Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie  sprawie:     

Zarządzenie Nr OR. 0050.1.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 stycznia 2016 roku

ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR. 0050.2.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 stycznia 2016 roku powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Otwórz
Zarządzenie Nr F.N. 0050.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr RG.0050.4.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 02 lutego    2016 roku ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizacje zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OSI.0050.5.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lutego 2016 roku powołania zeposłu ds. realizacji projektu pn. ,,Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Dobrzyniu nad Wisłą poprzez budowę oczyszczani ścieków oraz rozbudowę /przebudowę stacji uzdatniania wody" Otwórz
Zarządzenie Nr FN. 0050.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lutego 2016 roku. zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.7.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lutego 2016 roku powołania komisji do wyjaśnienia sprawy dotyczącej dokumentacji wyjętej z archiwum Urzędu Miasta i Gminy Dobrzń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.8.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego 2016 roku ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postepowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.9.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego 2016 roku konsultacji z mieszkańcami miejscowości ,,Glewo-Mokre" w sprawie zmiany nazwy urzędowej miejscowości ,,Mokre" na nazwę    ,,Glewo- Mokre" Otwórz
Zarządzenie Nr RG. 0050.10.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 07 marca 2016 roku rozstrzygnięcia konkursu i przyznania dotacji na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2016 r. Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.11.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 marca 2016 roku powołania zespołu do określenia zasad tworzenia i funkcjonowania klas sportowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 marca 2016 roku

powołania Zespołu do opracowania diagnoz związanych z rewitalizacją Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz
Zarzadzenie Nr OŚI.0050.13.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 16 marca 2016 roku powołania komisji ds.budowy przydomowych oczyszczalni ścieków roku 2016. Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.14.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 marca 2016 r. ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.15.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 marca 2016 r. ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.N 0050.16.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2016 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2015 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr F.N 0050.17.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.N 0050.18.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2016 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2031 Otwórz
Zarządzenie Nr OR. 0050.19.2016Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2016 roku wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Otwórz
Zarządzenie Nr F.N. 0050.20.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 kwietnia 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr O.R.0050.21.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i achiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.22.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 kwietnia 2016 roku sporządzania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ktorym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.23.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2016 roku ogłoszenia  konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie. Otwórz
Zarządzenie Nr O.R.0050.24.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2016 roku

ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego

 

Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.25.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.26.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.27.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 maja 2016 roku powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie. Otwórz
Zarządzenie Nr F.N.0050.28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 maja 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.29.2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 maja 2016 roku nadania Reguaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR. 0050.30.2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 maja 2016 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OR. 0050.31.2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 maja 2016 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.32.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2016 roku określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w miejscowościach: Glewo, Zbyszewo, Kamienica i Mokówko, sal w ramizach OSP w miejscowościach: Dobrzyń nad Wisłą, Grochowalsk, Płomiany, Główczyn, Chalin i Krojczyn oraz wzorów druków dotyczących wynajmu świetlic i sal Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.33.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2016 roku powołania Komisji do przeprowadzenia przegladu i likwidacji środków trwałych i nietrwałych będących własnością gminy Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.34.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 czerwca 2016 roku powołania komisji w sprawie przekazania stacji wodociągowej w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą do użykowania Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 czerwca 2016 roku powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.36.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 czerwca 2016 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 czerwca 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.38.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2016 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dobrzyńskiego Domu Kultury ,,Żak" w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.39.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2016 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Bilblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.40.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2016 rok zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu w 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.41.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku

powołania komisji do spraw oceny konkursu ,,Najładniejsza posesja i zagroda 2016 roku" na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.43.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2016 roku  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  na lata 2016-2030 Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.44.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2016 roku  zmian budżetu gminy na 2016 rok  Otwórz
Zarządzenie Nr F..0050.45.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lipca 2016 roku  zaciągnięcia kredytu długoterminowowego Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.46.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.47.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lipca 2016 roku powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.48.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OR.0050.49.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2016 roku przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.50.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.51.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulamiunu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.52.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 sierpnia 2016 roku organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr.F.0050.53.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2016 roku przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2016 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.54.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 września 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.55.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2016 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i obsługi inwestora w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.56.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 września 2016 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.57.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2016 roku opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.58.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2016 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań inwestycyjnych Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.59.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2016 roku zmiany budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.60.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 października 2016 roku  organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.61.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.62.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 października 2016 roku.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022 Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.63.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 października 2016 roku zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.64.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 października 2016 roku przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022 Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.65.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 października 2016 roku powołania komisji do spraw oceny i wyboru złożonych w toku zapytania ofertowego koncepcji aranżacyjnych rewitalizacji parku miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.66.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2016 roku. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ,,Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 " Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.67.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016 roku. ogłoszenia i przeprowadzenia naboru  na stanowisko młodszego księgowego do spraw podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.68.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016 roku przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031 Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.69.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016 roku przyjęcia projektu budżetu na 2017 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.70.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 listopada 2016 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szpiegowo. Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.71.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 roku zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Otwórz

Zarządzenie Nr F.0050.71.A.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2016 roku            

zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.72.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.73.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.74.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.75.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 grudnia 2016 roku scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.76.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 grudnia 2016 roku zmian budżetu gminy na 2016 rok Otwórz
Zarządzenie Nr PFZiRG.0050.77.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 roku ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ,,Statuetka Nawojki" Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.78.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2016 roku. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2030 Otwórz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2622
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-30 09:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4950109
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 14:42

Stopka strony