą do godz. 1530. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres klubu sportowego z adnotacją „Konkurs na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

III. Termin i miejsce otwarcia ofert

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

IV. Koszty  które, mogą być dofinansowane:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach/rozgrywkach, między innymi ( koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie, koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania , koszty szkoleń i treningów zawodników),
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego między innymi ( koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne),
 5. koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

Dotacja nie będzie udzielana na:

 1. remonty budynków,
 2. zadania i zakupy inwestycyjne,
 3. zakup nieruchomości,
 4. działalność gospodarczą,
 5. koszty promocji,
 6. premie i diety dla zawodników,
 7. pokrycie kosztów związanych z transferami,
 8. pokrycie kosztów związanych z dojazdami na treningi.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez komisje konkursową.
 3. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.
 4. oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

 1. rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla Miasta i Gminy,
 2. sposób realizacji zadania,
 3. koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych oraz rzeczowych,
 5. liczbę osób objętych realizacją zadania,
 6. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,
 7. wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,
 8. dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się
  z zawartych umów i porozumień,
 9. zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu.

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 
4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

 

VI. Wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta

Oferta powinna zawierać, co najmniej:

 1. nazwę i siedzibę oferenta.
 2. dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax. oraz adres e-mail.
 3. formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy.
 4. numer NIP i REGON.
 5. nazwę banku i numer rachunku bankowego.
 6. rodzaj i cel zadania.
 7. opis realizacji zadania.
 8. kosztorys zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania
  z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.
 9. wysokość wnioskowanej dotacji.
 10. oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne
  z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
 11. podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

Złożona oferta podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli:

a. oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył się z udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu,
b. oferent nie dołączył wymaganych załączników,
c. oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,
d. została sporządzona na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu,
e. jest niekompletna,
f. została złożona przez podmiot nieuprawniony,
g. została przesłana drogą elektroniczną,
h. jeżeli została podpisana przez osoby nie umocowane do reprezentacji.

Do oferty dołączyć należy, co najmniej:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego.
 3. merytoryczne sprawozdanie z działalności za 2012 r.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 • Nie dopuszcza się możliwości realizacji tego zadania przez kilka podmiotów oraz jego podzlecania.
 • Po zakończeniu zadania od klubu wymaga się złożenia szczegółowego sprawozdania
  z wykonanego zadania na druku określonym przez Zleceniodawcę.
 • Wyniki konkursu zostaną doręczone wnioskodawcom oraz zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na określonych drukach.
Druk oferty do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą p.19
 oraz na stronie internetowej http://www.bip.dobrzyn.pl - zakładka konkursy

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

drukuj (Konkurs ofert na realizację zadań w ramach wspierania sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2013roku)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-02-19 10:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58751
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-09 11:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5173461
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony