Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR 23/99 ZARZĄDU MIASTA I GMINY DOBRZYŃ N. WISŁĄ
z dnia 10 września 1999 r.


w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz trybu składania wniosków o ich przyznanie.

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.07.1991 r. (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 22 1982 z 1991 r.) w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się tekst jednolity Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz trybu składania wniosków o ich przyznanie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Tracą moc uchwały Nr 13/96 z dnia 1 września 1996 r. i Nr 3 8/98 z dnia 18 września 1998 r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały
Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 10.09.1999 r.

REGULAMIN
przyznawania nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.


I

PODSTAWA PRAWNA

Zasady objęte niniejszym regulaminem wynikają z następujących aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami).

3. Zarządzenie Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 1991 r. w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zwana dalej Nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, będzie przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a wyjątkowo także w innych terminach.

2. Wysokość funduszu nagród Burmistrza określa Zarządzenie Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 1991 r. i może być zwiększony o środki własne gminy.

3. Ilość nagród i ich wysokość określa każdorazowo Burmistrz.

4. Nagroda nie może przekraczać wysokości nagrody II stopnia Ministra Edukacji Narodowej i nie może być niższa od Nagrody Dyrektora Szkoły.

5. Do nagrody Burmistrza może być typowany każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, który uzyskuje wyróżniające wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

III

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski zgodne z określonym wzorem należy składać do 20 września do Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

2. Z wnioskami o przyznanie nagrody nauczycielom, zastępcom dyrektorów szkół występują dyrektorzy szkół i przedszkola.

3. Z wnioskami o przyznanie nagrody dyrektorom szkół, przedszkola mogą występować:

- Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
- Zarząd Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą,
- Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami, przedszkolem w mieście i gminie Dobrzyń n. Wisłą
- Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

4. Wnioski o nagrodę Burmistrza podlegają zaopiniowaniu przez odpowiednie ogniwa związkowe.

IV

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

1. Złożone wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy w składzie:

- dwóch przedstawicieli Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą,
- przedstawiciele ponadzakładowych organizacji związkowych działających w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła,
- przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Dobrzyniu n. Wisłą
- dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

2. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła.

3. Stanowisko Komisji w sprawie przyznania nagrody zapada w wyniku głosowania większością głosów. W przypadku równej ilości głosów przewodniczący komisji zarządza dodatkowe głosowanie, tylko nad kandydatami, którzy otrzymali równą ilość głosów. Dodatkowe głosowanie ma miejsce wówczas, gdy określona liczba nagród nie pozwała na ich przyznanie kandydatom o równej ilości głosów. Gdy dodatkowe głosowanie nie wyłoni kandydata, rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.

5. Protokół z posiedzenia komisji jej przewodniczący przestawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do zatwierdzenia.

6. Nauczyciel, któremu przyznano Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła otrzymuje dyplom, a jego odpis zamieszcza się w teczce akt osobowych.

7. Niniejszy regulamin może być zmieniony w takim samym trybie, w jakim został uchwalony.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-22 11:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-10-17 10:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1651
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-17 10:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3565425
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-14 11:37

Stopka strony