Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz.U. 1996/67/329, 106/496, 1997/28/153, 141/943, 1998/117/759,162/1126, 2000/12/136, 19/239, 48/550, 104/1104, 120/1268, 122/1320 ) o systemie oświaty.

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego.

REGULAMIN ZAWIERA :

I. Postanowienia ogólne.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego.

III. Tryb przeprowadzania wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego.

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego.

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

VII. Przepisy końcowe Samorządu Uczniowskiego.

I. POSTANOWIENIA OGÓŁNE

Art. 1.
W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej ‘Samorządem’.

Art. 2.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Art.3.
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Art. 4.
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Art. 5.
Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

3. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Prawo organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

6. Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

Art. 6.
Samorząd opiniuje program wychowawczy szkoły.

Art. 7.
Samorząd opiniuje program profilaktyki szkolnej.

Art. 8.
Samorząd opiniuje plan rozwoju szkoły.

Art. 9.
Samorząd opiniuje system oceniania szkoły.

Art. 10.
Samorząd opiniuje statut szkoły.

Art. 11.
Samorząd opiniuje szkolny zestaw programów nauczania.

Art. 12.
Samorząd może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami o realizację powyższych praw.

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Art. 13.
Organami Samorządu są :

1. Zebranie wszystkich uczniów szkoły ( walne ).

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

3. Rada Samorządu Uczniowskiego.

4. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego.

Art. 14.
Kadencja organów samorządu trwa rok szkolny.

Art. 15.
Organy Samorządu Uczniowskiego zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.

Art. 16.
Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie.

Art. 17.
Przewodniczący samorządu reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Art. 18.
Przewodniczący samorządu kieruje pracą samorządu i organizuje współdziałanie samorządu z samorządami klasowymi.

Art. 19.
Rada Samorządu składa się z :

1. Przewodniczącego.

2. Zastępcy przewodniczącego.

3. Rzecznika do spraw uczniów klas młodszych I – III.

4. Rzecznika do spraw uczniów klas starszych IV – VI.

Art. 20.
Zebrania Rady Samorządu zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb.

Art. 21.
Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.

Art. 22.
Do zadań zarządu Rady Samorządu należy :

- reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej;

- prowadzenie bieżącej dokumentacji prac samorządu;

III. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 23.
Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom klasy VI.

Art. 24.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas I – V.

Art. 25.
Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczniów klas szóstych.

Art. 26.
Wybory odbywają się co rok.

Art. 27.
Do obowiązków Komisji Wyborczej należy :

1. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.

2. Przygotowanie wyborów.

3. Przeprowadzenie wyborów.

4. Obliczenie głosów.

5. Sporządzenie protokołu.

6. Ogłoszenie wyników wyborów.

IV. DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 28.
Dochody samorządu mogą pochodzić ze zorganizowanych przez samorząd imprez ( dyskotek, loterii fantowych, spotkań andrzejkowych, spotkań walentynkowych, itp. ), ze środków przekazanych przez sponsorów lub ze zbiórek surowców wtórnych czy owoców sezonowych.

V. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 29.
Do dokumentacji samorządu należą :

1. Regulamin Samorządu.

2. Roczny Plan pracy Samorządu.

3. Opis działalności Samorządu Uczniowskiego – protokoły.

4. Rozliczenia finansowe ( jeśli są).

VI. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Art. 30.
Opiekun czuwa nad całokształtem prac samorządu i prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.

Art. 31.
Opiekun pośredniczy w rozwiązywaniu ewentualnych sporów w przypadkach dotyczących samorządu – rozstrzyganie konfliktów między uczniami i zapobieganie konfliktom.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Art. 32.
Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora , Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

Art. 33.
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art. 34.
Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

Art. 35.
Walne zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

Art. 36.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-08 11:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-08 12:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3137
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-08 12:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5172872
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony