Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXV/150/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy za dostawę wody”
na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości
Zaduszniki, gm. Wielgie.

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.219 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe na okres od 01-03-2013 r. do 28-02-2014 r. zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia w miejscowości Zaduszniki gm. Wielgie w przedziale zużycia wody do 10 m3 na jednego odbiorcę na miesiąc w wysokości po 0,65 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody.

Do w/w dopłaty doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

 

§ 2

 

Dopłata, o której mowa w §1, będzie przekazywana, co trzy miesiące w formie dotacji przedmiotowej, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, ul.22-go Stycznia 3, w Dobrzyniu nad Wisłą po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody za wymieniony okres.

 

§ 3

 

Określa się źródło finansowania dopłaty – budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr XXII/154/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2009 roku

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 marca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy za dostawę wody ” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm.Wielgie

 

Proponowana dopłata skierowana jest do taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe - zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia w miejscowości Zaduszniki gmina Wielgie i ma na celu ochronę tych gospodarstw przed skokowym wzrostem ceny za wodę i nie stanowi formy dotowania działalności przedsiębiorstwa wodociągowego. Dopłata ta nie jest przekazywana do wszystkich gospodarstw domowych, ale łącznie i bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa wodociągowego. Pozostała część należności za wodę regulują gospodarstwa domowe.

Dopłaty z art. 24 ust 6 w/w ustawy mają cel społeczny i bezpośrednio wiążą się z szeroko rozumianym interesem publicznym. Wydaje się, zatem, że gmina nie narusza zasady konkurencyjności poprzez uprzywilejowanie niektórych odbiorców, udzielając im dopłat.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1005
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-09 11:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156146
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony