Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                   

                                         UCHWAŁA NR XIV/52/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

                                        z dnia 9 czerwca 2015 roku

 

           w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku,

zmienionym:

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2015 roku,

-Uchwałą VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VII/24/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VIII/29/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku,

-Uchwałą IX/30/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2015 roku,

-Uchwałą X/43/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 maja 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.33.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2015 roku,

 

 1. Ostateczna kwota dochodów wynosi 26.473.369,01 zł –  z tego:
 1. dochody bieżące w kwocie 26.154.431,41 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 318.937,60 zł;
 3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.356.839,76 zł.
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 1.770.000,00 zł zgodnie                          z załącznikiem nr 1. Ostateczna kwota wydatków wynosi 27.573.206,41 zł –  z tego:
 1. wydatki bieżące w wysokości 26.153.328,41 zł w tym na: 
 1.   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                               13.042.618,24 zł,
 2.  Dotacje                                                                                 1.257.845,00 zł,
 3. wydatki na obsługę długu                                                             120.000,00 zł,
 1. wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości- załącznik nr 2                 1.419.878,00 zł;
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości –  3.356.839,76 zł.

 

§ 2         

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.099.837,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.099.837,40 zł.

                                                                              § 3

 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.593.424,78 zł z tytułu:

1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2.923.536,04 zł;

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 669.888,74 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu  w wysokości 2.563.587,38 zł z tytułu:

1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 882.377,00 zł;

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 102.520,00 zł;

3) lokaty – 1.508.690,38 zł.

Przychody i rozchody określa załącznik nr 3.

                                                                            § 4

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł,  w tym na:

      1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

             3.000.000,00 zł.

                                                                       § 5

1. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:

    a)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

                    3.000.000,00 zł.

                                                               § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

 § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego

-Rocznik: 2015

-Pozycja: 1900

-Data ogłoszenia: 17 czerwca 2015

-jednolity identyfikator aktu:http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2015/1900/

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 902
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-10-08 14:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5183480
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony