Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 15)01

obrad Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia
19 kwietnia 2001 roku.


Obradom przewodniczył Skonieczny Marek – Przewodniczący Komisji.

Obecni na obradach 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Ponadto w obradach uczestniczyli Witkowska Celina – Skarbnik Miasta i Gminy oraz Stępczyński Andrzej – Inspektor d)s dróg i gospodarki komunalnej.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty bez uwag.
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad :

1.Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2000 oraz zapoznanie się
treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie
wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy.
2.Analiza projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001.
3.Analiza wykorzystania środków finansowych w dz. 50 „ Transport „
za rok 2000 .

do punktu 1

Skarbnik Miasta i Gminy – Witkowska Celina zapoznała z treścią uchwały
Nr 116)01 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Zarząd Miasta
i Gminy Dobrzyń n. Wisłą sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za rok 2000.
Budżet realizowany był zgodnie z planem i podjętymi uchwałami przez Radę i Zarząd
Miasta i Gminy. Zarząd dokonywał niezbędnych zmian w planie, działając zawsze
w granicach upoważnienia.
Zaplanowany na rok 2000 budżet z deficytem na łączną kwotę planowanego deficytu
109.999 zł uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 113.272 zł.
Dochody uzyskane w swej strukturze przedstawiały się w sposób następujący :
dochody własne gminy - 2.671.773 zł,
w tym :udziały z podatku dochodowego - 707.230 zł,
subwencja - 5.859.378 zł,
dotacje celowe - 1.476.206 zł.


- 2 -

Dochody z wymienionych źródeł stanowiły odpowiednio 26,7 %, 58,5 %,
i 14,8 % łącznych dochodów budżetu . Zatem środki własne stanowią mniejszą
część dochodu ogółem, zaś udział dochodów państwa przekraczał połowę łącznych
dochodów budżetu. Najbardziej znaczącym źródłem dochodów własnych gminy były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 26,5 % i wpływy
z podatku rolnego – 23,1 %. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły
14,6 %, a dochody z majątku gminy 16,4 %.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się w granicach
Przeciętnego wskaźnika realizacji planu. W zakresie dochodów własnych najwyższe procentowe wykonanie planu nastąpiło w podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości i opłacie skarbowej.
Najniższe w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
karcie podatkowej i podatku rolnym.
Skutki obniżek maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez organ
podatkowy ulg, odroczeń i umorzeń wyniosły 225.110 zł, co stanowi 8.4 %
wykonanych dochodów własnych.
Stan zaległości z tytułu należności podatkowych na koniec roku wyniósł 196.312 zł.
Zaznaczyła się tendencja malejąca zaległości do roku ubiegłego o 20 %.
Osiągnięte dochody miały bezpośredni wpływ na wielkości realizowanych wydatków,
które kształtowały się w granicach przeciętnego wskaźnika planu.
Największe środki budżetowe zostały zaangażowane na realizację zadań w zakresie
Oświaty. W strukturze wydatków ogółem 89,8 % stanowiły wydatki bieżące, w tym
wydatki na wynagrodzenia i pochodne 58,4 %, wydatki na dotacje 0,4 %, wydatki
majątkowe 9,8 %. Spłata zaciągniętej pożyczki wyniosła 125.000 zł.
Wysoki udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem oznacza zmniejszenie
Wydatków inwestycyjnych, które stymulują rozwój społeczno-gospodarczy.
Efektywna gospodarka środkami finansowymi pozwoliła Zarządowi na realizację
wielu zadań związanych z infrastrukturą i poprawą warunków bytowych ludności.
Pomimo, że w minionym roku z własnych środków finansowych trzeba było
dofinansowywać zadania rządowe i zlecone to i tak osiągnięcia są niewątpliwe.
( sprawozdania z wykonania budżetu gminy w załączeniu do niniejszego
protokółu - jako załącznik nr 2 ).

do punktu 2

Skarbnik Miasta i gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001, w którym uwzględniono podział wolnych środków budżetowych z lat
ubiegłych ( t.z.w. nadwyżka budżetowa ) Komisja nie wniosła żadnych uwag
do przedstawionego projektu uchwały.
- 3 -


do punktu 3

Inspektor d)s dróg i gospodarki komunalnej – Stępczyński Andrzej przedstawił
informację o realizacji zadań rzeczowych i finansowych w dz. 50 „ Transport ‘
za rok 2000.
( informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu )

Komisja przyjęła przedstawione materiały bez uwag, jako w pełni wyczerpujące.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Skonieczny Marek

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1851
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 09:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5167421
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony