Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

 

Uchwała  Nr XVII/119/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 września 2008 roku

 

 

w sprawie :  regulaminu udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

 

 

 

 

    Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001 r Nr 142, poz 1591 ) oraz  art. 90 f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty   ( Dz.U. z 2004r Nr 256, poz.2572)

 

    

                                                uchwala się , co następuje :

 

§ 1

 

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ,  stanowiący złącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Tracą moc uchwały :

     uchwała Nr XX/123/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku

     uchwała Nr XXX/167/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku

     uchwała Nr XXXIV/186/06 z dnia 19 października 2006

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą .

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Załącznik

                                                                                                      do Uchwały Nr XVII/119/08

                                                                                                      Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                      z dnia 15 września 2008 roku

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej  charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o :

1)      regulaminie – rozumie sie przez to regulamin o udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyniu nad Wisłą,

2)      ustawę o systemie oświaty – rozumie się  przez to ustawę z dnia 7 września  1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. -Dz.U.Nr 256 poz.2572 ze zmianami),

3)      ustawie o świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę  dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2006r. Nr 139 poz.992 ze zm.),

4)      gminie -rozumie się przez to Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą,

5)      Burmistrzu – rozumie się przez Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

6)      uczniu- rozumie sie przez to osoby wymienione w art. 90b ust.3 i 4 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004  -Dz.U. Nr 256, poz.2572
z póź. zm.),

7)      słuchaczu kolegium -rozumie się przez to osoby wymienione a art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust 4 pkt 2 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. -Dz.U.Nr 256 ,poz. 2572 z późn. zm.),

8)      stypendium -rozumie się przez to stypendium szkolne ,

9)      zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny.

 

                                                                    

§ 2

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

1)      stypendium szkolne,

2)      zasiłek szkolny.

 

 

§ 3

 

Formy pomocy :

 

 1. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń  znajdujący sie w trudnej sytuacji materialnej , spełniający kryteria wskazane w § 8 regulaminu. Stypendia mogą być przyznane w jednej lub kilku formach wymienionych poniżej:

1)    rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności na zakup podręczników

       i innych pomocy naukowych ,

2)   dofinansowania do opłat związanych z pobieraniem nauki, 

3)   refundacji poniesionych kosztów związanych z pobieraniem nauki,

4)   świadczeń pieniężnych.

 

 1. Stypendium szkolne może być przyznane w szczególności na :

1)   zakup podręczników , pomocy dydaktycznych , ubioru sportowego lub szkolnego 

      (wymaganego obligatoryjnie przez szkołę),

2)   refundację opłat czesnego w szkole ponadgimnazjalnej ,

3)   pokrycie kosztów udziału w zajęciach realizowanych przez macierzystą szkołę

       a odbywających się poza planem nauczania (np. jak wyjścia, wyjazdy do teatru,
      na wycieczki szkolne ,zielone szkoły  itp.),

4)  pokrycia kosztów udziału w zajęciach  edukacyjnych realizowanych poza szkołą
     a w  szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych  lub 

     sportowych,

5)  inne refundacje lub pokrycie wydatków związanych z edukacją (wymaganych przez

     szkołę )

 1. stypendium szkolne może być przyznane  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz

słuchaczy kolegiów również na :

1)  całościowe lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie , bursie ,

     stancji,

2)  zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie,

3)  refundację zakupu biletów komunikacji publicznej ( biletów miesięcznych )

 1. Zasiłek szkolny przyznawany  jest w formie świadczeń pieniężnych z zachowaniem zasady określonej w art. 90e ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz.U.
  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.

 

 

 

§ 4

 

Tryb i sposób udzielania stypendium

 

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany  uczniowi , znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzeń losowych .

 2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi , u którego w rodzinie wystąpiła jedna
  z niżej wymienionych okoliczności ;

1) śmierć członka rodziny ,

2) nagła lub długotrwała choroba członka rodziny ,

3) wypadek drogowy  lub wypadek w szkole , któremu uległ uczeń i w rezultacie którego 

    zachodzi  konieczność długotrwałego leczenia ucznia,

4) pożar , w wyniku którego uległo zniszczeniu miejsce zamieszkania ucznia .

 1. Wysokość zasiłku jest uzależniona od wielkości środków przeznaczonych na ten cel
  w budżecie gminy .

 2. Tryb udzielania zasiłku szkolnego jest taki sam jak jak tryb przyznania stypendium szkolnego .

 3. Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego  jest złożenie wniosku w Urzędzie Miasta
  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wraz z udokumentowaniem okoliczności zdarzenia opisanego   we wniosku (zaświadczenie z Policji , lekarskie, dokument z USC i inne ) w terminie
  do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego , o których mowa w ust.2

 

 

                                                               

                                                                 

 

§ 5

 

Tryb i sposób udzielania stypendium.

 

1.Świadczenia pomocy  materialnej są  przyznawane :

1)      na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów

2)      na wniosek pełnoletnich uczniów i słuchaczy

3)      na wniosek dyrektorów szkół lub kolegiów

4)      z urzędu

2.Warunkiem ubiegania się o przyznanie świadczenia jest złożenie wniosku w Urzędzie Miasta
    i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna ,według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu 

    oraz dołączenie do wniosku :

1)      zaświadczenie o dochodach rodziców i innych dorosłych osób pozostających we wspólnym

gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub zaświadczenie
o korzystaniu prze rodzinę ucznia ze świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej,

2)      odcinka renty lub emerytury,

3)      zaświadczenia o rejestracji jako bezrobotny z PUP,

4)      zaświadczenie o ha przeliczeniowych gospodarstwa rolnego ,

5)      w przypadku osób niepełnosprawnych- orzeczenie o  niepełnosprawności ,

6)      oświadczenie o pobieraniu/nie pobieraniu innych stypendiów ze środków publicznych,

7)      opinii dyrektora ze szkoły(zawierającej w szczególności :potwierdzenie uczęszczania
do szkoły , wskazanie potrzeb edukacyjnych ucznia)

8)      innych dokumentów potwierdzających wielkość osiągniętego dochodu,

9)      dokumentów potwierdzających zamieszkanie ucznia na terenie gminy

10)  innych dokumentów potwierdzających uprawnienia ucznia do ubiegania się o stypendium,

11)  w przypadku składania wniosku o udzielenie zasiłku szkolnego , uzasadnienia wraz
z dokumentacją poświadczającą zaistnienie zdarzenia losowego, będącego przyczyną pogorszenia sytuacji materialnej i życiowej ucznia

 

§ 6

 

 1. Wniosek składa się w terminie do 15 września , a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października  roku szkolnego, w którym ma zostać udzielone stypendium.

 2. Wniosek , o którym mowa w ust.1 podlega rejestracji zgodnie  z datą wpływu .

 3. Wnioski składa się  w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 4. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu wskazanego w ust. 1

 

§ 7

 

1.Wnioski rozpatrywane będą  jeden raz w roku szkolnym ;

1)      dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków,

o których mowa w art.90b ust.3 pkt 2  -we wrześniu

2)      dla słuchaczy o których mowa w art. 90 b ust. 4 pkt 2  - w październiku.

2. Stypendium szkolne może być  przyznane na okres krótszy w zależności od posiadanych przez

    gminę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 

 

 

 

 

 

§ 8

   

 1. Na wypłatę świadczeń pomocy o charakterze socjalnym przeznacza sie dotację celowa
  z budżetu państwa zastrzeżeniem ,że

1)    na stypendia szkolne przeznacza sie nie mniej niż 95% kwoty dotacji,

2)   na zasiłki szkolne przeznacza się do 5 % kwoty otrzymanej dotacji,

3)   w przypadku nie wykorzystania kwoty określonej w pkt 2 , kwotę można przeznaczyć

      na stypendia szkolne .

 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów,

w tym celu zalicza się zakwalifikowanych do uzyskania stypendium szkolnego uczniów
do trzech grup dochodowych według kryterium:

      I grupa:   - dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 50% kwoty ,o której mowa

 a art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  tekst jednolity Dz.U.Nr 115 z 2008 r .poz.728

- II grupa :  - dochody miesięczne na członka rodziny od 50% do 75 % w/w kwoty

-III grupa :   - stypendium miesięcznie w wysokości 100% w/w kwoty.

 1. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do danej grupy dochodowej:

- I grupa:   -stypendium miesięcznie w wysokości 200% kwoty o , której mowa w art.6 ust2

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228,poz. 2255, z późn. zm )

II grupa :   - stypendium miesięcznie w wysokości 150% w/w kwoty

III grupa :  - stypendium miesięcznie w wysokości 100% w/w kwoty

 

 

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-04 13:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1439
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-04 13:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169928
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony