Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 15 lutego 2011 r. o godz. 17 w sołectwie Krojczyn,

 

Na ogólną ilość 377  uprawnionych do głosowania, obecnych było 54

mieszkańców sołectwa co stanowi 14 %                                                                           (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Krojczyn, Pani Katarzyna Ochocińska , który stwierdził prawomocność zebrania w II terminie   ze względu na brak   w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

 

Ryszard Dobieszewski- Burmistrz Miasta i Gminy

Renata Kwiatkowska- inspektor ds. obsługi rady

Katarzyna Ochocińska- Sołtys wsi Krojczyn

Hetflajsz Wanda- Radna wsi Krojczyn

 

 

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Jan Kołaczyński

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył

Pani Katarzyna Ochocińska

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani  Renata Kwiatkowska Poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Kłudkowska Krystyna- przewodnicząca

2.       Gęsicki Tomasz- członek

3.      Sosnowski Marcin- członek

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Ochocińska Katarzyna

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Grabkowska Agnieszka

2.      Gąsiorowska Małgorzata

3.      Ligowski Stanisław

4.      Przybyszewski Marek

5.      Wrześniewski Grzegorz

 

 

Komisja przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Ochocińska Katarzyna - 40 głosów,

Sołtysem wybrano Panią  Ochocińską Katarzynę

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Grabkowska Agnieszka - 36głosów,

2.      Gąsiorowska Małgorzata - 38 głosów,

3.      Ligowski Stanisław – 34 głosów,

4.      Przybyszewski Marek - 41 głosów,

5.      Wrześniewski Grzegorz-40 głosów

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1 Grabkowska Agnieszka ,

2 Gąsiorowska Małgorzata,

3 Ligowski Stanisław

4 Przybyszewski Marek

5 Wrześniewski Grzegorz

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

Grzębska Joanna

Ochocińska Katarzyna

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Kołaczyński Jan

 

Ad. 6

Pan Ryszard Dobieszewski Burmistrz Miasta i Gminy podziękował zebranym za głosy oddane na jego kandydaturę podczas wyborów. Wspomniał o boisku szkolnym, którego realizacja została wstrzymana z uwagi na brak funduszy w budżecie. Nawiązał również do złego stanu dróg gminnych, które praktycznie w całej gminie wymagają naprawy. Komisja rolnictwa będzie miała spotkanie wyjazdowe i określi kolejność modernizacji tych dróg. Większość z nich na pewno będzie łatana tłuczniem co również jest kosztowne. W kwestii wody przyłącza do wody należy zgłaszać do Pani Sołtys.

 

Ad. 7 

1.Radna Hetflajsz Wanda zapytała co Krojczyn otrzyma w zamian za brak boiska. Zapytała również możliwość korzystania z Sali OSP w celu spotkań z mieszkańcami.  Prezes OSP poinformował Panią Radną, że nie ma problemu. Przyjął wniosek i przekaże to do zarządu.

2.Mieszkanka Krojczyna zasugerowała budowę oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 12:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1024
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4930468
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony