Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Promowanie.

1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. Ucznia klasy I - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, po spełnieniu następujących wymogów:

1) posiada uzasadnioną opinię wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo inną publiczną poradnię specjalistyczną orzekającą konieczność powtórzenia klasy,

2) rodzice (prawnymi opiekunowie) ucznia wyrażają zgodę na powtórzenie klasy.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a w klasie VI kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego oraz w klasie VI szkoły podstawowej przystąpił do sprawdzianu. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę semestralną (roczną) celującą.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem.

5. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnił warunki, o których mowa w punkcie 3 i 4 oraz przystąpił do sprawdzianu.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków wymienionych w punkcie 1 i 3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem punkt 2.

7. Uczeń , który nie przystąpił do sprawdzianu w klasie VI w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku , powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku szkolnym.

8. W przypadkach szczególnych, losowych, bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

9. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy.

10. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian oraz nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-12 09:12
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-12 09:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1527
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-12 09:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200430
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony