Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXI/116/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 22 listopada 2012 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku          o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r. uchyla się § 8.

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W uchwale podlegającej zmianie § 8 ma następujące brzmienie „ Ustala się następujące zasady sprzedaży w systemie ratalnym:

1. Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia min. 50% ceny lokalu najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

2. Pozostała część ceny może być rozłożona max. na 3 raty roczne podlegające oprocentowaniu w stosunku rocznym równemu waloryzacji kwoty należnej przy zastosowaniu wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Warunki uiszczania rat strony ustalą w protokóle rokowań.

4. Nieterminowa zapłata należnych rat i oprocentowania powoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.

5. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy lokalu, z tytułu ratalnej spłaty należności, podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki”.

   Kwestie rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego na raty, czas spłaty należności, wysokość pierwszej raty, określenie wysokości stopy procentowej rat oraz sposób zabezpieczenia niespłaconej części należności mieszczą się w zakresie kompetencji organu wykonawczego gminy, kształtującego w imieniu gminy treść zawieranej umowy przenoszącej własność nieruchomości lokalowej.

                  

W związku z powyższym podjęcie uchwały przedstawionej w projekcie jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-28 09:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 955
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-28 09:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155946
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony