Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXI/111/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 22 listopada 2012roku

 

   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

                     na 2013 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku
od nieruchomości.

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1i art.42 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1 oraz art. 7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ( Monitor Polski z dnia 14 sierpnia 2012r. poz. 587) 

 

uchwala się, co następuje:

 

§1.

 

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok  2013,

   w następującej wysokości:

 

1)    od budynków lub ich części:

   a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,32 zł od m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty, udzielające tych świadczeń - 4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych w tym:

   - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

   - od budynków pomocniczych służących gospodarstwu domowemu np. szopki,

stajenki, komórki, budynki gospodarcze, garaże - 2,08 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7;

 
3) od gruntów:

  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni                   

      wodnych - 4,16 zł od 1 ha powierzchni,

  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 m2   powierzchni.

                                                

§2.

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty wykorzystywane na cele kulturalno – oświatowe, sportowe, grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony pożarowej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§3.

                                              

Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów 

i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej.

 

§4.

 

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§5.

 

Traci moc Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.

§6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą
od dnia 01 stycznia 2013r.                       

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-28 08:46
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-28 08:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1028
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-28 08:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166719
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony