Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/193/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 lutego 2014 roku

 

 

 

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594, ze zm.), art.8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r.,poz.182, ze zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013r.poz.1024),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w zakresie dożywiania dla osób wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013r., poz.1024).

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

 

 

Uzasadnienie

                                                                                                  

 

            Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuję osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.                       o pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe od dnia 1 października 2012r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r.        W sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz U. Z 2012r. poz. 823).

Wieloletni program wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowiony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.   Jako cel strategiczny przyjął ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku lub osób niepełnosprawnych.

Z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,    w szczególności osobą samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

W myśl ww. uchwały gmina może uzyskać z budżetu państwa wsparcie finansowe na realizację zadania.

W ramach środków przekazanych gminom Program przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy    o pomocy społecznej.

Jednocześnie z przepisu art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że wydatki na pomoc rzeczową podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód  na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 Rada Gminy określa  w drodze uchwały, zasady zwrotów wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2 będących w zakresie zadań własnych.

Przyjęcie proponowanej uchwały pozwoli wspierać posiłkami i świadczeniami rzeczowymi  w postaci produktów żywnościowych, osoby i rodziny nie tylko spełniające ustawowe kryteria dochodowe ale również posiadające dochód w przedziale 100% do 150%  kwot kryteriów dochodowych  tj. 813 zł dochód osoby samotnie gospodarującej, 684 zł dochód na osobę w rodzinie.

Dodać należy, że do 31 grudnia 2013r. obowiązywała ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.), która uprawniała do pomocy m.in. w formie posiłków i świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych, ułatwiła oraz uskuteczniała działalność zapobiegającą szerzeniu się między innymi zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach i w trudnej sytuacji rodzinnej.

            Mających na uwadze powyższe zasadne jest przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

            Podjęcie uchwały z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014r. jest niezbędna w celu kontynuacji udzielania pomocy w postaci posiłku dla dzieci do czasu podjęcia nauki  w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

Ogłoszenie w Dz. Urz. 2014 poz. 818 z dnia 14 marca 2014

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 08:04
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-22 08:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1244
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 08:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163707
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony