Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

                      Uchwała Nr XIII/86/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 lutego 2008 roku

 

 

zmieniająca uchwałę Nr IX/60/07 z dnia 19 września 2007r. w sprawie utworzenia Kujawsko- Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku.

 

 

Na podstawie art.18ust.2 pkt 12 w związku z art. 64 ust 1i2, art. 67 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz..U. z 2001r.
Nr 142,poz.1591,Dz.U. Z 2002r. Nr 23,
poz.220,Nr62, poz.558, Nr113, poz.984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337 oraz z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 )


 uchwala się, co następuje:

 

§1

 

W załączniku do uchwały Nr IX/60/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia

19 września 2007r. w sprawie utworzenia Kujawsko Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku wprowadza się następujące zmiany:

1) §4 otrzymuje brzmienie:

   „§4 Związek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów, Wojewody,
     a w zakresie spraw budżetowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej”,

2)  w§11 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

    „3. Powołanie i odwołanie głównego księgowego Związku”,

3)  uchyla się w §11 pkt 14.

4)  w§17 ust.2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

  „11) ustalanie rodzaju i liczby stanowisk pracy w administracji Związku oraz

    wysokości wynagrodzenia.”

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad

Wisłą.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 11:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1598
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 11:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211578
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony