Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXV/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 14 grudnia 2005 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie trzynastej, a zakończono o godzinie piętnastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul.Szkolna 1.
Otwierając obrady dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 21 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 14 radnych na ogólna liczbę 15.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, po czym zapytał czy są propozycje zmian w porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

do punktu 2

Informację organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił – Zastępca Burmistrza Grzegorz Ryczkowski. Pytań do przedstawionego materiału nie było.
( informacja stanowi załącznik nr 4 – do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt”a”

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski poprosił o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok Panią Grażynę Habasińską – Sekretarza Urzędu.
Stawki projektu uchwały skutkują do projektu budżetu na rok 2006 opracowanego ale jeszcze nie uchwalonego na kwotę 49.000 zł.
Ja może odczytam poszczególne propozycje stawek w przedstawianym projekcie uchwały i dla porównania stawki proponowane na komisji budżetu.
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2006
w następującej wysokości:
1. od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – na 2006 rok - 0,54 zł od m2 powierzchni użytkowej, obecna - 0,30zł, proponowana przez komisję budżetu - 0,36 zł,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – na 2006 rok - 17,98 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, obecna - 13 zł, proponowana przez komisję budżetu – 14 zł,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym na 2006 rok – 8,37 zł od 1 m2, obecna – 8,11 zł, proponowana przez komisję budżetu – 8,58 zł,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – na 2006 rok 3,61 zł od m2 powierzchni użytkowej, obowiązująca – 3,41 zł, proponowana przez komisję budżetu – 7,71 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, obowiązująca – 3,00 zł, proponowana przez komisję budżetu – 4,00 zł,
2. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3
i ust. 3-7 bez zmian
3. od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków na 2006 rok – 0,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, obecna 0,40 zł, proponowana przez komisję budżetu – 0,50 zł,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych na 2006 rok 3,52 zł od 1 ha powierzchni, obecna – 3,41 zł, proponowana przez komisję budżetu – 3,61 zł,
- pozostałych, tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego na 2006 rok – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni, obecna 0,10 zł, proponowana przez komisję budżetu – 0,20 zł.
W paragrafie drugim projektu uchwały mowa jest o tym, że zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty gminne wykorzystywane na cele kulturalno – oświatowe, sportowe, na cele ochrony pożarowej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
W paragrafie 3 zwalnia z płacenia podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych lub ich części wszystkich rolników.
Przewodniczący podziękował Pani Sekretarz za zapoznanie zebranych
z projektem uchwały i poprosił o dyskusję.
Ryszard Dobieszewski – uważam, że należy odrzucić wniosek, który został postawiony przez pana Burmistrza, ponieważ te stawki, które zostały nam przedstawione nie pokrywają się z propozycjami ustalonymi wcześniej na komisjach. W zasadzie na komisji budżetowej po wielu dyskusjach, rozmowach ustaliliśmy pewien kompromis i zaproponowane zostały stawki pośrednie. Wszyscy się z tym zgodziliśmy i naprawdę nie wiem jak to się stało, że projekt uchwały jest zupełnie inny.
Uważałem, że te stawki wcześniej wypracowane przez komisję będą uwzględnione. Apeluję tutaj do kolegów i mam prośbę aby jednak zastanowili się i głosowali za stawkami wcześniej przez nas ustalonymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej. Burmistrz nie może tego zmienić, ale wprowadzić zmiany możemy my jako Rada. Ja uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach komisji ostatnią komisją była komisja budżetowa i właśnie podczas tego spotkania tak jak powiedział kolega radny były wypracowane można to tak nazwać kompromisowe stawki na rok 2006. Głos ostateczny należy jednak do nas jako Rady. My bierzemy za to odpowiedzialność i trzeba nam się głęboko nad tym zastanowić.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drodzy Państwo. Podatek Rada może uchwalić, obniżyć, zawsze będzie to kontrowersyjne. Jest to niełatwe zadanie. Naliczenie podatku przykładowo od żyta dla rolników, od psów wg mnie, ustawodawcy ministra finansów celowe jest ale nie jest celem bo i tak sołtysi tych psów nie piszą. Wiem, że są sytuacje, że niektórzy rolnicy mieli gospodarstwa oddali je w zamian za rentę, zostawili sobie budynki ale taka była ich wola i nie można wybiórczo do tego podchodzić. Konstruując projekt budżetu na 2006 rok brałem również pod uwagę i wasze głosy. Wiemy wszyscy, że obniżenie podatku skutkuje w zmniejszeniu subwencji. W projekcie budżetu założyliśmy pewne przedsięwzięcia inwestycyjne, na które pieniądze muszą się znaleźć. Są dwa wyjścia albo będę musiał obciąć i nic nie robić. Podatnicy będą zadowoleni na jeden miesiąc i później za rok powiedzą, że się nic nie robi. Nie chcę przekonywać tu nikogo bo każdy radny uczestniczył w dwóch komisjach i decyzja należy do Rady, jak podniosą ręce tak będzie, wtedy w skutkach się okaże.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski. Myślę, że te stawki na komisji budżetowej były wysokie ale jednocześnie kompromisowe. Stosunkowo do tych ościennych gmin, które też korzystają z pieniędzy z zewnątrz są wysokie. W takim razie głosujemy wniosek formalny kolegi Ryszarda Dobieszewskiego. Czy przechodzimy do porządku nad tymi stawkami, które proponowała komisja budżetowa, czy przechodzimy ze stawkami, które przedstawiła nam Pani Sekretarz w projekcie uchwały, z którymi wystąpił Pan Burmistrz.
Kto jest za wnioskiem Pana radnego Dobieszewskiego, aby przyjąć te stawki, które proponowała Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, proszę o podniesienie ręki do góry.
Kto jest za wnioskiem – 8 osób,
Kto jest przeciw – 4 osoby,
Kto się wstrzymał – 2 osoby
Głosowało 14 radnych obecnych na ogólną liczbę 15. / jeden radny nieobecny/
Przewodniczący Rady - teraz musimy odczytać stawki proponowane przez Komisję.
Przewodniczący udzielił głosu Pani Grażynie Habasińskiej – Sekretarzowi Urzędu. Obraz jest niepełny. Prawidłowo przedstawiony projekt uchwały powinien być albo odrzucony albo przyjęty. Dopiero jeżeli byłby odrzucony projekt uchwały, wtedy padają propozycje.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Dobieszewski Ryszard zaproponował te, które były proponowane na Komisji Budżetu i Finasów.
Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – ale to nie jest całość uchwały. Co w takim razie ze stawkami dotyczącymi zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, gruntów itd., ponieważ komisja nie zwolniła nikogo z tego podatku .
Przewodniczący Rady – jeszcze nie było głosowania nad przedstawionym projektem uchwały i możemy podyskutować nad tym.
Marek Skonieczny – radny. Ja uważam, że trzeba przedstawiony projekt uchwały przegłosować i w przypadku odrzucenia każdy punkt od początku analizować. W ogóle źle został sformułowany wniosek przez Pana Dobieszewskiego, a Pan Przewodniczący to potwierdził.
Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski. Mógł przecież kolega radny zwrócić na to uwagę wcześniej, że wniosek został źle sformułowany i zaproponować poprawną wersję wniosku.
Marek Skonieczny – radny. Panie Przewodniczący Pan jest od tego aby poprawnie formułować wnioski. Mam wrażenie, że chce Pan popełnić bubel legislacyjny. W takiej sytuacji będziemy każdy punkt uchwały analizować nie wiem czy o to nam chodzi.
Na komisji budżetu była również zmieniana stawka podatku rolnego do kwoty 26,50. Dzisiaj tego nie uchwalamy ponieważ nie jest zmieniona w stosunku do ubiegłego roku. Proponowałbym zrobić przerwę i przedyskutować ten problem.
Ryszard Dobieszewski – radny. Ja uważam, że doszliśmy do paragrafu 2 przedstawianego projektu uchwały. My w tej chwili rozmawiamy o stawkach od nieruchomości, a co dalej zobaczymy przecież nie musimy wszystkiego zmieniać.
Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski. w przedstawionej uchwale mamy podane stawki podatku od nieruchomości i możemy przecież tylko ta część zmienić i zaproponować stawki te, które były wypracowane na Komisji Budżetu i Finansów.
Na sesję przybył spóźniony radny, spóźnienie zostało usprawiedliwione przez Przewodniczącego Rady. Frekwencja radnych w obradach od tej chwili 100%.
O głos poprosił Pan Grzegorz Mazurek – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół. Przewodniczący Rady wyraził zgodę na zabranie głosu przez Pana Grzegorza Mazurka.
Przepraszam bardzo ja chciałbym potwierdzić może głośniej to co powiedziała Pani Sekretarz. Słuchajcie kochani radni można projekt uchwały zaproponowany przez Pana Burmistrza przegłosować. Jeżeli nie uzyska większości to wtedy róbcie Państwo przerwę i naradzajcie się. Bo może on przejdzie w takim układzie jaki jest. Jak na razie Pan Przewodniczący nie zarządził głosowania nad tym projektem tylko nad wnioskiem formalnym Pana radnego Dobieszewskiego. Mi się wydaje, że trzeba robić tak po kolei, wtedy jest awaryjna sytuacja będzie skoro nie przejdzie ten proponowany projekt uchwały przez Pana Burmistrza. Dalej jak się potoczą sprawy to jest już Wasza wola.
Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo Panu. To jest rzeczywiście jest trafna sugestia. Wobec braku dalszej dyskusji i pytań w takim razie odczytam projekt uchwały zaproponowany przez pana Burmistrza dotyczący określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006.
O głos jeszcze poprosił Bogusław Żuchowski – radny. Ja tylko w kwestii wyjaśnienia. W statucie w paragrafie 61 pkt 2 brzmi „w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący / to co wspomniał Pan Dyrektor /, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami, /pozostałym wnioskiem był tutaj zgłoszony wniosek przez Pana Dobieszewskiego/ ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Pan Przewodniczący obrad”.
Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski. Pytałem kolegi co robimy, odpowiedział głosujemy.
W takim razie odczytam projekt uchwały Pana Burmistrza dotyczącym określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. Następnie zarządził głosowanie.
7 głosów –za, 4 głosy przeciw, 4 wstrzymujące.
Uchwała została podjęta.
( uchwała nr XXV/142/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 )
do punktu 3 p-pkt „b”

Projekt uchwały dotyczący ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 przestawiła Pani Sekretarz Urzędu – Grażyna Habasińska.
Żuchowski Bogusław – radny. Stawiam wniosek o obniżenie stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 z kwoty 51,91 zł do kwoty 26,00 zł. Uważam, że stawka pierwotnie zaproponowana jest za wysoka.
Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.
4 głosy – za,
7 głosów przeciw,
7 wstrzymujące
Projekt uchwały ze stawką 51,91 zł został odrzucony.
Następnie zarządził głosowanie za wnioskiem postawionym przez radnego ze stawką 26,00 zł
9 głosów – za,
2 głosy przeciw,
4 głosy wstrzymujące się
Projekt uchwały w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 ze stawką 26,00 zł został przyjęty.
( uchwała nr XXV/143/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )

do punktu 3 p-pkt „c”

Projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej na 2006 rok przedstawiła Pani Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska.
Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe: wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 24,00 zł, wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 34,00 zł. Te czynności nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Ustawa mówi, że ta opłata administracyjna nie może przekroczyć 199,50 zł na rok 2006. Jest niewielki wzrost tych stawek w stosunku do tego roku bo tylko o 2 zł.
Wobec braku dyskusji i pytań przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XXV/144/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )
do punktu 3 p-pkt „d”

Pani Grażyna Habasińska o przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006. zostały podane w tym projekcie górne stawki podatkowe z roku 2005, a nie z roku 2006. To skutkuje na kwotę 11.000 zł z tytułu obniżenia.
Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję.
Tomasz Gęsicki – radny. Znowu mamy kolejna uchwałę, która została opracowana w sposób zupełnie inny niż wypracowały to komisje. Mam tu na myśli oczywiście stawki. Wszystkie komisje wypracowały pewien kompromis podwyższając odpowiednio do roku 2005, a jednocześnie obniżając górne stawki. Mamy głosować nad projektem uchwały, który tego nie uwzględnia.
Moje takie odczucie, że te komisje spotykały się nie potrzebnie. Dużo się mówi o rozwoju przedsiębiorczości na wsi, a w naszej gminie zaczęło dziać się odwrotnie. Patrząc na te stawki podatkowe odnoszę wrażenie, że nie podaje się ręki małym przedsiębiorstwom, ludziom którzy chcą rozpocząć jakiś mały interes. Dzieje się wręcz przeciwnie stawia się ich pod ściana zmuszając do zapłaty podatku wyższego niż w innych np. miejscowościach. Może dojść do takich paradoksów, że ktoś kto ma firmę transportową będzie rejestrował pojazdy w innej gminie z uwagi na niższe podatki. Wówczas gmina nasza nie będzie miała żadnych dochodów. Chyba nie o to nam chodzi.
Burmistrz Miasta i Gminy. Kolejny w waszym odczuciu bubel. Ja zakładałem taki projekt budżetu i tego się trzymam. Jeżeli miało by być tak jak komisja budżetowa wskazywała czyli dołożyć o 15% w stosunku do obecnie obowiązujących to można obyć by się bez cięcia. Nie jest wymysł mój. Ja nie mogę patrzeć na to wybiórczo. Tak zakładałem i tak skonstruowałem projekt budżetu.
Ryszard Dobieszewski – radny. Proponuję przyjąć stawki maksymalne, ponieważ tak zrobiliśmy we wcześniejszych głosowaniach i jak upaść to z honorem.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały dotyczącego określenia wysokości od środków transportowych na 2006 rok i zarządził głosowanie.
8 głosów – za,
1 głos – przeciw,
6 głosów – wstrzymujących się
Uchwała została podjęta.
( uchwała nr XXV/145/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )


do punktu 3 p-pkt „e”

Przewodniczący poprosił Pana Grzegorza Ryczkowskiego – Zastępcę Burmistrza, o zapoznanie radnych z projektem uchwały dotyczącym obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą służebnością gruntową.
W grudniu br. planowane jest zbycie czterech lokali w Domu Nauczyciela w Krojczynie. Tam przy budynku jest wydzielona działka, ta uchwała ma długa nazwę ale chodzi o to, że musimy uchwalić dostępność tej działki czyli służebność ponieważ wokół będzie nasz grunt. Jest to w zasadzie tylko formalność.
Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy. Konserwator zabytków wydzielając działkę zgodę na tą działkę ponieważ mieszkanie musi być sprzedane z gruntem nie wyraził zgody na ogrodzenie tej działki i wydzielenie oddzielnego wjazdu. Dlatego ta uchwała powinna być podjęta w celu formalnego przeprowadzenia tych zamierzeń.
Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały dotyczącej obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą służebnością gruntową i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XXV/146/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 3 p-pkt „f”

Pani Celina Witkowska – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmian budżetu gminy na rok 2005.
Zmiany dotyczą Dz. 600 – Transport i łączność. Zwiększenie 24.000 zł – umowa Nr AOW III-3042-FOGR-16/2005 – dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczonej w Glewie.
Dz. 750 Administracja publiczna. Zwiększenie – 55.000 zł dochody z tytułu uzyskanych odsetek na rachunku bankowym z przeznaczeniem na rezerwę budżetową w dziale 900 – Gospodarka komunalna.
Dz. 851 – Dochody od osób prawnych, fizycznych. Zwiększenie – 8.000 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na dział 851 – Ochrona zdrowia.
Dz.852 – pomoc społeczna. Zwiększenie –13.000 zł – dotacja celowa na zasiłki okresowe.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu. Dziękuję
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku dyskusji i pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XXV/147/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

do punktu 4

Ryszard Dobieszewski – radny. Panie Przewodniczący, Koledzy Radni, Panie Burmistrzu. Ktoś musi przegrać ja przegrałem mam na myśli wniosek, który tu przeszedł dotyczący stawek podatkowych. Nie mogę mieć żalu do Pana Burmistrza, bo każdy chce mieć jak najwięcej dochodów i taka jest rola Burmistrza. Mam natomiast żal do kolegów radnych, że nie potrafią trwać przy swoich poglądach do końca. W związku z tym z dniem 1 stycznia 2006 roku rezygnuję z mandatu radnego.
Henryk Domeradzki – radny. Ja również chcę podziękować kolegom, ponieważ zastanawiam się w jakim celu odbywały się posiedzenia komisji, podczas których mieli zupełnie inne poglądy na temat stawek podatkowych.
Dlatego z dniem 1 stycznia 2006 roku rezygnuję z mandatu radnego.

do punktu 5

Pani Kowalska Jadwiga – sołtys z Kamienicy. Ja chcę się odnieść do uchwalonych dzisiaj podatków. Podatek od nie ruchomości jest bardzo wysoki ja jestem wdową żyję z niewielkiej renty i na pewno mi nie starczy. Myślę, ze takich osób jest więcej.
Tadeusz Amroziewicz – sołtys wsi Grochowalsk. To co zauważyłem, to wśród radnych są tylko dwie osoby, które będą płacić nieruchomość. Pozostali to rolnicy. Ludzie będą mocno oburzeni, ponieważ te stawki są bardzo wysokie. Uważam, że jesteśmy bardzo pokrzywdzenie jako osoby nie będące rolnikami.
Strach mnie ogrania jak pomyślę, że muszę iść do ludzi z nakazami.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Urząd Miasta i Gminy ogłasza konkurs dla sołectw na przygotowanie ofert związanych z projektem w ramach Programu Odnowa Wsi na rok 2006. Dokładną informację otrzymają wszyscy sołtysi do wykorzystania.
Następnie Pan Burmistrz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.do punktu 6

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej piątej Sesji, złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała: Inspektor ds. obsługi organów gminy - Renata Kwiatkowska

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-14 13:13
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-14 13:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1236
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-14 13:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059208
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony