Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XII/66/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z  dnia 29 listopada 2011roku

 

 w  sprawie :  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  2012  rok  i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

 

Na  podstawie  art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1i art.42 Ustawy  z  dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1  oraz art. 7 ust.3  Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz  na podstawie Obwieszczenia   Ministra  Finansów  z dnia 19 października  2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w  2012 r. ( Monitor Polski  Nr  95  poz. 961 ) 

 

uchwala  się, co  następuje:

 

§ 1

 

Określa  sie  wysokość  stawek  podatku od  nieruchomości  na  rok  2012,

w   następującej   wysokości:

 

1.      od  budynków  lub  ich  części:

 

a)      mieszkalnych  -  0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej – 17,00 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej

                       

c)      zajętych  na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  -  8,00 zł  od m2  powierzchni użytkowej

 

d)     związanych z udzielaniem  świadczeń   zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty, udzielające tych świadczeń -  4,00 zł  od  1m2 powierzchni użytkowej

 

e)      pozostałych,  w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje  pożytku  publicznego 5,00    od  1m2  powierzchni  użytkowej

-        od budynków pomocniczych służących gospodarstwu domowemu  np. szopki, stajenki, komórki, budynki gospodarcze, garaże  -  2,00 zł od  1m² powierzchni użytkowej

 

2.      od budowli  - 2%  ich wartości  określonej na podstawie  art.4  ust.1  pkt3  i  ust. 3-7

3.      od gruntów :

a)      związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez względu  na sposób  zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i  budynków  - 0,60 zł  od  1m2 powierzchni  użytkowej

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki  wodne retencyjne  lub elektrowni wodnych    - 4,00 zł  od  1 ha  powierzchni

c)      pozostałych , w tym  zajętych  na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku publicznego  - 0,26 zł od  1 m2   powierzchni.

 

§ 2

 

Zwalnia  się  z  podatku od  nieruchomości  budynki  i  grunty   wykorzystywane  na cele kulturalno – oświatowe, sportowe, grunty i budynki wykorzystywane na  cele  ochrony  pożarowej oraz zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków.

 

§ 3

                                                  

Pobór  podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa,  określenie  inkasentów  wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso  określa  odrębna  Uchwała  Rady  Miejskiej.

 

§ 4

 

 Uchwała podlega  wykonaniu  przez Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5

 

Traci  moc  Uchwała Nr  XXXVI/214/10   Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z  dnia 29 października 2010r. w  sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   na   2011r.

§ 6

 

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego,  z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012r.                                  

 

 

Opublikowano dnia 14.12.2011 pod numerem 284 pozycja 2945

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-29 09:45
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 13:49
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-26 07:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1951
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-05 13:48

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218641
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony