Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXI/101/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 23.737.692,18 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.337.692,18 zł;

2) majątkowe w wysokości 400.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 3.033.700,00 zł

zgodne z załącznikiem Nr 3.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 24.968.821,18 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.323.452,06;

2) majątkowe w wysokości 1.645.369,12

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 3.033.700,00

zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości – 26.000,00 zł;

 2. celową w wysokości – 59.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.231.129,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 1.231.129,00 zł,

 

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.784.560,00 zł z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1.784.560,00 zł;

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 553.431,00z tytułu:

1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 450.911,00;

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 102.520,00 zł.

Przychody i rozchody określa załącznik nr 5.

 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.784.560,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

3.000.000,00 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.231.129,00 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie

553.431,00 zł:

- spłatę pożyczki na udział środków unijnych 450.911,00 zł,

- spłatę pożyczek i kredytów krajowych 102.520,00 zł.

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 320.000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.030.226,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

1) przychody 587.052,00 zł;

2) wydatki 587.052,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

 1. dochody w wysokości 15.000,00 zł;

 2. wydatki w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 116.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 980.618,00 zł dochodów i 980.618,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 405.961,43 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

3.000.000,00 zł,

b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.231.129,00 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie

553.431,00 zł:

- spłatę pożyczki na udział środków unijnych 450.911,00 zł,

- spłatę pożyczek i kredytów krajowych 102.520,00 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku

następnym na łączną kwotę 5.000.000,00 zł;

3) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

-Nazwa Dziennika Urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego

- Rocznik - 2016

- Pozycja - 138

-Data ogłoszenia - 8 styczeń 2016 r.

- jednolity identyfikator aktu - http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2016/138/akt.pdf
 

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-05 15:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-11 09:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1291
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-11 09:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157983
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony