Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                       Uchwała Nr IX/60/07     

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie: utworzenia Kujawsko - Dobrzyńskiego Związku Gmin
                        i  przyjęcia Statutu Związku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 67 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007 r. Nr 48, poz. 327)


uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Utworzyć wspólnie z: Gminą Fabianki, Gminą Lubanie, Gminą Włocławek, Gmina Miasto Włocławek, Kujawsko - Dobrzyński Związek Gmin.

§ 2

Zadaniem Związku jest działalność na rzecz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki gmin zrzeszonych w Związku, pozyskiwanie inwestorów, wspólne działania promocyjne dla gmin zrzeszonych w Związku, pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych na realizację wspólnych projektów prowadzonych przez gminy zrzeszone w Związku.

 

§ 3

Przyjąć Statut Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

                                  UZASADNIENIE

 

Intencją uchwały jest utworzenie Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin, zgodnie z wolą Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą wyrażoną w Uchwale Nr VII/ 36 / 07  z dnia 1 czerwca 2007 roku.

Związek poza Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą obejmie swym zasięgiem teren i społeczność lokalną następujących Gmin: Miasto Włocławek, Gminy Fabianki, Gminy Lubanie, Gminy Włocławek. Wszystkie wymienione gminy podjęły uchwały o utworzeniu Związku.

Celem działalności Związku będzie wypracowanie i wdrożenie wspólnych przedsięwzięć, wykraczających swym zasięgiem poza granice administracyjne Miasta Włocławek, zwiększając możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, w tym Unii Europejskiej.

Przedmiotem działalności Związku, zgodnie z przedłożonym projektem statutu, będzie m.in. rozwój gospodarczy terenu w oparciu o naturalne zasoby
i walory środowiska przyrodniczego i kulturowego,
ochrona środowiska, w tym jako podstawy dla rozwoju rekreacji i turystyki, reprezentacja wspólnych interesów gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, promocja gmin na forum krajowym i międzynarodowym, budowa społeczeństwa informacyjnego, rozwój energii niekonwencjonalnej oraz odnawialnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 11:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-03-18 12:07
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 12:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1672
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 12:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168574
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony