Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 Uchwała nr V/17/2015       
 

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 stycznia 2015 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 24.940.760,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 24.640.760,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

         3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 3.036.500,00 zł zgodne z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 27.189.513,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości  24.575.135,00 zł; 

2) majątkowe w wysokości  2.614.378,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 3.036.500,00 zł godnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwy:                                                             

  1. ogólną w wysokości – 27.200,00 zł;
  2. celową w wysokości –  56.800,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.248.753,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 1.856.000,00 zł,

2) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - 392.753,00 zł.

§ 5

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.233.650,00 zł z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 2.233.650,00 zł;

2) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu  w wysokości 984.897,00 zł z tytułu:

1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 882.377,00 zł;

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 102.520,00 zł.

Przychody i rozchody określa załącznik nr 5.

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.233.650,00 zł,  w tym na:

      1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

             3.000.000,00 zł;

      2)    pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.856.000,00 zł;

      3)   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie

           377.650,00 zł:

a) spłatę pożyczki na udział środków unijnych 277.650,00 zł,

b) spłatę pożyczek i kredytów krajowych 100.000,00 zł.

§ 7

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 340.000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 622.500,00 zł

           zgodnie z  załącznikiem Nr 6.                                                        

§ 8

1. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

1) przychody 286.952,00 zł;

2) wydatki  286.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.        

§ 9

1. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

  1. dochody w wysokości 15.000,00 zł;
  2. wydatki w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.                                    

§ 10

Ustala się dochody w kwocie  115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz 10.000,00 zł  na realizację zadań  określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 932.749,00 zł dochodów i 932.749,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 403.848,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:

    a)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

                    3.000.000,00 zł,

b)    pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.856.000,00 zł,

c)   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie

          377.650,00 zł:

    - spłatę pożyczki na udział środków unijnych 277.650,00 zł,

    - spłatę pożyczek i kredytów krajowych 100.000,00 zł;

       2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

  niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku

  następnym na łączną kwotę 5.000.000,00 zł;

3) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ogłoszeniu w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 983
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-04 17:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153572
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony