Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Numer uchwały (Wyświetl)

W sprawie

Uchwała nr 19/109/05

uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Chalin

Uchwała nr 19/110/05

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Uchwała nr 19/111/05

utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych

Uchwała nr 19/112/05

zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Uchwała nr 19/113/05

zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Uchwała nr 19/114/05

ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr 19/115/05

ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Uchwała nr 19/116/05

udziału środków własnych na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu
„ Posiłek dla potrzebujących”

Uchwała nr 20/117/05

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2004 rok.

Uchwała nr 20/118/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała nr 20/119/05

ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Dobrzynianka" w Dobrzyniu nad Wisłą z budżetu gminnego.

Uchwała nr 20/120/05

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.

Uchwała nr 20/121/05

określenia zasad polityki czynszowej.

Uchwała nr 20/122/05

ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz za wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Uchwała nr 20/123/05

ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr 21/124/05

zmiany uchwały Nr XIV/70/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004 - 2006

Uchwała nr 21/125/05

zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Dobrzyń n. Wisłą, a Miastem Włocławek o przekazaniu dotacji celowej na działalność profilaktyczną i terapeutyczną Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku.

Uchwała nr 21/126/05

określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.

Uchwała nr 21/127/05

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005.

Uchwała nr 21/128/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała nr 21/129/05

określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własnośc Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.

Uchwała nr 21/130/05

określenia dziennej stawki opłaty targowej.

Uchwała nr 22/131/05

zmiany uchwały Nr XXI/124/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004 - 2006

Uchwała nr 22/132/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała nr 22/133/05

zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy

Uchwała nr 22/134/05

zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy

Uchwała nr 22/135/05

zbycia nieruchomości zabudowanych stanowiących mienie komunalne gminy.

Uchwała nr 22/136/05

nabycia działki rolnej położonej w Grochowalsku

Uchwała nr 22/137/05

zmiany uchwały Nr I/5/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 listopada 2002 roku dotyczącej powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

Uchwała nr 23/138/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała nr 23/139/05

uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013

Uchwała nr 24/140/05

uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013

Uchwała nr 24/141/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała nr 25/142/05

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała nr 25/143/05

ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006

Uchwała nr 25/144/05

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 25/145/05

ustalenie opłaty administracyjnej na rok 2006

Uchwała nr 25/146/05

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą służebnością gruntową

Uchwała nr 25/147/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała nr 26/148/05

uchwalenia budżetu Miasta i gminy na rok 2006

Uchwała nr 26/149/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała nr 26/150/05

Programu Współpracy w 2006 r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-06-21 11:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3110
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-21 11:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156733
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony