Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXX/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej.

Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 13 radnych, 21 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 13 radnych na 13 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, po czym poinformował, że na wniosek Burmistrza proponowane jest wprowadzenie do punktu 6 dwóch podpunktów  „e” w sprawie przystąpienia w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich i „f” w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego.

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach.

Rada jednogłośnie przyjęła wprowadzone zmiany do porządku obrad – głosowało 13 radnych na 13 obecnych.

 

Proponowany porządek obrad po zmianach:

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawy proceduralne.

 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Miejskiej

 3. Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.

 4. Ocena działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 5. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta i gminy za rok 2005,

a)       zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2005 oraz wnioskiem wystosowanym do RIO
w sprawie udzielenia absolutorium,

b)       zapoznanie się opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 oraz z zaopiniowanym przez RIO wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi za rok 2005,

c)       dyskusja nad sprawozdaniem.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

b)       zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej,

c)        uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/123/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

d)       zmian budżetu gminy na rok 2006,

e)       przystąpienia w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich,

f)        udzielenia poręczenia kredytu bankowego.

 1. Składanie wniosków.

 2. Informacje, wolne wnioski i zapytania.

 3. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej.                                                                                     

do punktu 2

 

Odpowiedzi na złożony wniosek na dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender.

( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik od nr 4)

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do wnioskującego czy odpowiedź jest satysfakcjonująca. Uwag nie zgłoszono.

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski

( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 )

 

 

do punktu 4

 

Przewodniczący poprosił Panią Krystynę Pawłowską – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie sprawozdania
z wykonania budżetu i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Następnie Przewodniczący poprosił o dyskusję do przedstawionego materiału.
O głos poprosił Pan Bogusław Żuchowski – radny. Panie przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panowie Radni, Szanowni Państwo. Jak by nie patrzył na złożone sprawozdanie na pewno tych potrzeb jest co nie miara. Skąd to się bierze.
Na pewno nie jest bez znaczenia bardzo trudna sytuacja na rynku pracy.
To właśnie jest przyczyna, że tyle osób korzysta z pomocy społecznej. Jeszcze dodam, że w budżecie gminy na ten rok na pomoc społeczną przeznaczono ponad 3.000.000 zł. Łatwo to sobie przeanalizować jak ogromne są potrzeby.
Na pewno wiele osób korzystających z pomocy nie poszło by do Ośrodka ale często sytuacja ich do tego zmusza. Dobrze, że taka pomoc istnieje. Dziękuję.

Wobec braku dalszej dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte.

( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6)

 

do punktu 5

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Miasta i Gminy Czesława Bendera o przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu za rok 2005

 ( pełna treść sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )

                do punktu 5 p-pkt „a”

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Bętlewski zapoznał z treścią wniosku Komisji w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2005 oraz z wnioskiem wystosowanym do RIO dotyczącym udzielenia absolutorium.

(wniosek w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )

 

do punktu 5 p-pkt „b”

 

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Grażyna Habasińska, zapoznała z treścią Uchwały Nr 74/2006 składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27.03.2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

( uchwała nr 74/2006 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski zapoznał zebranych z treścią uchwały Nr 115/2006 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 03.04.2006 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

( uchwała nr 115/2006 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

 

do punktu  5 p-pkt „c”

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił radę o ocenę wykonania budżetu za rok 2005.

Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Chciałem się odnieść do przedstawionego sprawozdania. Uważam, że informacja tutaj przestawiona jest zgodna z prawdą, a przedstawione materiały są kompletne, rzetelne i zgodne z wymogami prawa. Budżet jest wykonany zgodnie z budżetem uchwalonym. Zadania zawarte w nim są zrealizowane. Dlatego Komisja budżetowa popiera wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Panu Burmistrzowi. Dziękuję.

Bogusław Żuchowski – radny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Zmiany do budżetu gminy wprowadzane są praktycznie na każdej sesji. Jest to praktycznie organ żywy. Wszelkie zmiany przedkłada Pan burmistrz, a Rada o tym decyduje. Mam przed sobą sprawozdanie na piśmie za rok 2005 z realizacji budżetu i nie doszukałem się większych nieścisłości. Poprosił bym tylko Panią Skarbnik o rozszerzenie pojęcia na stronie 7 sprawozdania dziesiąta pozycja „odsetki przypisane od zaległości przypisanych” jest to kwota 104.206 zł.

Pani Celina Witkowska – Skarbnik – chcę wyjaśnić, że odsetki przypisane przypisujemy już trzeci rok. Zgodnie z nową ustawą, od zaległości podatkowych mamy obowiązek wyliczyć odsetki jakie by nam się należały i je przypisać do budżetu. Jest to w zasadzie takie zawyżanie zaległości budżetu ponieważ to jest przypisanie sztuczne, gdyż nie są to odsetki, które nam się należą. Jeżeli nie będzie płacona główna należność wiadomo, że te odsetki nie będą nigdy wpłacone. Ale zgodnie z ustawą, która już trzeci rok działa te odsetki muszą być do budżetu przypisane i przypisujemy do konta, do wykazu i przypisujemy również do bilansu, w którym tez wykazujemy te nasze należności, których
w zasadzie nie otrzymamy.

Przewodniczący Rady – czy te odsetki w czymś skutkują.
Celina Witkowska – Skarbnik. Te odsetki nie skutkują w niczym one są na takim dodatkowym koncie. Ja te odsetki na początku roku zgodnie z zaleceniami wyksięgowuję.

Bogusław Żuchowski – radny. Kolejne mam pytanie do Pani Skarbnik.
Na stronie 12 tegoż sprawozdania dział 801 rozdz. 80114 Zespól Obsługi Szkół. Dotyczy to konkretnie wydatków osobowych pracowników kwota zaplanowana w budżecie wynosiła 1.500 zł realizacja wynosi 583 zł, a stanowi to 38,86%. Dlaczego tak niskie wykonanie, czy coś było źle zaplanowane.

Celina Witkowska – Skarbnik. Tutaj był zawyżony plan. W tym planie trudno jest nam się zorientować ile. Tutaj księgujemy umowy zlecenia. Jeżeli jest pracownik zatrudniony na umowę zlecenia dodatkowo wtedy jest oddzielny paragraf. Tutaj księgowane są zlecenia umowy o pracę Środki, które pozostają przechodzą do nadwyżki budżetowej.

Żuchowski Bogusław – radny. Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź Pani Skarbnik. Chcę jeszcze powiedzieć, że będę głosował za wnioskiem Komisji Rewizyjnej za udzieleniem absolutorium Panu Burmistrzowi.

Wobec braku dalszej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski. Stwierdzam, że  radni ocenili wykonanie budżetu pozytywnie
i wyrazili swoje zdanie na temat sprawozdania, w tej sytuacji mam obowiązek poddania pod głosowanie wniosku komisji rewizyjnej za udzieleniem absolutorium.

Następnie odczytał uchwałę o udzieleniu absolutorium i zarządził głosowanie.

Za – 13 radnych

Przeciw –0

Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

( uchwała nr XXX/164/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 )

Przewodniczący zarządził 30 minutową przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

 

do punktu 6 p-pkt „a”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Zofię Jóźwiak – Kierownika referatu gospodarki gminnej i mieszkaniowej o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która weszła w życie 17.08.2005 roku w istotny sposób zmieniła regulację dotyczącą zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Między innymi, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne zobowiązane zostały do opracowania i przedłożenia radom gmin do zatwierdzenia projektów nowych regulaminów odpowiadających wymogom art.19 ust.2 ustawy, w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizującą.

Wskazany przepis przesądza, iż każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane przedłożyć projekt zupełnie nowego regulaminu, który rada gminy winna uchwalić. Taka regulacja ustawowa zadaje się sugerować znaczne zmiany
w treści regulaminu, podczas gdy nowelizacja wprowadziła do obligatoryjnej treści regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zaledwie dwa nowe rozdziały. Dotyczą one odpowiednio sposobu dokonywania przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza oraz ustalenia warunków dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Ponadto zauważyć należy, że w przepisie art.19 ust.1 ustawodawca użył pojęcia „projektów regulaminów”, podczas gdy uchwalaniu podlega regulamin. Chodzi tu o konieczność zharmonizowania w jeden akt większej liczby regulaminów, jeśli na terenie danej gminy działa więcej niż jedno przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Funkcjonujące na terenie miasta i gminy dwa przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne przedstawiły projekty regulaminów. Po analizie przedłożonych projektów w wyniku dokonanych korekt i uzupełnień wnioskuje się o przyjęcie regulaminu o przedstawionej treści, która w całości wyczerpuje wymagania ustawowe. Dziękuję.

Następnie Przewodniczący poprosił o dyskusję.

Ludomir Bylicki- radny. W § 6 tegoż regulaminu wyraźnie jest napisane że „woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. U nas woda jest niezdatna do picia co najmniej od grudnia to chyba za długo już trwa i trzeba coś z tym problemem zrobić. Mieszkańcy w wodę zaopatrują się w sklepach ponieważ ta nie nadaje się do picia. W związku z tym ponoszą dodatkowe koszty.

Czesław Bender – Burmistrz miasta i Gminy. Woda jest mocno chlorowana ponieważ takie są zalecenia sanepidu, który wykrył bakterie w pobranych próbkach wody. Na razie nic nie możemy zrobić. Jest to utrudnienie dla nas wszystkich, ale musimy czekać na decyzję sanepidu. Ogłoszenia o wodzie niezdatnej do picia były wszędzie wywieszone. My płacimy za dodatkowe próby sanepidu bo nam też na tym zależy. Na razie nie ma innych sposobów jak chlorowanie wody.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

( uchwała nr XXX/165/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )

 

                do punktu 6 p-pkt „b”

 

Przewodniczący rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej – Grzegorz Ryczkowskiego.

Uchwała dotyczy zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 200.000 zł na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 12 radnych / jeden radny chwilowo opuścił salę /.

( uchwała nr XXX/166/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )

 

do punktu 6 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały dotyczący uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/123/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym przedstawiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz MiG.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta 11 głosami – za / dwóch radnych podczas głosowania było nieobecnych /.

( uchwała nr XXX/167/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14 )

 

do punktu 6 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały dotyczący zmian budżetu gminy na rok 2006 przedstawiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Zamiany dotyczą dz. 700 gospodarka mieszkaniowa. Zwiększenie z rezerwy budżetowej – 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca na ciepła wodę ADM, zakup kosiarki – 5.000,00 zł – z bieżącej działalności.

Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmiana części opisowej – zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Dobrzyniu nad Wisłą, dz. 801 oświata i wychowanie zwiększenie 2.400 zł z tytułu wpłat dofinansowania rodziców na Przedszkole Samorządowe przeznaczone na zakup materiałów i usług materialnych.

Dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększenie rezerwy 50.000 zł zwrot programu LIDER + z 2005 roku.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytała treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała został podjęta 11 za / dwóch radnych podczas głosowania było nieobecnych /.

( uchwała nr XXX/168/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15)

 

 

do punktu 6 p-pkt „e”

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe omówił Pan Ryszard Bartoszewski – insp. ds. strategii i promocji gminy.

Projekt uchwały dotyczy przystąpienia w charakterze członka wspierającego. Na przedstawiciela Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła deleguje się Pana Artura Kuczmarskiego.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych na 13 obecnych.

( uchwała nr XXX/169/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 16 )

 

do punktu 6 p-pkt „f”

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego przedstawił Pan Ryszard Bartoszewski – insp. ds. promocji i strategii gminy.

Uchwała dotyczy poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w Dobrzyniu nad Wisła na realizację I i II etapu działania w ramach schematu II program „LEADER+” w wysokości 43.000,00 zł. Poręczenia udziela się na okres 2006 roku.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

( uchwała nr XXX/170/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 17 )

 

do punktu 7

 

Pani sołtys wsi Główczyn zgłosiła wniosek w sprawie urzadzenia placu zabaw dla dzieci.

 

do punktu 8

 

Pan Stanisław Golasiński. Przysłuchiwałem się debacie dotyczącej udzielenia Panu Burmistrzowi absolutorium i było tu wiele kontrowersji, na które Panowie nie zwróciliście uwagi. I tak np. zaległości podatkowe  wynoszą 191.550 zł oraz umorzenia i obniżki, które pan Burmistrz był łaskaw zastosować jest to razem prawie 600.000 zł. Zobowiązania nasze jako gminy na koniec roku wynosiły 508.500 zł., wystarczyło by to całkowicie na pokrycie tego niedoboru. Ponadto nie jest ani jeden wniosek złożony w ciągu ostatnich 3 lat o pozyskanie pieniędzy z zewnątrz. Tak np. ościenna gmina Tłuchowo z takich pieniędzy skorzystała i mogli pozwolić sobie na przedsięwzięcia, których nie mogli by zrealizować z własnych. pieniędzy. Jesteśmy jedną z niewielu gmin, która ma takie uzyski. Nie ściąga się podatku ze wszystkich tylko od tych, którzy są pod ręką. Pan Burmistrz chce z nas haracze ściągać kosztem tych, którym się umarza. Nie doszukałem się w materiałach listy przedsiębiorców, którym się umarza podatek, a jest to na pewno ciekawe. Poza tym prasa donosi o budowie stadionu, że rozebrana została wiata, a Pan Burmistrz odpowiada, że nie będzie odbudowywał ponieważ raz, że nie ma pieniędzy, dwa, że tam młodzież pije alkohol. Myślę, że jest to złe rozumowanie. Targowicę zlikwidował bo był brud, stadion się likwiduje bo piją. Jeżeli takim sposobem idzie myślenie to niedługo nic nie będzie. Poza tym urząd generalnie nie przestrzega ustawy o  dostępie do informacji  publicznej. Jest to utrudniane i wręcz uniemożliwiane. Skierowałem sprawę do sądu i otrzymałem stosowne orzeczenie i myślę, że wystąpimy tutaj
o dokładne wyjaśnienie. Ponadto dostęp do internetu, strona ciągle w przebudowie nie ma możliwości zapoznania się z informacjami, które powinny być tam zawarte.. Czy nikt tego nie nadzoruje, czy komuś się nie chce czy może komuś za darmo płacimy. Jeszcze sprawa wody. Otrzymałem informacje dzisiaj o godz. 930 z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, że ostatnie pobrane badania wody są dobre. Będą pobrane jeszcze jedne próby ale do 11 maja woda będzie jeszcze chlorowana. Zdziwiło to inspektorat, że nie było informacji o chlorowaniu wody, ponieważ taki obowiązek był na urząd nałożony, z uwagi na to, że obecna cholorowana woda jest jednak szkodliwa dla zdrowia. Woda powinna być przegotowana szczególnie jeśli chodzi o małe dzieci. 24 stycznia wydano decyzję w tej sprawie, a nigdzie to nie jest wywieszone. Dzwoniłem do wodociągów we Włocławku, gdzie powiedziano mi, że to jest wina rozszczelnienia tych wodociągów. Jest to niespotykane, że przez 4 miesiące chlorowania nie znikał objaw. Uważam, że firma, która to prowadzi nie dopełnia obowiązków i należało by rozwiązać z ta firmą umowę. Woda przecież nie jest zdatna do picia. Nie będziemy my mieszkańcy dotować zakładu, który nie wypełnia podstawowych obowiązków. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej.  Tak jak już wcześniej powiedział Pan Burmistrz będzie się starał wszystko zrobić aby jak najszybciej uzdatniona została woda.

Burmistrz Miasta i Gminy. Panu Golasińskiemu damy oczywiście odpowiedź. Chcę jeszcze raz powiedzieć, że umorzenia podatków wynoszą 10.701,00 zł. umorzyłem bo są przypadki, że ludziom trzeba pomóc, inne to są zastosowane  przez rade ulgi w sprawozdaniu z wykonania budżetu wszystko jest przedstawione i radni z tym byli zapoznani. Proszę więc nie wprowadzać społeczeństwa w błąd.

Stanisław Golasiński – chce jeszcze powiedzieć, że zostałem mianowany jako asystent posła Pana Waldemara Nowakowskiego z Samoobrony i zostanie otwarty punkt konsultacyjny w Dobrzyniu i zapraszamy do współpracy, a nie do krytykowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej.  Zawsze wysłuchamy krytyki konstruktywnej
i na pewno nie obrażamy się za pytania.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o majówce, która ma odbyć się w Bachorzewie.

Zapoznał również zebranych z treścią pisma  Komisarza Wyborczego, w którym informuje, iż w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu dwóch radnych w okręgu wyborczym nr 1, wyborów uzupełniających nie będzie. Ponieważ kadencja wyborów samorządowych upływa 27 października 2006 roku, a ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.
Tak więc wybory te nie mogą być zarządzone.

 

do punktu 9

 

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady trzydziestej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej Sesji Rady Miejskiej.

 

 

Protokółowała  :                                                                Przewodniczący  Rady

 • opublikował: Stażysta
  data publikacji: 2006-11-02 09:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1792
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 11:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5181952
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony