Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

S T A T U T

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W DOBRZYNIU N/W

( Tekst jednolity )

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Przedszkole jest placówką publiczną.
 2. Ustalona nazwa używana jest  w pełnym brzmieniu:

 

Przedszkole Samorządowe Kubusia Puchatka

w Dobrzyniu nad Wisłą

ul. Lipnowska 6

87 – 610 Dobrzyń n. Wisłą

 

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Rada Miejska

       Dobrzyń n. Wisłą.

 

§ 2

 

1.    Przedszkolu, na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców organ prowadzący nadał imię Kubusia Puchatka.

2.    Przedszkole posiada hymn, stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

3.    Przedszkole posiada logo, które stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

 

       Informacje o przedszkolu

 

§ 3

1.    Organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców, z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala dzienny czas pracy przedszkola.

2.   Przerwy w pracy przedszkola na wniosek dyrektora ustala  organ prowadzący.    

3.   Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4.   Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący, uwzględniając art. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

5.   Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat przez rodziców i pracowników:

a)    przedszkole przygotowuje posiłki dla dzieci i personelu,

b)   wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola  uwzględniając normy żywienia oraz aktualne ceny artykułów spożywczych.

c)    koszty posiłków dla dzieci stanowiące 100 % użytych produktów  pokrywane są przez rodziców, 

d) pracownicy przedszkola (z wyjątkiem pracowników kuchni) mogą korzystać z

     wyżywienia ponosząc koszty  przygotowania posiłków oraz koszt użytych produktów.

6.   Przedszkole prowadzi dokumentację dotyczącą realizacji budżetu wg odrębnych przepisów.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

        Cele i zadania Przedszkola

 

§ 4

 

1.  Celem wychowania przedszkolnego jest:

  1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

  2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

  3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

  4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

  7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

  10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

 

2. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci wprowadza się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

    1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym      czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

     2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

     3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

 4)  pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

§ 5

 

1.   Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

2.   Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej  we współpracy z Poradnią   psychologiczno-pedagogiczną.

3.   Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

 

1. Zadania opiekuńcze przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących  przepisów bezpieczeństwa i higieny :

 

   1) dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców   (opiekunów)

     lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą pełne  bezpieczeństwo,

   2) sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem należy do obowiązków nauczycielki,

   3) dyrektor przedszkola na wniosek nauczycielki może kierować  wnioski do  organu prowadzącego  z  prośbą o stałą bądź doraźną pomoc materialną dla dzieci znajdujących się w trudnych  sytuacjach rodzinnych lub  losowych.

 

§ 7

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

    1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w  czasie pobytu w    Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,

 

    2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – 

         zarówno pod względem fizycznym,  jak i psychicznym,

     3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

     4) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,    

      zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§ 8

 

1.     W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

2.   Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących,  a także formy współpracy z  rodziną określają odrębne przepisy.

 

§ 9

 

1.   Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału.

2.   Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w placówce.

3.   Przedszkole zapewnia rodzicom możliwość wpływu na wybór nauczyciela, któremu dyrektor powierzył obowiązki wychowawcy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

             Organy Przedszkola

§ 10

 

1.     Organami  Przedszkola są :

-          dyrektor przedszkola,

-          rada pedagogiczna,

-          rada rodziców.

 

2.  Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy  swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami  prawa i niniejszym statutem.

§ 11

 

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest przez organ prowadzący

    w drodze konkursu. 

2. Dyrektor kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje ją na  zewnątrz.

3. Dyrektor przedszkola odpowiada za całokształt pracy przedszkola

    w tym szczególnie :

 

a)    prowadzi nadzór gospodarczy i administracyjny,

b)   prowadzi nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami resortu oświaty,

c)    zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

d)   zapewnia bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

e)    organizuje, w porozumieniu z organem prowadzącym, pomoc specjalistyczną dzieciom z orzeczeniami i opiniami,

f)     prowadzi odpowiednie szkolenia, uczestniczy w nich, egzekwuje obecność pracowników,

g)    dokonuje okresowych analiz i ocen w kierunku działalności pewnego odcinka pracy na podstawie planów kontroli wewnętrznej poszczególnych stanowisk,

h)   stosuje formy motywacji (nagrody, kary) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i)     współdziała z radą pedagogiczną, radą rodziców, Kuratorium Oświaty, organem prowadzącym,

j)     opracowuje Regulamin Wewnętrzny Przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców,

k)   administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

l)     ponadto dyrektor zobowiązany jest wykonywać inne obowiązki wynikające z ustawy art. 39.

 

4.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w  przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,  decydując  w sprawach:

a]  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;

b]  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  i innym pracownikom przedszkola;                  

  c]  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz   pozostałych pracowników przedszkola.

 

§ 12

 

1.  Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.  Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu, po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, rady rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6.  Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

7.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

a)    zatwierdzenie planów nadzoru pedagogicznego,

b)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy,

e)    uchwalenie statutu przedszkola lub jego zmian.

 

8.   Rada Pedagogiczna opiniuje:

 

a] organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład  zajęć, 

 b] projekt  planu finansowego przedszkola,

 c] wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych    wyróżnień,

 d] propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i  zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego  oraz   dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e] pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 

9.   Rada Pedagogiczna  wnioskuje:

 

a]  do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,

b]  do organu prowadzącego o nadanie imienia placówce,

c]  do dyrektora przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia.

 

10.W przypadku określonym w ust. 5 pkt a organ prowadzący   przedszkole  zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie  wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady  pedagogicznej.

11.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w    obecności co najmniej połowy jej członków.

12.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności – zebrania są   protokołowane,

13.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, mogących naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 13

 

1.     W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci :

 

a)    rada rodziców bierze udział w sprawach przedszkola na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie rozporządzeniach oraz statucie przedszkola,

b)   kadencja rady rodziców trwa rok,

c)    rada rodziców liczy tyle członków, ile jest oddziałów w przedszkolu,

d)   w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach,

e)    wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania rady rodziców określa uchwalany przez radę regulamin,

f)     decyzje rady rodziców są jawne.

  2.   Do kompetencji rady rodziców należy:

 

a) występowanie do organów przedszkola, organu prowadzącego  przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,

b) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego oraz programu profilaktyki,

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności

    pracy placówki,

d) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,

e) opiniowanie przedszkolnego zestawu programów.

 

§ 14

 

1.     Organy przedszkola mają swobodę działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty i swoich regulaminów.

2.     W razie zaistnienia sporu między organami przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie:
1/ rada pedagogiczna & dyrektor do organu prowadzącego   

         lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
      2/ rada rodziców & dyrektor do organu prowadzącego           

          lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
      3/rada rodziców  & rada pedagogiczna do dyrektora, 

      4/dyrektor & rada rodziców & rada pedagogiczna do    

         organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 

         pedagogiczny.

 

§ 15

 

1.      W przedszkolu nie przewiduje się utworzenia stanowiska wicedyrektora.

 

§ 16

1.     Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

2.     Współdziałanie to uwzględnia prawo rodziców do :

 

1/ znajomości zadań wynikających z planu rocznego  

    przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,

2/uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na 

    temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

3/wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu 

    nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

3. Stałe spotkania z  rodzicami organizowane są raz na kwartał.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja Przedszkola

 

§ 17

 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 3 pkt 2 niniejszego statutu .

 

§ 18

 

1.   Szczegółową organizację przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia.

2.   W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :

-          czas pracy poszczególnych oddziałów,

-          liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk,

-          ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 

§ 19

1.   Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola są zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

2.   Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej.

 

3.   Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są :

-          dzieci 5-cio letnie  

-          dzieci matek lub ojców samotnych,  

-          matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

-          dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

-          dzieci obojga rodziców pracujących,

-          dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola,

-          dzieci z rodzin wielodzietnych,

-          dzieci nauczycieli mają prawo pierwszeństwa przy równych z innymi dziećmi warunkach

 

4.   Kwalifikacja do przedszkola odbywa się w miesiącu kwietniu każdego roku. W przypadku wolnych miejsc oraz wypadków losowych również w ciągu roku.

5.   Podstawowym dokumentem warunkującym przyjęcie dziecka do przedszkola jest wypełnienie „ Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”. Dokładne informacje odnośnie terminu pobrania „Karty zgłoszenia” i jej oddania są umieszczone corocznie na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

6.   Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor. W przypadku zgłoszeń przekraczających ilość miejsc w przedszkolu dyrektor powołuje Społeczną Komisję Kwalifikacyjną.

W skład Komisji wchodzą :

-          dyrektor przedszkola jako przewodniczący,

-          przedstawiciel rady pedagogicznej,

-          przedstawiciel rady rodziców,

-          przedstawiciel organu prowadzącego.

7.   Rodzice dzieci nie przyjętych mają prawo do złożenia odwołania do organu prowadzącego.

8.   W sytuacji, gdy przedszkole nie ma możliwości przyjęcia wszystkich chętnych dzieci 5-letnich, dyrektor przedszkola powiadamia o tym organ prowadzący.

 

§ 20

 

1.     Podstawową organizacyjną jednostką przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

2.     Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. wg potrzeb, zainteresowań, uzdolnień itp.

 

§ 21

 

1.   Liczba dzieci w grupie zgodnie z normą powierzchni nie może przekroczyć 21.

2.   W oddziałach do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba nie powinna przekroczyć 16, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych.

3.   Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§ 22

 

1.   Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania  przedszkolnego wybranego przez nauczyciela. Program zatwierdza dyrektor przedszkola.

2.   Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.   Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi :

1)   z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

2)   z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

§ 23

 

1.     Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

2.     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 24

 

1.   W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć dodatkowych naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.

2.     Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.

3.     Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

4.     Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych.

5.     Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę.

6.     W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć dodatkowych zajęcia z rytmiki. 

7.     Zajęcia prowadzą nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami.

8.     Udział dzieci w  zajęciach jest dobrowolne i wymaga zgody rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 

§ 25

 

1.   Pracownikami przedszkola są :

-          dyrektor przedszkola,

-          nauczyciele,

-          pomoc nauczyciela

-          intendent,

-          kucharka,

-          pomoc kucharki /sprzątaczka.

-          woźne oddziałowe

2.   Liczbę pracowników ustala organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, stosownie do potrzeb placówki w tym liczby i czasu pracy oddziałów i ilości dzieci specjalnej troski.

3.   Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 26

 

Do zadań nauczycieli należy:

 

1.   Prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,  ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy. 

2.   Przestrzeganie zasad higieny w procesie wychowania.

3.   Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań.

4.   Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i zdrowotną.

5.   Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.   Otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka, utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu :

 

a)    poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b)   ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)    włączenie ich w działalność przedszkola.

 

7.   Prowadzenie obserwacji pedagogicznej wychowanków i dokumentowanie jej wyników.

8.   W czasie zajęć organizowanych przez przedszkole nauczyciel zobowiązany jest do:

a)   przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć sprawdzić    miejsce, w którym zajęcia mają być prowadzone – sale zajęć, ogród.

 

b) w przypadku, gdy stan pomieszczeń lub urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu lub ogrodzie, gdzie mają być prowadzone zajęcia, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci – nauczyciel prowadzący obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzić dzieci z pomieszczenia lub ogrodu i powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.

c)   nauczycielowi zabrania się pozostawienia dzieci bez nadzoru w czasie ich pobytu w przedszkolu.

d)  w przypadku uzasadnionej konieczności wyjścia z sali, nauczyciel zobowiązany jest zapewnić dzieciom opiekę innego nauczyciela.

e)  planować i organizować zajęcia tak, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniały dzieciom maksymalne warunki bezpieczeństwa.

f)   przestrzegać ramowego rozkładu dnia, właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem psychicznym i fizycznym a wypoczynkiem, dbać o higienę układu nerwowego dzieci.

g)  w czasie zabaw ruchowych lub gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel prowadzący zajęcia powinien zwrócić uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dzieci, dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu intensywności.

h) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej  ostrożności nauczyciel zobowiązany jest prosić o pomoc innego pracownika przedszkola.

 i) w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę – na każde dziesięcioro dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.

 j) regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są określone zarządzeniem dyrektora przedszkola.  

 k) nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci powierzonych jego opiece.

 

9. Nauczyciel grupy 5-latków, zobowiązany jest przeprowadzić    diagnozę przedszkolną dzieci.

 

10.Nauczyciel ma prawo do pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

11.Nauczyciel ma prawo do rozwoju, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego.

 

§ 27

 

Obowiązki innych pracowników przedszkola :

 

1.   Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

- pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
- zapewnienie pomocy dziecku podczas zabaw, posiłków, zabiegów   higienicznych,                                                                                            

– pomoc nauczycielce przy organizacji zajęć,
- czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce,
- zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub   przynieść szkodę w mieniu przedszkola,  

– dbanie o czystość zabawek i sprzętu,                                                     

  - opiekowanie się roślinami,                                                                      

 -  pomaganie w pracach porządkowych.

2.   Do obowiązków intendenta w przedszkolu należy w szczególności :

-          sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

-          załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola (remonty, konserwacja),

-          zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt zgodny z Polskimi Normami

-          nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

-          sporządzanie jadłospisów,

-          uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby posiedzeniach rady pedagogicznej, 

-          prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-          prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z przepisami,

-          wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.

3.   Do obowiązków kucharki w przedszkolu należy :

-          przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

-          przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie

-          prowadzić magazyn podręczny,

-          utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt 

    kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,

-          brać udział w ustalaniu jadłospisów,

-          przygotowywać i przechowywać próbki żywnościowe zgodnie z przepisami,

-          nie podawać dzieciom produktów i  potraw mogących zagrażać  ich bezpieczeństwu – gorących, ostrych, przeterminowanych itp.,

-          wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy.

4.   Do obowiązków woźnej oddziałowej w przedszkolu należy :

-          spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela oraz inne, wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

-          utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

-          wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu (pomoc wychowawczyni podczas spacerów i wycieczek z dziećmi, pomoc przy przyrządzaniu i podawaniu posiłków, przy zakupie sprzętu itd).

 

4.   Do obowiązków sprzątaczki należy:

-          utrzymywać we wzorowej czystości  wszystkie pomieszczenia przedszkola, plac zabaw, teren wokół budynku,

-          opróżniać kosze na śmieci, segregować odpady,

-          odśnieżać ścieżki i chodniki wokół budynku,

-          zgłaszać dyrektorowi przedszkola zauważone usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu dzieci i pracowników,

-          zabezpieczać przed dziećmi chemiczne środków czystości

-          wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy.

 

5.   Obowiązki pracowników dotyczące bhp zawarte są w Instrukcji podstawowej bezpieczeństwa pracy w przedszkolu (pkt 2.3).

 

6.   Szczegółowy zakres obowiązków przydziela dyrektor przedszkola.

 

7.   Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznaniem się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganiem jej postanowień.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Wychowankowie Przedszkola

 

§ 28

 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3  do 6 lat.         

2. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę rodziców, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku – matki pracującej.

3. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego  mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 10 roku  życia.

 

§ 29

 

1. Na dziecku nie mogą być dokonywane żadne zabiegi bez zgody  rodziców,

    poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

 

§ 30

 

1.Dziecko w przedszkolu ma prawo do :

    a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

b)   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

c)    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

d)   swobody wyrażania myśli w szczególności dotyczących organizacji życia przedszkolnego,

e)    bezpiecznych warunków przebywania w przedszkolu,

f)     ubezpieczenia za zgodą rodziców.

 

2. Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do:

    a)  przestrzegania kodeksu postępowania zgodnego z normami i 

         wartościami współżycia społecznego,

    b)  stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów 

         dotyczących współdziałania i współżycia w grupie.

§ 31

 

1. Dziecko decyzją dyrektora przedszkola może być skreślone z listy uczęszczających do przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej w następujących przypadkach:

    a) nieregularnego wpłacania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka,

    b) nieobecności dziecka trwającej ponad 1 miesiąc bez usprawiedliwienia    (po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu rodziców/  opiekunów),

    c)  braku porozumienia między rodzicami, a przedszkolem w    

         sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych kiedy rodzice  nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a dziecko  (jego zachowanie agresywne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji) zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i sobie.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 32

 

1.   Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.   Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.  Zmiany w statucie są dokonywane uchwałą rady pedagogicznej.  

§ 33

 

1. Ujednolicony statut wchodzi w życie z dniem  1 września 2009 r.

 

2. Przestaje obowiązywać statut z dnia 23 czerwca 2000r.

 

 

                                                                                Dyrektor przedszkola

                                                                                                 Ewa Statkiewicz

         za Radę Pedagogiczną

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Statut przedszkola to wewnętrzny akt prawny, który zapewnia realizację celów i zadań nałożonych na przedszkole  przez:

 

-          Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku

    (Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

-          Ustawę Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. 

     (Dz. U. z 2006r.Nr 97, poz.674 ze zm.);   

    -    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.    w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U 2001/61/624, ze zm. );

-   Uchwały Rady Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisłą.

 

 

ZAŁĄCZNIK  NR 1

LOGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Kubusia Puchatka W  DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

 

 

ZAŁĄCZNIK  NR 2

Hymn Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka  w Dobrzyniu nad Wisłą

muzyka i słowa: Leszek Kalinowski

 

Choć czytać jeszcze nie umiemy

Ale ja go znam i ty go znasz

Dzięki paniom więcej się dowiemy

Kim jest Kubuś Puchatek nasz

     Że grubiutki jest to nic nie szkodzi

     I rozumek niewielki ma

     Z przyjaciółmi po lesie chodzi

     Przy nich z życiem sobie radę da

 

Ref.*

Hej Kubusiu!  Hej Puchatku!

Każdy zły pochmurny dzień

Tylko dla nas małych parolatków

W misiową pogodę zmień  2x

 

    Zostań naszym przyjacielem

    Chociaż wiemy że ich dużo masz

    Bo radości chcemy dać Ci wiele

    I wierzymy że ty też nam dasz

       Gdy idziemy rano do przedszkola

       Już doczekać nie możemy się

       Kiedy każdy z nas zawoła

      „Mały misiu kochamy Cię”

 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2010-06-22 10:12
 • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-04 12:43
 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-09-21 09:53

Opis strony

( Tekst jednolity )

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2548
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-10-04 12:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201782
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony