Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXV/151/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie: przystąpienia Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Kujawsko
– Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust.1 i 2 pkt 12 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 ze. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:


 

§ 1

Gmina Dobrzyń nad Wisłą postanawia przystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” poprzez złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa zawierającej akceptację celów Stowarzyszenia, zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia poprzez swojego Delegata i uiszczania każdego roku składek członkowskich
w wysokości określonej na podstawie Statutu Stowarzyszenia  lub uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 2

Szczegółowe warunki przekazywania corocznej składki członkowskiej
oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków realizowane będą zgodnie
ze Statutem Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 3

Składka członkowska, o której mowa w § 1, udzielona zostanie ze środków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Delegata reprezentującego Gminę Dobrzyń nad Wisłą w Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym „Salutaris” wyznaczy Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 


 


 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

Uzasadnienie


 

Niniejszą uchwałą Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą postanawia przystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar jednostek samorządu terytorialnego posiadających siedzibę na terytorium województwa Kujawsko-Pomorskiego, będących Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie, pielęgnowanie i wzmacnianie więzi solidarnościowych pomiędzy jego Członami  w dziedzinie wzajemnego udzielania sobie pomocy w zakresie likwidowania skutków zdarzeń kryzysowych oraz zapobiegania im w przyszłości, szczególnie, jeżeli skutki tych zdarzeń zagrażają życiu, zdrowiu i znacząco wpływają na pogorszenie  warunków bytowych mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego  będącego Członkiem tego Stowarzyszenia.

Podstawowym sposobem realizacji  celu zasadniczego jest udzielenie pomocy finansowej tej jednostce, na której obszarze wystąpiło zdarzenie kryzysowe. Cele uzupełniające Stowarzyszenia obejmują natomiast prowadzenie działań o charakterze przedsięwzięć profilaktycznych
i prewencyjnych skierowanych na zapobieganie zdarzeniom kryzysowym oraz na ograniczanie zasięgu i intensywności ich ujemnych skutków.

Fundusz powstaje ze składek samorządów wszystkich szczebli zrzeszonych w Stowarzyszeniu Solidarnościowym, jak również z darowizn, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.

W chwili obecnej składka członkowska dla gmin wiejskich i miejsko – wiejskich jest iloczynem liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego ustalonej na dzień 31 grudnia roku bezpośrednio poprzedzającego oraz stawki 0,50 gr.

W 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy z pismem
o przystąpienie Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.

Z uwagi na fakt wzajemnej, doraźnej pomocy finansowej w zakresie likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych, które znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, podjęcie uchwały i przystąpienie Gminy Dobrzyń nad Wisłą
do Stowarzyszenia jest zasadne.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1021
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-09 11:56

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166591
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony