Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXII/131/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia18 grudnia 2012 roku
 
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) 
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzyń nad Wisłą i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
§ 2
 
W zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są od właściciela nieruchomości określone niżej ilości odpadów komunalnych:
 
1) odpady suche (z selektywnej zbiórki odpadów – papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe) oraz selektywnie zebrane przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą - każda ilość,
 
2) odpady mokre (odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone) lub zmieszane – każda ilość, 
 
3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
 
§ 3
 
Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi   w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą, będą traktowane, jako odpady zmieszane. 
 
§ 4
 
Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości:
1. Odpady mokre lub odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym oraz wielorodzinnym do siedmiu lokali mieszkalnych - raz w miesiącu.
 
2. Odpady mokre lub odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym powyżej siedmiu lokali mieszkalnych - raz w tygodniu.
 
3. Odpady suche (z selektywnej zbiórki odpadów) – papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są:
 
1) raz w miesiącu bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym oraz wielorodzinnym do siedmiu lokali mieszkalnych,
 
2) raz w tygodniu bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym powyżej siedmiu lokali mieszkalnych.
 
§ 5
 
Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości:
 
1) przeterminowane leki - wyznaczone apteki - w godzinach ich pracy lub mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę,
 
2) baterie i akumulatory - punkty ich sprzedaży - w godzinach ich pracy lub mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę,
 
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - punkty ich sprzedaży - w godzinach ich pracy lub mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę,
 
4) meble i odpady wielkogabarytowe - mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę,
 
5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę,
 
6) chemikalia - punkty ich sprzedaży (środki ochrony roślin) lub mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę,
 
7) zużyte opony - punkty usługowe i warsztaty samochodowe przy wymianie opon na nowe - w godzinach ich pracy oraz mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę.
 
§ 6
 
1. Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOKI-i) funkcjonować będą w wyznaczonych miejscach gminy i świadczyć usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:
 
1) przeterminowanych leków, 
 
2) chemikaliów, 
 
3) zużytych baterii i akumulatorów, 
 
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
 
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
 
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 
7) zużytych opon.
 
2. Harmonogram oraz miejsca świadczenia usług przez mobilne PSZOK-i) udostępniane będą na stronie internetowej www.dobrzyn.pl, tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach gminy oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.
 
3. Odpady o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych są dostarczane do
mobilnych (PSZOK-ów) przez ich wytwórców.
 
§ 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
 
Ustawodawca w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-rządku w gminach zobowiązał radę gminy do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała ta określa ilość odpadów komunalnych odbieranych przez gminę od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz sposób funkcjonowania mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1308
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-26 12:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158469
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony