Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A NR II/13/02

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
dnia 09 grudnia 2002 rokuw sprawie : przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego.
Na podstawie art. 6 a ust. 8 pkt 11 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity z 1993 Dz. U. Nr 94, poz. 431
ze zmianami )

uchwala się, co następuje :

§ 1

Określa się wzór formularza niezbędnego do wymiaru i poboru podatku rolnego dla osób prawnych o treści w)g załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz dla osób fizycznych w)g załącznika Nr 2.

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą
od 01 stycznia 2003 roku.


1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację.......................................... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

na 2. Rok.................Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 ze zmianami)Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej. Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy, ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. właściciel q 2. współwłaściciel
6. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**
7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat
12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu / Numer lokalu
15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Liczba hektarów przelicze-niowych Stawka z 1 ha (przelicze-niowego lubfizycznego)w zł, gr. Wymiar podatku rolnego w zł, gr.
Ogółem Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe


Grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami
a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)
c) grunty pod stawami niezarybionymi
Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem( bez zwolnień)

E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1.
2.
3.
4.
Razem


F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. górskie
4. inne
Razem

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatkuRóżnica kwot z D – (E + F)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
19. Imię 20. Nazwisko
21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego
24. Identyfikator przyjmującego formularz 25. Podpis przyjmującego formularz1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację......................................... Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku

IR – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

na 2. Rok.................Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta i gminy Urząd Miasta i Gminy, ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. właściciel q 2. współwłaściciel
5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
6. Imię ojca, imię matki
7. Numer PESEL
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat
11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu / Numer lokalu
14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. informacja na dany rok q 2. korekta informacji na dany rok

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami
a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)
c) grunty pod stawami niezarybionymi
Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem

E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1.
2.
3.
4.
Razem


F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
18. Imię 19. Nazwisko
20. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 21. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
22. Uwagi organu podatkowego
23. Identyfikator przyjmującego formularz 24. Podpis przyjmującego formularz  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 09:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2325
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 09:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156264
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony