Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała  sprawie:     

Uchwała Nr XXXV/172/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2017 roku

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz

Uchwała Nr XXXV/173/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2017 roku

zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
l

Uchwała Nr XXXV/174/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do ,,Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe" Otwórz

Uchwała Nr XXXV/175/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2017 roku

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Otwórz
Uchwała Nr XXXV/176/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej-jednostki budżetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXXVI/177/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca  2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Uchwała Nr XXXVI/178/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca  2017 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031 Otwórz
Uchwała Nr XXXVI/179/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca  2017 roku zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej- jednostki budżetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXXVI/180/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca  2017 roku przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2017 roku Otwórz
Uchwała Nr XXXVI/181/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca  2017 roku uchwalenia ,,Programu Gospodarki Ściekowej dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą" Otwórz
Uchwała Nr XXXVI/182/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca  2017 roku przyjęcia raportu z wykonania ,, Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą" za lata 2015-2016 Otwórz
Uchwała Nr XXXVI/183/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca  2017 roku dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Otwórz
Uchwała Nr XXXVI/184/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca  2017 roku kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Otwórz
Uchwała Nr XXXVI/185/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca  2017 roku kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Otwórz
Uchwała Nr XXXVII/186/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2017 roku zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Otwórz
Uchwała Nr XXXVII/187/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2017 roku zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Otwórz
Uchwała Nr XXXVII/188/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz

Uchwała Nr XXXVII/189/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2017 roku

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031 Otwórz
Uchwała Nr XXXVII/190/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2017 roku gminnego programu opieki nad zabytkami Otwórz
Uchwała Nr  XXXVIII/191/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Uchwała Nr  XXXVIII/192/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Otwórz
Uchwała Nr  XXXVIII/193/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2017 roku zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr  XXXVIII/194/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2017 roku Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022 Otwórz
Uchwała Nr  XXXVIII/195/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2017 roku gminnego programu opieki nad zabytkami Otwórz
Uchwała Nr  XXXVIII/196/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2017 roku udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXXIX/197/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2017 roku zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2016 rok Otwórz
Uchwała Nr XXXIX/198/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Uchwała Nr XXXIX/199/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2017 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031 Otwórz
Uchwała Nr XXXIX/200/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2017 roku czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXXIX/201/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2017 roku uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2020, z perspektywą do 2024 roku Otwórz
Uchwała Nr XL/202/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lipca 2017 roku

przystąpienia do projektu pod nazwą „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e‑Administracji” w ramach 2 Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020

Otwórz
Uchwała Nr XLI/203/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 roku udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gostycyn na naprawę infrastruktury gminnej uszkodzonej w nawałnicach Otwórz
Uchwała Nr XLI/204/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 roku likwidacji jednostek budżetowych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLI/205/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmiany Uchwały Nr XLII/234/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisła z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie: gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i gimnazja funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrebnionym rachunku bankowym, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania Otwórz
Uchwała Nr XLI/206/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Uchwała Nr XLI/207/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 roku ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLII/208/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 września 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Uchwała Nr XLIII/209/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Uchwała Nr XLIII/210/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031 Otwórz
Uchwała Nr XLIII/211/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 roku wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 29/4 położonej w Chalinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLIII/212/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 roku wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1215 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLIII/213/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 roku Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2016-2022 Otwórz
Uchwała Nr XLIII/214/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 roku Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLIII/215/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłate za gospodarowanie odpadami komunalnymi Otwórz
Uchwała Nr XLIV/216/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Uchwała Nr XLIV/217/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 roku zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLIV/218/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 roku zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz wsi Dyblin Otwórz
Uchwała Nr XLIV/219/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 roku aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLIV/220/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 roku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie Otwórz
Uchwała Nr XLIV/221/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 roku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblisów w Chalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Chalinie Otwórz
Uchwała Nr XLIV/222/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 roku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLIV/223/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 roku stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Otwórz
Uchwała Nr XLIV/224/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 roku zwołania zebrania Wiejskiego Sołectwa Płomiany w celu wyborów sołtysa Otwórz
Uchwała Nr XLV/225/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Uchwała Nr XLV/226/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031 Otwórz
Uchwała Nr XLV/227/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 roku obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2018 r. Otwórz
Uchwała Nr XLV/228/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 roku określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości Otwórz
Uchwała Nr XLV/229/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 roku określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 Otwórz
Uchwała Nr XLV/230/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 roku uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2032" Otwórz
Uchwała Nr XLV/231/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 roku wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerm geodezyjnym 29/4 położonej w Chalinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLV/232/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 roku wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerm geodezyjnym 1215 położonej w  Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XLV/233/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 roku uchwalenia ,,Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Otwórz
Uchwała Nr XLV/234/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 roku Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022 Otwórz
Uchwała Nr XLV/235/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 roku przyjęcia Strategii Promocji Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2022 Otwórz
Uchwała Nr XLVI/236/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Uchwała Nr XLVI/237/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Otwórz

Uchwała Nr XLVI/238/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 roku 

 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Otwórz
Uchwała Nr XLVI/239/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 roku ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Otwórz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-01-31 11:44
  • zmodyfikował: Magdalena Sujka
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 11:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2194
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-23 11:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200757
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony