Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXXII/181/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 17 grudnia 2013 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.833.486,00 zł, z tego:

1)  bieżące w wysokości 25.730.986,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 102.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 3.041.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

 

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26.304.995,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości  24.707.729,00 zł; 

2) majątkowe w wysokości  1.597.266,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 3.041.400,00 zł          

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 3.

1. W budżecie tworzy się rezerwy:                                                           

1) ogólną w wysokości – 42.000,00 zł;

2) celową w wysokości –  58.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z  zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 4.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 471.509,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu – zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

 

§ 5.

1. Przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 471.509,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.028.491,00 zł:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.500.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu  w wysokości 1.028.491,00 zł:

1) Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 876.771,00 zł;

2) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 151.720,00 zł przychody i rozchody  określa załącznik nr 5.

 

§ 6.

1.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie        3.000.000,00 zł,  w tym na:

1)         pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie          1.500.000,00 zł;

a)         pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 471.509,00 zł,

b)         na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 1.028.491,00 zł,

- spłatę pożyczki na udział środków unijnych 876.771,00 zł,

- spłatę pożyczek i kredytów krajowych 151.720,00 zł.

 

§ 7.

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.105.520,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł zgodnie z  załącznikiem Nr 6. 

 

§ 8.

1. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek                     budżetowych.

1) przychody 306.239,00 zł;

2) wydatki  306.239,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.    

 

§ 9.

1. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za    korzystanie ze środowiska.

1) dochody w wysokości 15.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.                                            

 

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie  115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz 9.000,00 zł  na realizację zadań  określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 11.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 711.000,00 zł dochodów i 711.000,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

 

§ 12.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 342.385,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:

a)         na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) na sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy

inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub

bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów

wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku

następnym na łączną kwotę 1.500.000,00 zł;

4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

Ogłoszenie w Dz. Urz. 2014 poz. 45 z dnia 7 stycznia 2014

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 10:43
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-22 10:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1188
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 10:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5198903
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony