Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr XXXIX/213/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 czerwca 2014r

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dobrzyńskiego Domu Kultury   „ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.04.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330  ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu  nad Wisłą za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
    bilansu,
    rachunku zysków i strat,
    informacji dodatkowej.
3. Wykazana w bilansie instytucji zysk w wysokości – 928,86 zł zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwiększa fundusz samorządowej instytucji kultury.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

Uzasadnienie

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:
    bilansu,
    rachunku zysków i strat,
  informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 ustawy
o rachunkowości).
W związku z powyższym niniejsza uchwała jest proporcją realizacji ww. przepisów.

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK”  w Dobrzyniu nad Wisłą w roku  2008  rozpoczął swoją działalność.
Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość
w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowne zasady określa zarządzenie dyrektora z dnia 02.01.2008r w sprawie zasad (polityki) rachunkowości DDK „ŻAK”
w Dobrzyniu nad Wisłą. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:
- wprowadzenie
- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- informację dodatkową
Instytucja przeprowadza inwentaryzację w następujący sposób:
- w drodze spisu z natury dla rzeczowych składników majątkowych oraz środków pieniężnych w kasie,
- w drodze potwierdzenia sald – dla środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz należności.
- w drodze porównania stanów księgowych – dla zobowiązań z tytułów publiczno – prawnych oraz pozostałych aktywów i pasywów.
Przedmioty  w okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3.500 zł odpisuje się w koszty pod data zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej.
Przedmioty o wartości jednostkowej większej od 3.500 zł ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo i amortyzuje metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.
Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad ustalonych w ustawie o rachunkowości.
Bilans DDK „ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą za rok 2013 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 5.689,58 zł, natomiast  rachunek zysków i strat wykazuje zysk w kwocie – 928,86 zł.
Na poszczególne pozycje bilansu składają się:
Po stronie aktywów:
- Aktywa trwałe – stanowiące wartość netto rzeczowych środków trwałych  w kwocie wynikającą z wartości brutto w wysokości 7.223,89 zł pomniejszoną
o dotychczasowe umorzenie w wysokości 6.774,00 zł,
- Aktywa obrotowe – w kwocie 5.689,58 zł na które składają się: środki pieniężne na     rachunku bankowym w kwocie 5.689,58 zł.
Po stronie pasywów:
- Kapitał własny w kwocie 5.662,33 zł , na który składa się Kapitał podstawowy
w kwocie 4.733,47 zł powiększony o zysk w kwocie – 928,86 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 nie wystąpił, ponieważ po sporządzeniu CIT – 8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wykazany dochód jest w całości przekazany na cele statutowe czyli działalność kulturalną, która jest zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 oraz pkt. 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zysk bilansowy netto w wysokości – 928,86 zł jednostka przeznacza na powiększenie Fundusz Jednostki.
Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” przychody osiągnął z dotacji organizatora – 173.300,00 zł i pozostałych przychodów w wysokości 34.435,00 zł.
Wysokość środków uzyskanych w roku obrotowym przeznaczona jest w całości na działalność bieżącą i na cele statutowe.
W rozliczonym okresie DDK „ŻAK” poniosła koszty związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 207.057,13 zł. Szczegółowe wykonanie kosztów zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013r.
Środki pieniężne wykazane w bilansie obejmują środki na podstawowym rachunku bankowym w KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą w wysokości 5.689,58 zł.
Na koniec roku 2013 wystąpiły zobowiązania wobec ZUS-u w kwocie 27,25zł, na które składają się:
- składka na ubezpieczenia społeczne 21,42
- składka na Fundusz Pracy – 5,83 zł.
Źródłami powstania majątku DDK „ŻAK” mogą być:
1) dotacja organizatora,
2) pozostałe dotacje, subwencje,
3) darowizny, zapisy i spadki,
4) wpływy z działalności DDK „ŻAK” (dochody z działalności i majątku),
5) środki pochodzące z ofiarności publicznej.
Stan zatrudnienia w DDK „ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 4 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2 etaty z tego:
- dyrektor – 1 osoba – 1 etat,
- główna księgowa – 1 osoba - ¼ etatu,
- pracownik gospodarczy – 1 osoba - 1/2 etatu,
- pracownik gospodarczy – 1 osoba - ¼ etatu.
 

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury pod nazwą
Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK”  w Dobrzyniu nad Wisłą

    Siedzibą Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą jest Dom Kultury przy ul. Szkolnej 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” został powołany jako instytucja kultury uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007r. Nr X/70/07. Organizatorem Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK”  jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą.
    Podstawowy przedmiot działania: zaspakajanie potrzeb kulturalnych ogółu społeczeństwa. Uczestnictwo w upowszechnianiu i propagowaniu kultury, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.
    Czas działania jednostki: nieograniczony
    Posiada:
    Wpis do rejestru samorządowych instytucji kultury UMiG  w Dobrzyniu nad  Wisłą – nr 2/07
    NIP : 466-03-71-302,
    REGON: 340390288,  PKD 9004Z
    konto bankowe: 91 9550 0003 2006 0040 1373 0001
    Dyrektorem Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” jest Pani Renata Chęcka, a Głównym Księgowym – Pani Beata Stuczyńska.
    Okres sprawozdawczy: 01.01.2013r. - 31.12.2013r.
    Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
    W roku kalendarzowym 2013 było zatrudnionych 4 pracowników tj. 2 etaty na umowę o pracę.
    Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” działa na podstawie statutu, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr X/70/07 z dnia 12.11.2007r.


 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-07-23 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 847
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-23 12:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5199091
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony