Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIX/220/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 czerwca 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami) i  art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1.

W § 1  ust. 1  uchwały Nr XXII/129/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje następujące brzmienie: „Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy z zastrzeżeniem, że opłatę za miesiąc grudzień należy uiścić w terminie do dnia 31 grudnia”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Uzasadnienie

Stosownie do art. 6  l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę warunki miejscowe.
Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Zmiana terminu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień ma istotne znaczenie dla ewidencji należności. Ustalony termin wniesienia opłaty do 31 grudnia danego roku umożliwi właściwe ustalenie należności od podatników, jak również sprawną ewidencję wpłat po zamknięciu rocznym.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-09-04 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 790
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-09-04 10:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5198853
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony