Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr 22 / 173 a / 02
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 29 marca 2002 roku


w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002.


Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 2 ustawy z 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 36, poz. 230 ze zm. )

uchwala się, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002 według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała nr 17/146/01 z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 22/173a/02
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 29 marca 2002 roku


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2002.


Diagnoza stanu problemów alkoholowych w Gminie Dobrzyń n. Wisłą.


Jak wynika z informacji Kierownika Rewiru Dzielnicowego KPP w Lipnie w roku 2001 zanotowano 72 interwencje domowe w związku z nadużyciem alkoholu. Przeprowadzonych zostało 12 interwencji z powodu zakłóceń spokoju przez nietrzeźwych w miejscach publicznych. Zatrzymano 30 pijanych uczestników ruchu drogowego. Odnotowano 11 przestępstw kryminalnych, które miały związek ze spożyciem alkoholu.
Ze złożonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informacji wynika, że wśród 532 rodzin korzystających z pomocy społecznej 49 rodzin to rodziny, których ubóstwo w głównej mierze spowodowane jest panującym w tych rodzinach alkoholizmem. W porównaniu z latami ubiegłymi istniejący problem nadużywania alkoholu utrzymuje się na porównywalnym z rokiem ubiegłym poziomie, ciągle jednak z tendencją zwyżkową od kilku lat.
W związku z tym Rada Miejska wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uznając za konieczne podejmowania działań zmierzających do obniżenia stopnia spożycia alkoholu i niwelowania jego skutków opracowała program działania, którego realizacja polegała będzie na :

I. W zakresie profilaktyki

1. Prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjno edukacyjnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej przez :
- organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych przez profesjonalnie przygotowanych do tego celu realizatorów,
- prowadzenie zajęć profilaktyczno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w formie szkolnych programów w oparciu o pisemne programy zajęć prowadzone przez nauczycieli – wychowawców,
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów szkolnych, głównie kaset Video i broszur o tematyce nawiązującej do opracowanych programów,
- zakup plakatów, ulotek i broszur informujących o negatywnych skutkach picia alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków oraz groźbie uzależnienia się od nich,
- współfinansowanie bieżącej działalności świetlic : wychowawczej i środowiskowej przy Klubie „Żak” ,
- finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pedagogów-wychowawców w zakresie profilaktyki i edukacji wśród dzieci i młodzieży dotyczących zagrożenia patologią.

2. Wspieraniu działań profilaktycznych głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia jako alternatywę w wyborze właściwego kierunku życia bez uzależnień przez :

- dofinansowanie kolonii letnich, obozów harcerskich i biwaków wypoczynkowych propagujących zdrowy styl życia, organizowanych dla ogółu młodzieży,
- finansowanie kolonii letnich nad morzem i zimowisk w górach dla dzieci z rodzin patologicznie zagrożonych,
- dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych i innych uroczystości lokalnych podczas, których preferowany będzie zdrowy i trzeźwy styl życia bez uzależnień.

3. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku przez :

- finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków do wykorzystania własnych walorów gminy, jakie stwarzają zalew wiślany i jezioro w Chalinie, jako bazy dla rozwoju żeglarstwa, sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku,
- dofinansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na pływalnie w okresie jesienno – zimowym,
- wsparcie finansowe klubów sportowych i organizacji młodzieżowych w formie zakupu sprzętu, umożliwiającego ich funkcjonowanie, do których przynależność motywuje do powstrzymania się od picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków.

II. W zakresie terapii - leczenia

1. Zwiększenie dostępności leczenia choroby alkoholowej przez :

- bieżącą współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Oddziałem Psychiatrycznym Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie w zakresie badań w celu podjęcia terapii odwykowej osób uzależnionych,
- wzmożoną działalność Komisji w orzekaniu o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu, głównie w wypadkach, gdy alkoholizm jest przyczyną ubóstwa rodziny uzależnionego,
- pokrywanie kosztów dojazdu na badania i leczenia odwykowego oraz zakup leków.

2. Udzielaniu pomocy prawnej i psychospołecznej ofiarom przemocy i ubóstwa w rodzinie przez :

- funkcjonowanie punktu informacyjnego przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielającego ofiarom przemocy oraz ubóstwa wynikającego z uzależnienia, informacji o możliwości wyegzekwowania przymusu leczenia osoby uzależnionej,
- finansowanie bezpłatnego dla ofiar przemocy telefonu Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,
- współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu i ubóstwem.

III. Postanowienia końcowe.

1. Za udział w posiedzeniu, członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje dieta równa diecie radnego Rady Miejskiej.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-05 10:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2213
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-05 10:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159571
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony