Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V/26/ 2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 luty 2011

 

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych oraz sposoby ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /teks jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy/ Dz. U. Nr 61, poz. 710/ oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gmin / Dz. U. nr 66, poz. 800 ze zm./ Rada Miejska w Dobrzyniu nad Wisłą uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą za udział w pracach rady i jej komisjach.

 

§ 2

 

Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową dla radnego w zależności od pełnionej funkcji, w wysokości:

1.    pełniącego funkcję przewodniczącego rady – 1 200,00 zł

2.    pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego rady – 600,00 zł

3.    pełniącego funkcję przewodniczącego stałej komisji – 500,00 zł

4.    pozostałym radnym rady – 400,00 zł

 

§ 3

 

1.    Należna radnym dieta ryczałtowa określona w § 2 ulega zmniejszeniu o 100,00 zł za nieobecność na sesji rady oraz za nieobecność na posiedzeniu komisji.

2.    Potrąceń, o których mowa w § 3 pkt 1 dokonuje się od diety należnej za miesiąc, w którym nieobecności nastąpiły.

3.    W przypadku, gdy radny w ciągu kalendarzowego miesiąca nie uczestniczył w żadnej z odbytych sesji rady lub posiedzeniu stałej komisji, w której skład wchodzi, dieta ryczałtowa za dany miesiąc nie przysługuje.

4.    Nieobecności nie powodują zmniejszenia diet wówczas, gdy wynikają z pełnienia w tym czasie innych obowiązków radnego, co zostanie poświadczone przez przewodniczącego rady.

 

§ 4

 

Wypłata diet następuje do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do końca miesiąca na wskazany przez radnego rachunek bankowy.

 

§ 5

 

1.    Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu w stosunku do Przewodniczącego Rady określa w poleceniu wyjazdu służbowego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ludomir Bylicki, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wioletta Zajączkowska.

2.    Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu za przejazd radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy w następujących kwotach:

- 0,5214 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900cm3

-0,8358 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

 

§ 6

 

Traci moc Uchwała Nr II/4/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości diet należnych radnym.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 marca 2011 r.  oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2011-03-10 09:47
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-22 12:02
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1722
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155698
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony