Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXI/140/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia
w miejscowości Chalin i Grochowalsk

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591
ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza na okres od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010r. „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk w wysokości 1,60 zł za 1 m3 netto.

Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 21/170/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia
w miejscowości Chalin i Grochowalsk

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, ul. 22-go stycznia 3, Dobrzyń nad Wisła, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisła z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk na okres od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010 r., który zakłada 18,5% wzrost opłaty za wodę dla wszystkich odbiorców.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, po ocenie celowości wydatków wykazanych we wniosku złożonym przez przedmiotowy Zakład niniejszym stwierdza:

Aktualnie obowiązująca opłata za wodę pobieraną z wodociągów gminnych z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk wynosi 1,35 zł + podatek VAT za 1 m3 i została zatwierdzona uchwałą w dniu 28 grudnia 2001 roku.

Przez okres kolejnych siedem lat nastąpił wzrost podstawowych kosztów eksploatacji w zakresie:

  1. kosztu energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody,

  2. kosztu remontów i awarii,

  3. kosztu obsługi urządzeń (płace i pochodne pracowników,

  4. kosztu opłat za korzystanie ze środowiska

Wobec powyższego planowany wzrost ceny wody wynika ze wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych jako efektu zastosowania wskaźnika inflacji oraz uwzględnienia w cenie kosztów pośrednich.

Zakładana marża zysku wynosi 9,5 %.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:40
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1436
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160460
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony