Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XX/121/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2005r.


w sprawie: określenia zasad polityki czynszowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U.Nr 31, poz. 266 z 2005 r.)

uchwala się, co następuje:


§ 1


1. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Zasady polityki czynszowej stanowią element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 2


1. Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, zwaną stawką bazową ustala Burmistrz Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.
2. Stawka bazowa o której mowa w ust. 1 dla umów najmu lokali mieszkalnych zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie może być niższa niż 1,5% aktualnego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchnni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego z wyłączeniem:
1) zamiany lokalu zaproponowanym przez wynajmującego,
2) najmu lokalu zamiennego,
3) najmu lokali pochodzących z gminnego zasobu mieszkaniowego wynikającego z wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych przez najemców dokonanej za zgodą wynajmującego,

§ 3


1. Stawkę bazową czynszu obniża się zgodnie z czynnikami zawartymi w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Na podstawie tabeli nr 1 maksymalna obniżka stawki bazowej nie może przekraczać 30%.

§ 4


Stawka czynszu w lokalach socjalnych nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§ 5


1. W czasie stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawki czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego czynsz najmu ulega zmniejszeniu stosownie do zapisów tabeli nr 1.

§ 6


Ze względu na modernizację mieszkania przeprowadzoną przez lokatora, za zgodą wynajmującego można stosować czasowe obniżki stawki czynszu zgodnie z tabelą nr 2 zawartą w załączniku do uchwały.

§ 7


1. Podwyżki stawki czynszu nie mogą być przeprowadzane częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym z zachowaniem odpowiednich terminów.
2. Minimalny wzrost stawek czynszu w skali roku ustala się na poziomie 10%.

§ 8


Czynsz najmu w gminnym zasobie mieszkaniowym płacony jest do końca miesiąca kalendarzowego, za który został naliczony.

§ 9


Najemcy lokalni zobowiązani są do płacenia opłat niezależnych od wynajmującego w przypadku gdy nie mają zawartej umowy z dostawcą mediów lub usług.

§ 10


Traci moc Rozdział IV Uchwały Nr XXIV/188/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 lipca 2002 r. - Zasady Polityki Czynszowej.

§ 11


Wykonane uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-08 08:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-08 10:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1953
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-08 10:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201874
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony