Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 20)02
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu, Usług i Drobnej
Wytwórczości, z dnia 20 maja 2002 roku.

Obradom przewodniczył Mierzejewski Mirosław – Przewodniczący Komisji. W obradach uczestniczyło 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w obradach uczestniczył inż. Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy oraz Stępczyński Andrzej – Inspektor d)s dróg i gospodarki komunalnej. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie poinformował, że dzisiejsze obrady będą miały charakter dwu etapowy, mianowicie najpierw komisja dokona lustracji dróg gminnych w terenie, a następnie wysłucha informacji na temat realizacji budowy i modernizacji dróg i ulic w roku 2001 oraz zapozna się ze stanem przygotowania do rozpoczęcia robót w tym zakresie w roku bieżącym, zgodnie z planem zawarty w tegorocznym budżecie gminy. Proponowany porządek został przyjęty bez uwag.

Porządek obrad :

1. Wyjazd na teren gminy – lustracja stanu dróg gminnych.
2. Informacja o realizacji zadań w roku 2001 w zakresie budowy i modernizacji dróg i ulic oraz stan przygotowania do rozpoczęcia robót w roku bieżącym.
3. Sprawy bieżące.

do punktu 1
Lustracji dróg Komisja dokonała w)g następującej kolejności : drogi pod nazwą „ bieżyczka „ biegnącej od Dobrzynia n. Wisłą do Grochowalska, drogi gminne w Glewie, Krojczynie, Kisielewie, Szpiegowie, Mokowo – Wierzniczka, Chalin i Michałkowo. Po dokonaniu lustracji dróg komisja dokonała lustracji pasa nadwiślańskiego w Dobrzyniu n. Wisłą.

do punktu 2
Informację z realizacji inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg oraz ulic za 2001 rok przedstawił Stępczyński Andrzej – Inspektor d)s dróg i gospodarki komunalnej. Najpierw poinformował o wykorzystaniu środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia, mianowicie :
- koszt budowy drogi w Krojczynie - 223.420 zł,
- koszt budowy drogi w Kisielewie - 58.692 zł,
- 2 -

- remont ulicy Lipnowskiej - 13.167 zł,
- remont ulicy Szkolnej - 3.426 zł,
- remont ulicy Kościuszki - 2.494 zł.
Wyszczególnione kwoty to koszty robocizny, zaś materiały zabezpieczył Powiatowy Zarząd Dróg w Lipnie. Ponadto w roku 2001 wydatkowano kwotę 60.000 zł na nawiezienie dróg gminnych żużlem oraz kwotę 17.500 zł na naprawę dróg równiarką, wydatkowano także kwotę 3.040 zł na zabudowanie wiaty przystankowej przy ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu n. Wisłą. Wykonano cząstkowe remonty ulic w mieście za kwotę 8.083 zł i dróg na wsi za kwotę 6.895 zł. Dalej poinformował, że 19 kwietnia b.r. odbył się przetarg na inwestycję budowy drogi Chalin - Ruszkowo. Wpłynęły cztery oferty od potencjalnych wykonawców, najniższą cenę 307.579 zł zaproponowała Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM z Włocławka i prawdopodobnie z tą firmą zostanie zawarta umowa. W budżecie gminy na tą inwestycję zaplanowano 260.000 zł, była obiecana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, lecz na dzień dzisiejszy Gmina otrzymała pismo informujące, że dotacji nie otrzymamy. Dlatego brakującą kwotę 47.000 zł zapłaci się z budżetu gminy 2003 roku. Termin realizacji przedmiotowej inwestycji określa się na 30 września 2002 roku. Planuje się również ułożenie chodnika we wsi Mokowo przy udziale środków finansowych z Zarządu Dróg Powiatowych. Poza tym kontynuowane jest nawożenie dróg gminnych żużlem oraz równanie dróg gminnych równiarką drogową. Niebawem rozpocznie się inwestycja przebudowy chodnika w ulicy Licealnej na którą w budżecie gminy zaplanowano kwotę 40.000 zł, zaś przetarg nieograniczony na tą inwestycje odbędzie się 24 maja 2002 roku.
Komisja przyjęła złożoną informację jako w pełni wyczerpującą temat.
Następnie Komisja przystąpiła do wypracowania wniosków po dokonanej lustracji dróg. Generalnie oceniła pozytywnie zaangażowanie Inspektora d)s dróg nad utrzymaniem w należytym stanie dróg gminnych. Zwróciła uwagę na fakt podorywania dróg przez niektórych użytkowników, stąd zasugerowała przemyślenie rozwiązania problemu przez Zarząd, być może należy powoli konstruować taki program i zgodnie z obowiązującym prawem przewidzieć sankcje administracyjne za dewastację dróg i jeżeli Rada uchwali, wprowadzić w życie od nowego roku. Ponadto Komisja wnioskuje o naprawienie załamania na drodze w Kisielewie oraz umocnienie zabezpieczenia ( barierki po stronie lewej jadąc w kierunku wsi. W wyniku dokonania lustracji terenu nadwiślańskiego, Komisja wniosła o uprzątnięcie parowy ze starych śmieci.
Radny Marek Kembłowski - członek Komisji złożył wnioski do protokółu następującej treści : zadbać o wygląd estetyczny Parku Miejskiego; dokonać remontu ławek, ustawić znak zakazu wjazdu przy wejściach, jesienią wykopać samosiejki drzew i dokonać nasadzeń w pasie nadwiślańskim. Ponadto złożył wniosek o wykarczowanie zakrzaczeń w ulicy Zjazd.
- 3 -


do punktu 3

Burmistrz Miasta i Gminy poinformował członków komisji o terminach najbliższych przetargów na wybór wykonawców poszczególnych inwestycji ujętych w tegorocznym budżecie gminy, mianowicie :
- 24 maja przetarg na remont ulicy Licealnej w Dobrzyniu n. Wisłą,
- 27maja na inwestycje w szkole w Krojczynie,
- 28 maja na inwestycje w szkole Chalin,
- 04 czerwca na inwestycje w szkole Dyblin oraz na ogrodzenie szkoły w Dobrzyniu n. Wisłą,
- 07 czerwca na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Dobrzyń . Wisłą

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Mierzejewski Mirosław
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1676
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:21

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156274
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony