Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXI/178/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 listopada 2013 r.

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594, zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 3 i 4 oraz 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami), tj. od gospodarstwa domowego.

2. Opłata stanowić będzie iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

 

§ 2.

 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

    1) gospodarstwo jednoosobowe – 30 zł miesięcznie;

    2) gospodarstwo liczące od 2 do 4 osób – 62 zł miesięcznie;

    3) gospodarstwo liczące 5 i więcej osób – 82 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

    1) gospodarstwo jednoosobowe – 15 zł miesięcznie;

    2) gospodarstwo liczące od 2 do 4 osób – 31 zł miesięcznie;

    3) gospodarstwo liczące 5 i więcej osób – 41 zł miesięcznie.

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała XXV/145/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca,
2013 roku.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

 

Ogłoszenie w Dz.Urz. 2013 poz. 3871 z dnia 3 grudnia 2013 roku.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6k ust. 1 pkt 1 nakłada na radę gminy obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Natomiast art. 6j ust. 1 ustawy określa sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.

Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzasadnione jest brakiem środków na pokrycie systemu, który winien się samofinansować.

Określając nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę:

  • liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Dobrzyń nad Wisłą,
  • ilość wytwarzanych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą odpadów komunalnych,
  • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Mając powyższe na uwadze koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską Dobrzyń nad Wisłą uchwały w przedmiotowej sprawie.

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 13:27
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-16 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1238
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 13:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201967
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony